Roermond

Monumenten in Roermond
Roermond
Credit
Restauratiefonds
296
296
358

Gemeente Roermond
Afdeling Monumentenzorg
T 0475 - 359999
erfgoed@roermond.nl
www.roermond.nl

Roermond heeft een rijke cultuurhistorie. De oorspronkelijke benaming van Roermond, Rura Mundium, heeft een Latijnse oorsprong en betekent ‘versterkte stad aan de Roer’. Roermond ontstond aan de rivier de Roer. Door de eeuwen heen was Roermond Hanzestad, hoofdstad van het Overkwartier van Gelre en nu nog bisschopsstad van Limburg. Het verleden van Roermond wordt weerspiegeld in de vele historische bouwwerken, zoals kerken en oude handelshuizen.

Monumentenlijst

Roermond heeft een beschermd stadsgezicht, een beschermd dorpsgezicht en is rijk aan monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? Bekijk monumentenlijst hieronder. 

Monument in Roermond
Monument te Roermond
Vincent van den Hoven

Monumenten in gemeente Roermond

Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Roermond kent twee beschermde gezichten

  • Roermond is een van rijskwege beschermd stadsgezicht. De stad Roermond is ontstaan uit een kleine handelsnederzetting op een plateau aan de rechter oever van de rivier de Roer, nabij de plaats waar deze in de Maas uitmondt. Op dit strategische hooggelegen punt bevond zich reeds in de 12de eeuw een versterking van de graven van Gelre, ter beveiliging van een geleidetol op de Maas.
  • Beschermd stadsgezicht Asselt is een is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht. Het gebied Asselt is van algemeen belang vanwege zijn historisch-ruimtelijke karakter.

Monumentenzorg Roermond

Roermond is een stad met een rijke geschiedenis. met vele gebouwen die nog herinneren aan dat verleden. Het is belangrijk om goed te zorgen voor onze monumenten, zodat ook de volgende generaties in de toekomst kunnen genieten van onze monumenten. Daarom gelden voor monumenten strengere regels met betrekking tot planvorming en verbouwen.

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Roermond heeft een eigen monumentenschildje. Wilt u er één aanvragen voor uw monument? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten of beeldbepalende panden heeft de gemeente Roermond een specifieke beleidsregel opgesteld. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Munten

Subsidiemogelijkheden

De gemeente Roermond stelt elk jaar een budget beschikbaar voor restauratie en onderhoud van monumenten en erfgoed. De subsidie is afhankelijk van de beschermde status van het erfgoed. Er is subsidie beschikbaar voor: 

  • restauraties van kleine religieuze monumenten, de subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten.
  • Subsidies voor beleidsondersteunende activiteiten die het draagvlak voor het monumenten- en archeologiebeleid verbreden of in voldoende mate bijdragen aan de doelstelling van het gemeentelijk archeologie- en monumentenbeleid.
  • subsidies voor onderhoud aan bijzondere categorieën van gemeentelijke monumenten, namelijk gebouwen voor de eredienst, scholen, kloosters, industriële monumenten en verdedigingswerken. Het subsidiebedrag bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. De minimale kosten dienen €5.000,- te zijn. 
Fabriek Roermond
Fabriek Roermond
Vincent van den Hoven

Limburgs erfgoed

De Provincie Limburg wil zoveel mogelijk monumenten voor de toekomst behouden zodat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien met en genieten van de rijke Limburgse geschiedenis. Daarom stelt de Provincie Limburg verschillende subsidies beschikbaar

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Historische kaart  Roermond 1649 Blaeu
Historische kaart van Roermond ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Roermond

De stad Roermond ontstond in de Romeinse tijd aan de rivier de Roer. In de Middeleeuwen wordt de stad voor het eerst genoemd als Ruremunde. Roermond werd in 1547 benoemd tot hoofdstad van Opper-Gelre. Dankzij de strategische ligging van de stad aan de rivier de Maas wordt Roermond lid van de Hanze. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog wordt de stad door de Spanjaarden bezet. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog lag Roermond enkele maanden in de frontlijn. Na de oorlof werd de gemeente uitgebreid met het grondgebied van Maasniel en Herten, later werden ook Swalmen en Asenray toegevoegd aan de gemeente Roermond. 

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Roermond kunt u ook terecht bij:

Naar boven