Heeft u een rijksmonument?

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument.

Afbeelding
Financiering

Subsidies en financiële regelingen

Er zijn niet alleen leningen maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds, de overheid of uw provincie.

 

 • Woonhuissubsidie

  Heeft uw rijksmonument heeft een woonfunctie? Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag.
   

 • Instandhoudingssubsidie

  Bent u eigenaar van een rijksmonument dat geen woonfunctie heeft, zoals een kerk, molen of fabriek? Vraag dan jaarlijks de Subsidieregeling instandhouding monumenten aan tussen 1 februari t/m 31 maart bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vraag ook uw provincie of er regelingen zijn.

 • Goedkoop lenen bij het Restauratiefonds

  Als u binnenkort een rijksmonument gaat restaureren en/of onderhouden, komt u in veel gevallen in aanmerking voor een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek. U leent tegen een lage rente vanaf 1% voor eigenaar-bewoners en u kunt 100% van de instandhoudingskosten financieren.

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Wat mag er wel en niet?

Bij onderhoud en restauratie van uw monument krijgt u te maken met een aantal wetten en regels. De monumentenzorg is wettelijk geregeld in de Erfgoedwet. Het soort monument bepaalt onder meer welke wetten en regels er voor u als eigenaar gelden. Meestal krijgt u dan te maken met de omgevingsvergunning die geregeld is binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft maar één vergunning aan te vragen voor al uw werkzaamheden. U hebt bovendien een vast aanspreekpunt: uw gemeente.

Uitgangspunt: bij wijziging aan monument vergunning nodig
Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen van uw monument zult u daar ongetwijfeld bij stilstaan. Maar ook voor bijvoorbeeld het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam hebt u een vergunning nodig.
Vraag deze vergunning aan via het Omgevingsloket. 

Aanvraag ingediend, en dan?
Uw aanvraag komt terecht bij de instantie die het besluit neemt over uw vergunning. Dat is bijna altijd de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen, vaak voor kleinere werkzaamheden, krijgt u binnen 8 weken reactie. Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure en nemen maximaal 6 maanden in beslag; het beoordelen kost meer tijd en de gemeente wint advies in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na bekendmaking van de toegekende vergunning kan een belanghebbende binnen zes weken bezwaar of beroep aantekenen.

Wat is mogelijk zonder vergunning?
Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden kunt u zonder vergunning uitvoeren. Lees hier meer over vergunningsvrij bouwen. 

Vergunningcheck
Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Afbeelding
Duurzame energie

Uw monument verduurzamen

Duurzaam en energiezuinig omgaan met uw monument start vaak met kleine maatregelen. Ingrijpendere maatregelen vragen om maatwerk en goede aansluiting bij de kwaliteiten en mogelijkheden van het gebouw.

Direct aan de slag

Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Toch zijn ze niet altijd comfortabel. Gelukkig kunt u op veel eenvoudige manieren snel energie besparen; door bijvoorbeeld energiezuinige verlichting te gebruiken, de cv goed in te regelen en veelal door tochtstrips te gebruiken.
 

Duurzame Monumenten-lening

Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-Lening. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. 
 

Afbeelding
Monument zoeken

Beleid aanwijzen en afvoeren van monumenten

Het aanwijzings- en afvoerbeleid is vastgelegd in de Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet. Nederland heeft een rijksmonumentenbestand om trots op te zijn. De afgelopen decennia is veel werk gemaakt van de opbouw van het bestand, samen met overheden, erfgoedorganisaties en burgers. De komende periode gaat de aandacht uit naar het beheer van het bestand en de administratie. Welke gevolgen dit heeft voor het aanwijzings- en afvoerbeleid?

Een schildje op uw monument

Het bekende blauwwitte schildje dat op veel rijksmonumenten te vinden is, is in 1954 bedacht tijdens de Haagse Conventie met als doel om in tijden van oorlog en bezetting cultureel erfgoed beter te kunnen beschermen. Niet alle rijksmonumenten hebben zo’n schildje. Omdat veel monumenteneigenaren wel behoefte hebben aan een (h)erkenningsteken heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de ANWB een nieuw wit-oranje schildje gemaakt.
 

Monumentenschidje
Naar boven