U bent hier

Zeeland

3753 rijksmonumenten

Provincie Zeeland
Tel: 0118 63 14 16
www.zeeland.nl

Zeeland

3753 rijksmonumenten

Provincie Zeeland
Tel: 0118 63 14 16
www.zeeland.nl

Provincie Zeeland

Zeeland heeft budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten zoals kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Woonhuizen, groene monumenten en archeologische monumenten komen niet in aanmerking voor de Subsidie restauratie rijksmonument.

Informeer bij de provincie welke mogelijkheden er in 2018 zijn. 

Contactgegevens

Provincie Zeeland

Abdij 6
4331 BK Middelburg

Contactpersoon Monumentenzorg
mw. drs. B.I. Sens

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Cultuurfonds-hypotheek

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument, van een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht of van een geïnventariseerde historische boerderij?

Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Monumentenwacht Zeeland

Het doel van Monumentenwacht Zeeland is het voorkomen van verval van cultuurhistorische bouwwerken in de provincie Zeeland door het nemen en bevorderen van preventieve onderhoudsmaatregelen.

Erfgoedorganisaties provincie Zeeland

Quickscan

U kunt, als klant van de Restauratiewijzer van het Restauratiefonds, tegen betaling, ook gebruik maken van de Quick Scan door een bouwkundig expert van de Monumentenwacht. Hiermee krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

 

Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief is het kenniscentrum voor al uw historisch en genealogisch onderzoek in Zeeland.

 

Meldpunt Erfgoed Zeeland

Het Meldpunt Erfgoed Zeeland is een centraal informatiepunt, dat een breed publiek in de gelegenheid stelt om melding te doen van bedreigd, onbekend en/of ondergewaardeerd erfgoed in de provincie Zeeland.

 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast beidt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Cultuurhistorische waardenkaart Zeeland

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Het enthousiasme van de gemeente heeft enorm geholpen.

Zeeland: Meestoof, passief bouwen zorgt voor comfort

Ineke Nijssen bij de MeestoofLees het verhaal van eigenaresse Ineke Nijssen