Zeeland

Goes Zeeland
Monumentale haven te Goes
3734
3734
782

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg

Contactpersoon Gebouwd Erfgoed
Loes van Gellecum
T: +31 6 2112 4842
E: l.v.gellecum@zeeland.nl
www.zeeland.nl

Zeeland beschikt over een kustlijn van 650 kilometer, de meeste zonuren per jaar en de meeste sterrenrestaurants per inwoner. De provincie kent ruisende binnensteden, maar ook een prachtige natuur. In de 16de en 17de eeuw kende Zeeland een grote bloeiperiode. Een aantal Zeeuwse steden zoals Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Veere, speelden toen als internationale havenstad een betekenisvolle rol in de Lage Landen. Deze welvaart vindt u terug in de prachtige monumenten.

De provincie wil het Zeeuws erfgoed in goede staat houden en laten zien. De Provincie Zeeland heeft daarbij een aantal wettelijke taken. Zo adviseren ze gemeenten op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. Ook houden ze toezicht op de activiteiten die gemeenten uitvoeren als het gaat om archeologie, cultuurhistorie en monumenten. 

Het Zeeuws erfgoed is een belangrijk onderdeel van onze identiteit. Daarom wil de Provincie Zeeland dit erfgoed niet alleen behouden, maar zetten we ons ook in om het erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek. Een belangrijke leidraad hierin zin de Zeeuwse erfgoedlijnen.

Zeeuwse erfgoedlijnen

De erfgoedlijnen van de provincie Zeeland zijn:

 • Schorren, slikken en polders
 • Strijd tegen het water
 • Poort naar de wereld
 • Sterk Zeeland
 • Heren en kerken
 • Zwarte schuren en stoere paarden
 • Zilt en zoet
 • Het Zeeuwse licht
 • Nieuw Zeeland

Het cultureel erfgoed houdt de provincie levend in de culturele biografie Zeeuwse Ankers. Hierin worden de verhalen, de gewoonten, de gebruiken en plaatsen uit het verleden en het heden verzameld. Zeeuwse ankers verbindt het tastbare erfgoed met het immateriële erfgoed zodat een samenhangend verhaal van Zeeland ontstaat. De biografie van Zeeland kan straks worden gezien, gelezen, ontdekt en beleefd op allerlei manieren.

Koersdocument Zeeuws erfgoed

Kaart Cultuurhistorie Zeeland

De Kaart Cultuurhistorie Zeeland zet karakteristieke landschappelijke kenmerken ‘op de kaart’. Het bevordert de beleving door aan te geven waar cultuurhistorische waardevolle aspecten van het landschap gevonden kunnen worden.

Gebouwd Erfgoed Zeeland

Gebouwd erfgoed is een verzamelnaam voor monumentale gebouwen, stads- en dorpsgezichten, en structuren of gebieden. In het Koersdocument Zeeuws erfgoed kunt u meer lezen over het erfgoedbeleid van de provincie Zeeland. 

Zierikzee Zeeland
Monumentale panden in Zierikzee

Restauratie rijksmonument

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks een budget beschikbaar voor de restauratie van niet-woonhuis rijksmonumenten. Het gaat bijvoorbeeld om boerderijen, kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken.

Let op! De subsidieregeling voor restauratie van een rijksmonument gaat uit van in eerste instantie lenen met een lage rente waar dit kan en subsidiëren waar dit moet. Wanneer u voor de totale financieringsbehoefte van de restauratie in aanmerking komt voor een lening met een lage rente via het Restauratiefonds, dan komt u niet voor een subsidie in aanmerking. 

Dat betekent dat vóórdat een aanvraag bij Gedeputeerde Staten wordt ingediend contact moet worden opgenomen met het Restauratiefonds voor advies over de financieringsmogelijkheden van uw project. De contactpersoon hiervoor is Remco Vos.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Zeeland is omringd door water. Dat biedt veel mogelijkheden voor getijdenenergie en windenergie. In Zeeland wordt er door bewoners en organisaties al veel gedaan om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland. Iedereen doet dit op zijn eigen manier.

Groene daken

Heeft u een woning, garage of bedrijfspand in de bebouwde kom in de provincie Zeeland? En heeft het een geschikt dak? Dan kunt u vanaf 1 april 2022 een subsidie aanvragen voor een groen dak. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar het heeft ook voor u veel voordelen.

Klimaat-ontzorgings-programma 'KlimOp' Zeeland

Met KlimOp (Klimaatontzorgingsprogramma) wil de Provincie Zeeland vastgoedeigenaren kosteloos adviseren en tegelijk motiveren om met verduurzaming aan de slag te gaan. Het verlagen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaateisen uit het Klimaatakkoord liggen ten grondslag aan het programma. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook culturele instellingen met monumentale panden.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen.

Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht, omdat het budget overtekend is. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend, dan er geld beschikbaar is. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open.

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en negen provincies werken samen in de Cultuurfondsen voor Monumenten. 

Uit het fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke en provinciale monumenten of karakteristieke panden. De Cultuurfondsen hebben daarmee een belangrijke rol in het versterken van lokaal erfgoed en daarmee het behoud van het unieke karakter en identiteit van regio’s. En wordt een bijdrage geleverd aan het versnellen van de energietransitie en worden monumenten klaar gemaakt voor de toekomst.

Er is veel belangstelling voor de Cultuurfonds-hypotheek. In een aantal provincies zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om laagrentende leningen te kunnen verstrekken. Wilt u zekerheid voordat u een aanvraag doet? Neem dan contact met op met het Restauratiefonds via 088 - 2539020. 

Cuyperskerk herbestemming Sas van Gent
Cuyperskerk herbestemming Sas van Gent

Monumentenwacht Zeeland

De Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland helpt eigenaren en beheerders met het in stand houden van monumenten en cultuurhistorische bouwwerken. We voeren bouwkundige inspecties uit en geven onafhankelijk onderhoudsadvies. De monumentenwacht kan ook begeleiden bij restauraties en renovaties én we geven advies en tips op het gebied van vergunningen, subsidies en verduurzaming.

Vergoeding duurzaamheidsadvies
Naast onze duurzaamheidsleningen heeft het Restauratiefonds een budget beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit doen wij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden. Wilt u meer informatie? Bekijk de voorwaarden.

Meer monumenteninformatie

 • Het Zeeuws Archief is het kenniscentrum voor al uw historisch en genealogisch onderzoek in Zeeland.
 • Het Meldpunt Erfgoed Zeeland is een centraal informatiepunt, dat een breed publiek in de gelegenheid stelt om melding te doen van bedreigd, onbekend en/of ondergewaardeerd erfgoed in de provincie Zeeland.
 • Erfgoed Zeeland adviseert en ondersteunt overheden en erfgoedorganisaties bij het omgaan met monumenten en organiseert netwerkdagen.
 • Beeldbank Zeeland
 • Zeeland Live + Work

 

Verhaal: herbestemmen meesstoof

In de 19e eeuw was Zeeland een belangrijke leverancier van de rode verfstof die gewonnen werd uit de meekrapplant. Het verwerken van de wortels van deze plant gebeurde in zogenaamde meestoven. Ineke Nijssen gaf zo'n enorm gebouw een nieuwe bestemming.

Meestoof in Kapelle
Naar boven