Veere

Veere Zeeland
Veere Zeeland
Credit
Restauratiefonds
349
349

Gemeente Veere 
Bezoekadres: Traverse 1, 4357 ET Domburg
Postadres: Postbus 1000, 4357 ZV Domburg
www.veere.nl
0118 - 555444

Contactpersoon Erfgoed: Suzanne de Kanter
S.de.Kanter@veere.nl
0118 - 555 195

Veere is een gemeente op het voormalige eiland Walcheren in de Nederlandse provincie Zeeland. Er liggen 13 woonkernen en 15 buurtschappen binnen de gemeentegrenzen. De stad Veere is een plek waar je de geschiedenis letterlijk op straat vindt. Van oudsher was het een belangrijke haven voor de handel met Schotland. Dwalend door de straten zijn nu nog de Schotse Huizen te vinden, waar in hoogtijdagen de handel plaatsvond. De Grote Kerk is daarnaast een van de kenmerkende gebouwen van de stad.

Monumenten in Veere

De gemeente Veere kent rijksmonumenten en een beschermd gezicht. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Veere
Monument te Veere
Restauratiefonds
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Veere kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd stadsgezicht Veere. De landzijde van Veere wordt begrensd door een verdedigingswal en gracht die zijn oorsprong kent in de 17de eeuw. Aan de andere zijde wordt de stad door water begrensd.

Monumentenzorg Veere

De gemeente Veere zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over het erfgoedbeleid in de gemeente Veere? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket Veere helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Zonnepanelen: voor het beschermd stadsgezicht Veere geldt dat zonnepanelen binnen het beschermd stadsgezicht niet vanaf de openbare ruimte zichtbaar mogen zijn. Voor overige Rijksmonumenten en CWP geldt dat er een vooroverleg/vergunning moet worden aangevraagd.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Veere stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud of restauratie van uw monument, rijksmonument, waardevol pand of beschermd stadsgezicht Veere. Wilt u meer weten?  

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Voor een monument wordt daarmee onder andere getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Monumentencommissie

Gaat u bouwen of verbouwen in het beschermd stadsgezicht Veere? Of heeft u plannen in of om een Rijksmonument? Dan krijgt u te maken met de monumentencommissie. De monumentencommissie beoordeelt ingediende bouwplannen. Daarbij toetst de commissie op grond van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Blaeu 1652 Veere
Historische kaart van Veere ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Veere

Veere ontstond ooit als het gehucht Kampvere of Ter Veere in de 13e eeuw. Vanaf de 16de eeuw ontwikkeld de stad zich tot belangrijke stapelplaats voor Schots wol, daardoor woonden er ook veel Schotten in de stad. In 1572 sloot Veere zich, met de meeste andere Walcherse steden, aan bij de opstand tegen het bewind van Alva. In de Republiek nam de stad een vooraanstaande positie in. Ten tijde van de Bataafse Republiek verliest de stad haar voorname handelspositie en wordt weer een arme vissershaven. 

Meer monumenten informatie

Naar boven