Instandhoudingssubsidie

De rijksoverheid verleent deze subsidie voor rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben zoals kerken, fabrieken en molens. Hiermee kunt u een gedeelte van het onderhoud van uw monument financieren. Het gaat hierbij om sober en doelmatig onderhoud, op basis van een instandhoudingsplan, over een periode van 6 jaar. 

Zo vraagt u deze subsidie aan

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kent de subsidies toe.

Aan het eind van de instandhoudingsperiode verantwoordt u de ontvangen subsidie bij de RCE. 

Geuzenkerk Brielle

Uitvoeringsrichtlijnen

Als u instandhoudings-subsidie ontvangt, bent u mogelijk verplicht om het onderhoud volgens de uitvoeringsrichtlijnen uit te laten voeren. In het subsidiebesluit dat u  ontvangt wordt verteld of en aan welke richtlijnen het onderhoud in uw geval moet voldoen.

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) beheert de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen zoals die worden vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Alleen de kosten voor de werkzaamheden voor regulier onderhoud aan uw monument, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk komen in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie.

Wilt u weten of uw plan in aanmerking komt voor deze subsidie? In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat omschreven welke werkzaamheden wel en niet in aanmerking komen.

Praktische tips voor onderhoud

Een historisch panden hebben meer aandacht nodig op het gebied van onderhoud. We geven u graag tips om de daken, vloeren en kozijnen van uw pand in goede staat te houden. 

Verhalen uit de praktijk

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.

Remco Vos

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Remco Vos, accountmanager Restauratiefonds, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
Remco Vos
Naar boven