U bent hier

Culemborg

Gelderland

6594 rijksmonumenten

Provincie Gelderland
Tel: 026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl

 

Gelderland

6594 rijksmonumenten

Provincie Gelderland
Tel: 026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl

 

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland biedt subsidie voor de bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van een erfgoed of het uitvoeren van een onderzoek hiernaar (bijvoorbeeld het inventariseren van de noodzaak van restauratie of het vestigen van een kunstgalerie in een voormalig kerkgebouw). Daarnaast stelt de provincie budget beschikbaar voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek (lening met lage rente voor restauratie, herbestemming en/of energiebesparende voorzieningen).

Contactgegevens

Provincie Gelderland
afdeling Cultuurhistorie

Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Bent u de eigenaar van een rijksmonument, een gemeentelijk of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? In de provincie Gelderland kunt u voor uw werkzaamheden financiële ondersteuning krijgen.

Gelderse Monumentenfonds-hypotheek
 

Bent u eigenaar van een rijksmonument of een door de gemeente beschermde monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren en/of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek tegen een lage rente aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.

Cultuurfonds-hypotheek
 

Heeft u een gemeentelijk monument of een beeldbepalend pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht en gaat u alleen restaureren dan komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Monumentenwacht Gelderland

Monumentenwacht

De Stichting Monumentenwacht Gelderland is een particuliere organisatie voor het behoud van het culturele erfgoed in de provincie.

Erfgoed organisatie provincie Gelderland

Het Gelders Genootschap

Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

 

Gelders Archief


De collectie bestaat uit historische documenten uit en over Gelderland.


Geldersch Landschap & Kasteelen
 

Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuurterreinen, landgoederen, kastelen en diverse monumenten. Zij willen de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. De brede steun van donateurs, vrijwilligers, bedrijven, fondsen, overheid en de Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk dat zij hun werk kunnen doen.


Gelders Erfgoed
 

Gelders Erfgoed zet zich erfgoedbreed in voor het versterken van kwaliteit en professionaliteit via scholing en advies, projecten en publicaties, netwerken en monitoring. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij de samenwerking tussen onze aangesloten archieven, musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en andere relevante instellingen.

Cultuurhistorische waardenkaart Gelderland

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Voor ons is subsidie een belangrijk smeermiddel

Gelderland: De kurk waar een landgoed op drijft…

Lees het verhaal van rentmeester Gerrit Jan Liet