Gelderland

Gelderland
6523
6523

Provincie Gelderland
afdeling Cultuurhistorie
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Tel: 026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl

 

Provincie Gelderland is door de eeuwen heen vaak inzet geweest van bittere strijd. Dat is dan ook de reden dat er zoveel versterkte huizen, burchten en kastelen in het Gelderse staan. Veel van deze panden vallen vandaag de dag onder de monumentenwet

Beschikbare middelen

De provincie Gelderland biedt subsidie voor de bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van een erfgoed of het uitvoeren van een onderzoek hiernaar (bijvoorbeeld het inventariseren van de noodzaak van restauratie of het vestigen van een kunstgalerie in een voormalig kerkgebouw). Daarnaast stelt de provincie budget beschikbaar voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek (lening met lage rente voor restauratie, herbestemming en/of energiebesparende voorzieningen).

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Bent u de eigenaar van een rijksmonument, een gemeentelijk of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? In de provincie Gelderland kunt u voor uw werkzaamheden financiële ondersteuning krijgen.

Gelderse Monumentenfonds-hypotheek

Bent u eigenaar van een rijksmonument of een door de gemeente beschermd monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren en/of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek tegen een lage rente aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.

Cultuurfonds-hypotheek

Heeft u een gemeentelijk monument of een beeldbepalend pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht en gaat u alleen restaureren dan komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Monumentenwacht Gelderland

Monumentenwacht Gelderland verricht onafhankelijke inspecties van monumenten. Tijdens de inspectie worden meteen (nood)reparaties uitgevoerd. Daarnaast geeft Monumentenwacht Gelderland in toenemende mate aanvullend advies aan eigenaren van monumenten. 

Erfgoed organisatie provincie Gelderland

Het Gelders Genootschap

Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Gelders Archief

De collectie bestaat uit historische documenten uit en over Gelderland.

Geldersch Landschap & Kasteelen

Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuurterreinen, landgoederen, kastelen en diverse monumenten. Zij willen de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. De brede steun van donateurs, vrijwilligers, bedrijven, fondsen, overheid en de Nationale Postcode Loterij maakt het mogelijk dat zij hun werk kunnen doen.

Gelders Erfgoed

Gelders Erfgoed zet zich erfgoedbreed in voor het versterken van kwaliteit en professionaliteit via scholing en advies, projecten en publicaties, netwerken en monitoring. Daarnaast stimuleren en faciliteren wij de samenwerking tussen onze aangesloten archieven, musea, historische verenigingen, monumentenorganisaties en andere relevante instellingen.

 

Cultuurhistorische waardenkaart Gelderland

Op deze waardenkaart staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Verhaal: landgoed Zelle

Eigenaren van landgoederen staan vaak voor flinke kosten om het geheel in stand te houden. Rentmeester Gerrit Jan Liet zoekt samen met de eigenaren van landgoed Zelle naar manieren om de buitenplaats rendabel te houden.

Landgoed Zelle
Naar boven