Alles over

Financiering onderhoud en restauratie

Subsidies

De overheid komt u tegemoet

U bent eigenaar van een rijksmonument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de subsidieregelingen van de overheid. De volgende regelingen kunnen interessant voor u zijn.

Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Sim)

De rijksoverheid verleent deze subsidie voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben, zoals kerken, fabrieken en molens. Hiermee kunt u een gedeelte van het onderhoud van uw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leest u hoe de regeling precies werkt, of u ervoor in aanmerking komt en hoe u de subsidie aanvraagt.

Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen deze subsidie aanvragen voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het huis. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor werkzaamheden zoals schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of de fundering. De Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten op wetten.overheid.nl beschrijft concreet welke werkzaamheden subsidiabel zijn. 
Per 2019 vervangt deze regeling de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. U kunt elk jaar na afronding van de werkzaamheden de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten aanvragen. De bijdrage van deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag.

Lees meer over de Subsidie woonhuismonumenten op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Subsidie voor herbestemming

Wilt u onderzoeken of de herbestemming van uw pand haalbaar is? U kunt daarbij gebruik maken van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De subsidie draagt ook bij aan het wind- en waterdicht houden gedurende het onderzoek. U kunt subsidie aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november van ieder jaar. Onder deze regeling vallen niet alleen monumenten maar ook andere gebouwen met cultuurhistorische waarde.

Subsidie voor restauratie

Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmonumenten. Provincies besteden het budget verschillend. Bij enkele provincies komt alleen specifiek erfgoed (zoals religieuze of groene monumenten) in aanmerking.

Bezit u een rijksmonumentaal woonhuis? Enkele provincies stellen ook hiervoor budget beschikbaar. Veelal in de vorm van een subsidie of lening. Kijk op onderstaande pagina naar de mogelijkheden binnen uw provincie:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.

Zie ook