Alles over

Subsidie voor herbestemming

Onderzoek

Mogelijkheden verkennen

Met onderzoek kunt u de mogelijkheden tot herbestemming zo breed mogelijk verkennen. De regeling kent subsidie voor de onderstaande soorten onderzoek.

Haalbaarheids-onderzoek

U wilt bij de start van de herbestemming snel zicht krijgen op bijvoorbeeld

  • de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken en de functies die daar het best bij passen
  • de bouwkundige staat van het monument
  • de mogelijke nieuwe functies van het monument. Dit kan met een onderzoek naar potentiële functies en gebruikers, zoals een marktverkenning, bureauonderzoek, een vlekkenplan of ontwerpschetsen ter inspiratie.
  • de financiële haalbaarheid van de herbestemming. Hiermee krijgt u een globaal beeld van noodzakelijke investeringen of inzicht in de toekomstige exploitatie.

Interactief of procesgericht onderzoek

Een onderzoek kan ook interactief zijn of te maken hebben met het proces. Het gaat dan bijvoorbeeld om een interactief ontwerpatelier of om evenementen zoals een

  • publieksmanifestatie, bijvoorbeeld participatie van omwonenden en betrokkenen
  • ideeënprijsvraag
  • meervoudige ontwerpopdracht

Voor meer gebouwen en zelfstandige onderdelen

Bij monumenten is vaak sprake van een samenhangend complex van gebouwen, zoals kloosters en fabrieken.

U kunt de subsidie gebruiken voor een onderzoek van

  • alle gebouwen
  • een of meer gebouwen
  • een zelfstandige onderdeel van uw monument

Dit is handig als u het complex in delen en verspreid in de tijd wilt herbestemmen.

U kunt voor 1 complex dat uit meerdere gebouwen of zelfstandige onderdelen bestaat maximaal 3 subsidieaanvragen indienen. U kunt zelf bepalen op hoeveel gebouwen of zelfstandige onderdelen van het complex elk van deze aanvragen betrekking heeft.

Tot slot kan een aanvraag ook betrekking hebben op meerdere monumenten. Zoals voor een samenhangend onderzoek naar meerdere kerken in een regio.

Subsidie berekenen

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van € 10.000 en een maximum van € 25.000. Bij de subsidieverlening wordt bovendien een subsidiepercentage van 70% gehanteerd.

Rekenvoorbeeld 1

Een monument (of een complex) bestaat uit 11 zelfstandige bouwkundige eenheden (of 11 monumentale objecten). Bent u aanvrager voor dat monument (of complex) dan kunt u maximaal 3 aanvragen indienen.
Aanvraag 1 heeft bijvoorbeeld betrekking op 2 zelfstandige bouwkundige onderdelen, aanvraag 2 op 6 zelfstandige bouwkundige onderdelen en aanvraag 3 op 3 zelfstandige onderdelen.
Voor een samenstel van monumenten waarvoor drie aanvragen worden ingediend, is dus maximaal € 52.500,- aan subsidie mogelijk (3 x (70% van € 25.000,-)).

Rekenvoorbeeld 2

Het haalbaarheidsonderzoek kost € 30.000. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt aan de hand van vastgestelde criteria dat € 20.000 hiervan subsidiabel is. U ontvangt € 14.000 subsidie. Dat betekent dat u € 16.000 zelf dient te financieren.

Subsidie aanvragen

U kunt jaarlijks van 1 oktober t/m 30 november subsidie aanvragen. Voor de tijd kunt u al van start met de voorbereidingen.