Nieuws

  • Daklichten van de DRU-fabriekshal  tijdelijk met folie wind- en waterdicht gemaakt

    Verwerken aanvragen herbestemmingssubsidie volgens plan

    12 januari 2017 -

    De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In 2016 zijn 392 subsidieaanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming ingediend en 23 voor subsidie van wind- en waterdichtmaatregelen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op dit moment deze subsidieaanvragen in behandeling en beslist uiterlijk 28 februari 2017 over de aanvragen die om inhoudelijke redenen worden verleend of afgewezen. Verzoek om aanvulling ontvangen? Was uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u deze maand een brief met het verzoek om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Stuur de ontbrekende gegevens zo snel mogelijk - maar uiterlijk 4 weken na ontvangst van de brief –...

Pagina's