Doesburg

Doesburg
158
158

Gemeente Doesburg
Philippus Gastelaarstraat 2
6981 BH  DOESBURG

Postbus 100
6980 AC  DOESBURG
Tel. 0313 48 13 13
www.doesburg.nl

Contactpersoon monumentenzorg:
De heer Marinus Lenselink
marinus.lenselink@doesburg.nl

Doesburg is een eeuwenoude stad met een rijkdom aan cultureel erfgoed. Doesburg kon zich door zijn gunstige ligging aan de IJssel ontwikkelen tot een sterke nederzetting. Al in 1237 ontving Doesburg stadsrechten. Doesburg werd versterkt met verdedigingswerken en de stad kreeg vier toegangspoorten: Veerpoort, Koepoort, Meipoort en Ooipoort. Vanaf de vijftiende eeuw trad er een terugval op. De stad werd minder belangrijk. In 1701 ontwikkelde Menno van Coehoorn een plan om ten oosten van de stad een sterke verdedigingslinie aan te leggen. Hiervan is een groot deel bewaard gebleven en kennen we als de Hoge en de Lage Linie. En binnen deze linies ligt de historische binnenstad die geroemd wordt om het monumentale karakter.
Afbeelding
Monument

Monumenten in Doesburg

Doesburg is rijk aan prachtige monumenten. Wist u dat de binnenstad van Doesburg een door het rijk aangewezen beschermd stadsgezicht is?
U leest alles over monumenten in Doesburg op de website van de gemeente en in onderstaande brochure.

Informatiebrochure 'Gemeentelijke monumenten'

Afbeelding
Wetten

Wet- en regelgeving

Gemeentelijk beleid

Het monumentenbeleid van de gemeente Doesburg staat verwoord in de beleidsnota gemeentelijke monumenten, met de titel "Sporen van identiteit". Deze nota is vooral bedoeld voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. De beleidsnota voor monumenten vloeit voort uit de kadernota Cultuurhistorie. “De toekomst van ons verleden”.

Beleidsnota monumenten 'Sporen van identiteit'

Omgevingsvergunning

Bij veranderingen aan een monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U moet een omgevingsvergunning aanvragen bij plannen voor sloop, verplaatsing, herbestemming en bij wijzigingen van het monument. Dat betreft zowel wijzigingen aan het exterieur als aan het interieur. Het is aan te raden wanneer u voornemens bent onderhouds- of restauratiewerkzaamheden uit te (laten) voeren aan uw pand, om contact op te nemen met de afdeling monumentenzorg.

Omgevingsloket

Afbeelding
Financiering

Financiële regelingen

Gemeentelijk monument

In de brochure leest u welke mogelijkheden er voor u bestaan. Onder meer kunnen jaarlijks  een aantal mensen op kosten van de gemeente Doesburg een quickscan door de monumentenwacht  laten uitvoeren.  Ook kunt u onder bepaalde condities gebruik maken van een lening tegen een zeer lage rente. Dit is een regeling in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) . Deze en overige financiële regelingen staan beschreven in de informatiebrochure.

Informatiebrochure  'Regelingen voor eigenaren gemeentelijke monumenten'

Nationaal Restauratiefonds

Ook het Nationaal Restauratiefonds kan u helpen met het in kaart brengen van  financiële mogelijkheden bij het restaureren van uw gemeentelijke monument. Kijk op de website van het Nationaal Restauratiefonds of bel met 088 - 25 39 000.

Mogelijkheden Nationaal Restauratiefonds

Afbeelding
Onderzoek

Archeologie

Het wettelijke kader voor het Doesburgs archeologiebeleid is de ‘Wet op de archeologische monumentenzorg’ (Wamz). Het centrale instrument hierbij is het bestemmingsplan. Daarmee zijn archeologische verplichtingen te verbinden aan bouw-, sloop-en aanlegvergunningen. Als een gemeente nalaat om de zorg voor het archeologische erfgoed op een verantwoorde wijze te integreren in de bestemmingsplannen en hierin geen keuzen maakt, leggen Provincie en Rijk de keuzes op. Een eigen archeologisch beleidsplan zorgt ervoor dat de gemeente autonoom kan handelen binnen de gestelde kaders. Voor meer informatie en de gevolgen van dit beleid bij bodemingrepen wordt verwezen naar de website Ruimtelijke plannen.

Naar boven