Gelderland

Gelderland
6548
6548
12943

Provincie Gelderland
afdeling Cultuurhistorie
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Tel: 026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl

 

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. De Kracht van Gelderland zit in de verscheidenheid van de verschillende streken. De Provincie Gelderland werkt samen met partners en inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Een aantrekkelijke buitenruimte is daarbij van belang. Gelderland kent een rijke geschiedenis. In de provincie staan ongeveer 6.300 rijksmonumenten en 12.500 gemeentelijke monumenten.

Provincie Gelderland helpt bij de restauratie en ontwikkeling van monumenten, zodat dit bijzondere Gelderse erfgoed niet verloren gaat. De provincie helpt (al dan niet via één van de partners van de Erfgoedalliantie Gelderland) bijvoorbeeld mee met het opstellen van een bedrijfsplan, helpen bij het uitvoeren van onderzoek of helpen bij het in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden. De vraag moet te maken hebben met restauratie, verduurzaming of herbestemming van erfgoed. 

Cultuurhistorische Waardenkaart Gelderland

Op de cultuurhistorische waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren in de provincie Gelderland.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Provincie Gelderland zet zich samen met het bedrijfsleven en inwoners in voor een duurzame provincie. Duurzaam is geen keuze. Gelderland heeft en pakt kansen. Wilt u weten hoe u hieraan bij kan dragen? 

Welke stappen u moet zetten om thuis te verduurzamen en energie te besparen ligt aan uw situatie. Op de website van Verbeter je Huis kun je veel informatie vinden. Als u persoonlijk advies wilt van onafhankelijke specialisten kunt u een energieloket bij u in de buurt bezoeken.

Met de Stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen van de provincie Gelderland financier je aanpassingen aan je huis.

Klimaatklaar Gelderland

Bezit u klein maatschappelijk vastgoed en heeft u behoefte aan kennis of advies om gebouw(en) te verduurzamen? Maak kosteloos gebruik van Klimaatklaar Gelderland: het ontzorgingsprogramma voor maatschappelijk vastgoed. 

In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Samen zijn we hard op weg naar een duurzame toekomst. De provincie, inwoners maar ook gebouweigenaren dragen hieraan bij. Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed kan het verduurzamen van gebouwen een uitdaging zijn. De provincie biedt hiervoor één op één coaching aan en groepscoaching.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen.

Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht, omdat het budget overtekend is. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend, dan er geld beschikbaar is. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open.

Herbestemming monument Schoonebeek Drenthe tot medisch centrum
Herbestemming monument Schoonebeek Drenthe tot medisch centrum

Functioneel gebruik erfgoed

Gaat u monumentaal erfgoed in Gelderland restaureren, een nieuwe bestemming geven of verduurzamen? De provincie helpt eigenaren van monumenten met advies en inhoudelijke ondersteuning, met het koppelen van aanvragers aan kennispartners, met het aanbieden van leningen en, daar waar het écht nodig is, met subsidies.

Let op: monumenten met een oorspronkelijke functie als woonhuis vallen buiten onze aanpak.

Molens en stoomgemalen

Wilt u een historische molen of stoomgemaal in stand houden? Dan kunt u subsidie aanvragen. U kunt deze subsidie aanvragen als de molen of het stoomgemaal:

  • een rijks- of gemeentelijk monument is;
  • kan draaien.

Cultuur- en erfgoedpacten

Wilt u samen met een of meer andere gemeenten de deelname van inwoners aan cultuur en erfgoed bevorderen en streeft u daarbij naar innovatie en transformatie van de culturele sector?

De subsidie is aan te vragen voor de uitvoering van een meerjarenprogramma dat u samen met andere gemeenten opzet. Dit intergemeentelijk meerjarenprogramma heeft als doel inwoners te betrekken bij cultuur en erfgoed, de culturele infrastructuur toekomstbestendiger te maken en de regionale identiteit te versterken.

Gelderse Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een rijksmonument of een door de gemeente beschermd monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren en/of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek tegen een lage rente aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds. 

De provincie heeft onlangs meer geld beschikbaar gesteld voor het Gelders Monumentenfonds: Meer geld voor Gelderse monumenten.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en negen provincies werken samen in de Cultuurfondsen voor Monumenten. 

Uit het fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke en provinciale monumenten of karakteristieke panden. De Cultuurfondsen hebben daarmee een belangrijke rol in het versterken van lokaal erfgoed en daarmee het behoud van het unieke karakter en identiteit van regio’s. En wordt een bijdrage geleverd aan het versnellen van de energietransitie en worden monumenten klaar gemaakt voor de toekomst.

Er is veel belangstelling voor de Cultuurfonds-hypotheek. In een aantal provincies zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om laagrentende leningen te kunnen verstrekken. Wilt u zekerheid voordat u een aanvraag doet? Neem dan contact met op met het Restauratiefonds via 088 - 2539020. 

Cultuurfonds Gelderland

Het Cultuurfonds in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Stichtingen en verenigingen kunnen hier een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project. Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Gelderland? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Gelderland en wat de inzendtermijnen zijn. Specifieke informatie vindt u in uitgangspunten bestedingenbeleid.

De Gelderse Bokaal
Deze onderscheiding gaat in de oneven jaren naar iemand die zich heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 - te besteden aan een project binnen een van de werkterreinen van het Cultuurfonds - en een speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal. Daarnaast zijn er nog twee prijzen van elk €2.500.

Oude mandenmakerij, Rijkmonument Wilhelminaoord te Drenthe - Stefan Ammerlaan photography II
Oude mandenmakerij, Rijkmonument Wilhelminaoord te Drenthe
Stefan Ammerlaan photography

Monumentenwacht Gelderland

De Monumentenwacht Gelderland helpt monumenteneigenaren en -beheerders van hun monument(en) springlevend te houden. Dit doen zij door het uitvoeren van bouwkundige inspecties en aankoopkeuringen, het bieden van begeleiding bij restauraties en renovaties en door het geven van advies op het gebied van vergunningen, subsidies en verduurzaming.

Vergoeding duurzaamheidsadvies
Naast onze duurzaamheidsleningen heeft het Restauratiefonds een budget beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit doen wij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden. Wilt u meer informatie? Bekijk de voorwaarden.

Meer monumenteninformatie

  • Het Gelders Genootschap biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.
  • Gelders Archief beheert historische documenten uit en over Gelderland.

  • Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuurterreinen, landgoederen, kastelen en diverse monumenten. Zij willen de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. 

  • Gelders Erfgoed zet zich erfgoedbreed in voor het versterken van kwaliteit en professionaliteit via scholing en advies, projecten en publicaties, netwerken en monitoring. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij de samenwerking tussen onze aangesloten archieven, musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en andere relevante instellingen.

  • Gelderse Erfgoedalliantie biedt informatie over zaken als financiering, regelgeving, onderwijs en duurzaamheid.

  • Innocastle Europees samenwerkingproject (Interreg) tussen vijf overheden op het gebied van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. 

  • Gelderse Streken

Verhaal: landgoed Zelle

Eigenaren van landgoederen staan vaak voor flinke kosten om het geheel in stand te houden. Rentmeester Gerrit Jan Liet zoekt samen met de eigenaren van landgoed Zelle naar manieren om de buitenplaats rendabel te houden.

Landgoed Zelle
Naar boven