Zeeland

zeelandbrug
3734
3734

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Contactpersoon Monumentenzorg
mw. drs. B.I. Sens
Tel: 0118 63 14 16
www.zeeland.nl

Zeeland ligt in het zuidwesten van Nederland, aan de Noordzee en grenzend aan België. De provincie heeft veel karakteristieke stadjes en dorpjes. Tijdens de 16e en 17e eeuw kende Zeeland een grote bloeiperiode. Een aantal Zeeuwse steden zoals Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Veere, speelden toen als internationale havenstad een betekenisvolle rol in de Lage Landen. Deze welvaart vindt u terug in de prachtige monumenten.

Provincie Zeeland

Zeeland heeft budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten zoals kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Woonhuizen, groene monumenten en archeologische monumenten komen niet in aanmerking voor de Subsidie restauratie rijksmonument.

Informeer bij de provincie welke mogelijkheden er in 2020 zijn. 

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument, van een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht of van een geïnventariseerde historische boerderij?

Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Monumentenwacht Zeeland

De Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland helpt eigenaren en beheerders met het in stand houden van monumenten en cultuurhistorische bouwwerken. We voeren bouwkundige inspecties uit en geven onafhankelijk onderhoudsadvies. We kunnen u ook begeleiden bij restauraties en renovaties én we geven advies en tips op het gebied van vergunningen, subsidies en verduurzaming.

Naar de website

Quick scan
Met de Quick scan krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Meer over de Quick scan leest u op de site van het Restauratiefonds.

Meer over de Quick scan

Erfgoedorganisaties provincie Zeeland

Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief is het kenniscentrum voor al uw historisch en genealogisch onderzoek in Zeeland.

Doorzoek het archief

Meldpunt Erfgoed Zeeland

Het Meldpunt Erfgoed Zeeland is een centraal informatiepunt, dat een breed publiek in de gelegenheid stelt om melding te doen van bedreigd, onbekend en/of ondergewaardeerd erfgoed in de provincie Zeeland.

Lees meer over het Meldpunt

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Bekijk de website van het Steunpunt in Zeeland

Cultuurhistorische waardenkaart Zeeland

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Bekijk de kaart

Verhaal: herbestemmen meesstoof

In de 19e eeuw was Zeeland een belangrijke leverancier van de rode verfstof die gewonnen werd uit de meekrapplant. Het verwerken van de wortels van deze plant gebeurde in zogenaamde meestoven. Ineke Nijssen gaf zo'n enorm gebouw een nieuwe bestemming.

Meestoof in Kapelle
Naar boven