Veere

Veere Zeeland
Veere Zeeland
Credit
Restauratiefonds
350
350

Gemeente Veere 
Bezoekadres: Traverse 1, 4357 ET Domburg
Postadres: Postbus 1000, 4357 ZV Domburg
www.veere.nl
0118 - 555444

Contactpersoon Erfgoed: Suzanne de Kanter
S.de.Kanter@veere.nl
0118 - 555 195

Veere is een gemeente op het voormalige eiland Walcheren in de Nederlandse provincie Zeeland. Er liggen 13 woonkernen en 15 buurtschappen binnen de gemeentegrenzen. De stad Veere is een plek waar je de geschiedenis letterlijk op straat vindt. Van oudsher was het een belangrijke haven voor de handel met Schotland. Dwalend door de straten zijn nu nog de Schotse Huizen te vinden, waar in hoogtijdagen de handel plaatsvond. De Grote Kerk is daarnaast een van de kenmerkende gebouwen van de stad.

Monumenten in Veere

De gemeente Veere telt ongeveer 351 rijksmonumenten. Het merendeel van deze rijksmonumenten ligt binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht van het stadje Veere dat in de twaalfde of dertiende eeuw is ontstaan. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de Grote Kerk, het Stadhuis en Museum de Schotse Huizen. Ook kent gemeente Veere meer dan 200 historische buitenplaatsen. 

Veere
Monument te Veere
Restauratiefonds

Monumentenzorg Veere

De gemeente Veere zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over het erfgoedbeleid in de gemeente Veere? 

Afbeelding
Opvallen

Monumentenpaspoort

Het duurzaam monumentenpaspoort is door Erfgoed Zeeland ontwikkeld in het kader van het project Duurzame Monumenten Zeeland. Het paspoort maakt duidelijk waar de besparingskansen liggen, of er een vergunning nodig is en welke mogelijkheden er zijn om de verschillende maatregelen te financieren. In het paspoort vind je informatie over het pand zelf, het energieverbruik en de technische aspecten. Ter verduidelijking van de huidige thermische situatie bevat de rapportage ook warmtescans en foto's van de binnen- en buitenschil van uw woonhuismonument.

Verduurzaming

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument dan kunt u duurzaamheidsmaatregelen financieren met een Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Veere stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud of restauratie van uw monument, rijksmonument, waardevol pand of beschermd stadsgezicht Veere. Wilt u meer weten?  

Afbeelding
Financiering

Onderhoud en restauratie

Als u binnenkort een rijksmonument gaat restaureren en/of onderhouden, komt u in veel gevallen in aanmerking voor een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek. Komt u niet in aanmerking voor deze hypotheek dan kunt u een Monumenten-hypotheek aanvragen.  

Als u een gemeentelijk of door de gemeente aangewezen als beeldbepalend pand (in een beschermd stads- of dorpsgezicht) gaat restaureren, dan komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor een monument wordt daarmee onder andere getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Monumentencommissie

Gaat u bouwen of verbouwen in het beschermd stadsgezicht Veere? Of heeft u plannen in of om een Rijksmonument? Dan krijgt u te maken met de monumentencommissie. De monumentencommissie beoordeelt ingediende bouwplannen. Daarbij toetst de commissie op grond van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Blaeu 1652 Veere
Historische kaart van Veere ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Veere

Veere ontstond ooit als het gehucht Kampvere of Ter Veere in de 13e eeuw. Vanaf de 16de eeuw ontwikkeld de stad zich tot belangrijke stapelplaats voor Schots wol, daardoor woonden er ook veel Schotten in de stad. In 1572 sloot Veere zich, met de meeste andere Walcherse steden, aan bij de opstand tegen het bewind van Alva. In de Republiek nam de stad een vooraanstaande positie in. Ten tijde van de Bataafse Republiek verliest de stad haar voorname handelspositie en wordt weer een arme vissershaven. 

Meer monumenten informatie

Naar boven