Alles over

Financiering onderhoud en restauratie

Subsidies

De overheid komt u tegemoet

U bent eigenaar van een rijksmonument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de subsidieregelingen van de overheid. De volgende regelingen kunnen interessant voor u zijn.

Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Sim)

De rijksoverheid verleent deze subsidie voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben, zoals kerken, fabrieken en molens. Hiermee kunt u een gedeelte van het onderhoud van uw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar. Op de pagina's onder Alles over de instandhoudingssubsidie leest u hoe de regeling precies werkt, of u ervoor in aanmerking komt en hoe u de subsidie aanvraagt.

Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen deze subsidie aanvragen voor kosten die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het huis. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor werkzaamheden zoals schilderwerk, herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of de fundering. De Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten op wetten.overheid.nl beschrijft concreet welke werkzaamheden subsidiabel zijn. 
Per 2019 vervangt deze regeling de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. U kunt elk jaar na afronding van de werkzaamheden de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten aanvragen. De bijdrage van deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag.

Lees meer op cultureelerfgoed.nl/woonhuissubsidie.

Subsidie voor herbestemming

Wilt u onderzoeken of de herbestemming van uw pand haalbaar is? U kunt daarbij gebruik maken van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. De subsidie draagt ook bij aan het wind- en waterdicht houden gedurende het onderzoek. U kunt subsidie aanvragen in de periode van 1 oktober t/m 30 november van ieder jaar. Onder deze regeling vallen niet alleen monumenten maar ook andere gebouwen met cultuurhistorische waarde.

Subsidie voor restauratie

Iedere provincie ontvangt jaarlijks vanuit het Rijk een bedrag voor restauratiewerkzaamheden aan rijksmonumenten. Provincies besteden het budget verschillend. Bij enkele provincies komt alleen specifiek erfgoed (zoals religieuze of groene monumenten) in aanmerking.

Bezit u een rijksmonumentaal woonhuis? Enkele provincies stellen ook hiervoor budget beschikbaar. Veelal in de vorm van een subsidie of lening. Kijk op onderstaande pagina naar de mogelijkheden binnen uw provincie:

Maakt u gebruik van de tijdelijke restauratiesubsidie 2010-2011?

Van 2010 tot 2011 gold een tijdelijke regeling voor grote restauratieprojecten en restauraties voor herbestemming. Het is helaas niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Er zijn wel provinciale restauratieregelingen, zie ook de verwijzing op deze pagina.

Voor degenen die nu nog van de tijdelijke subsidie voor restauratieprojecten gebruikmaken, zijn hieronder enkele aandachtspunten op een rij gezet:

  • het eerste deel van de subsidie wordt als voorschot uitgekeerd; meld daarom de start van de restauratiewerkzaamheden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via het meldingsformulier onder Downloads
  • heeft u de subsidiebeschikking ontvangen maar zijn de omstandigheden veranderd? Blijkt bijvoorbeeld de technische staat van uw monument slechter dan voorzien? Of is het pand veranderd van eigenaar? Is uw aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd? Wordt er afgeweken van het ingediende plan? Laat het de Rijksdienst zo snel mogelijk weten via het meldingsformulier onder Downloads.
  • omdat de subsidie op basis van een voorschot wordt toegekend, dient u verantwoording over het definitieve subsidiebedrag af te leggen. Lees er meer over op pagina over subsidieverantwoording.

> lees meer over subsidieverantwoording

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.

Zie ook