Almystraat 14, Oisterwijk

Inleiding

De PRODUKTIEHAL/DROGERIJ/MAGAZIJN met voormalig KANTOORGEBOUW staat achter het huidige kantoorgebouw van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. langs de Almystraat en links van de oude leerlooierij uit 1917. Het gebouw werd omstreeks 1924 opgetrokken in een sobere, zakelijke stijl met eenvoudige baksteenornamenten, naar ontwerp van de architect Fr. Hildner. Het gebouw huisvestte de afwerkingsruimten, de drogerij, een ledermagazijn en de kantoren van de leerfabriek. De kantoorfunctie verdween waarschijnlijk in 1928, toen langs de Almystraat een nieuw kantoorgebouw voor de fabriek werd gebouwd. De produktiehal/drogerij is later via de oostvleugel met een treindoorgang (zie omschrijving onderdeel E) verbonden met het kantoorgebouw aan de Almystraat. In het gebouw bevond de drogerij zich waarschijnlijk op de bovenverdieping, op de overige verdiepingen waren de afdelingen voor de afwerking van het leer gevestigd. De kantoren en het leermagazijn bevonden zich in de oostelijke vleugel. De binnenplaats van het U-vormige gebouw is dichtgebouwd met een eenlaags aanbouw voor de huidige drogerij/uitzetterij. Onder de bescherming valt alleen een deel van de oostvleugel, vanuit het zuiden bezien tot en met de toren uit 1924-1925, die naast de treindoorgang staat. Deze oostvleugel sluit in het zuiden aan op het kantoorgebouw aan de Almystraat.

Omschrijving

De bakstenen oostvleugel telt drie bouwlagen onder een plat dak en bevat o.m. de hoofdingang met trappenhuis (enigszins naar voren springend, ter breedte van drie assen) met links en rechts een identiek ingedeelde gevelpartij ter breedte van twee assen, waarbij tegen de rechtergevelpartij een zes assen breed bouwvolume is opgetrokken met daarin op de begane grond de treindoorgang en op de twee verdiepingen twee series van zes vensters boven elkaar. Tegen het zes assen brede bouwvolume is een bakstenen toren met een plat dak gebouwd.

Waardering

De bakstenen oostvleugel uit circa 1924 op het KVL-complex met o.m. hoofdingang, trappenhuis, treindoorgang en aangebouwde toren vertegenwoordigt algemeen belang wegens: de ouderdom; de betekenis voor de sociaal-economische ontwikkeling, met name als manifestatie van de opkomst van de lederindustrie; de industrieel-archeologische waarde en als bouwkundig onderdeel van het het KVL-complex alsook wegens de historisch-ruimtelijke relatie tussen de bebouwing en het, tot op het fabrieksterrein doorgetrokken, spoorwegnet; de zeldzaamheidswaarde, met aspecten van bouwtechnische, typologische en functionele aard.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
519948
Complexnaam
Koninklijke Verenigde Leder BV
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding.

Ten noorden van de spoorlijn Tilburg-Boxtel is op een steenworp afstand van het centrum van Oisterwijk gelegen de 'N.V. Lederfabriek Oisterwijk', thans geheten de 'Koninklijke Verenigde Leder B.V.' De grote vraag naar leer, alsmede de gunstige infrastructurele ligging van het terrein aan uitvalsweg en spoorweg deden Chris van der Aa en Jan Vermetten op 27 oktober 1916 besluiten in Oisterwijk een leerfabriek op te richten volgens de destijds modernste productiemethoden. Met gebruikmaking van het toen revolutionaire chroomlooiingsproces wilde men kalfsleer, lakleer en suèdekalfsleer produceren.

De fabriek ligt aan de Almystraat, een afkorting van 'Amsterdamse Ledermaatschappij', verwijzend naar het bedrijf dat de fabriek in Oisterwijk in 1920 overnam. In de jaren twintig van de 20ste eeuw maakte de fabriek een snelle groei door, hetgeen geleid heeft tot veranderingen in de bestaande structuren en de totstandkoming van nieuwe gebouwen. Op het terrein werd een spoorwegnet aangelegd, zodat goederen per spoor konden worden aan- en afgevoerd. Begin jaren dertig van de 20ste eeuw was de fabriek de grootste overlederfabriek van Europa, en ondanks de slechte economische situatie wist de fabriek een vooraanstaande plaats op ledergebied te behouden. Ten behoeve van de veiligheid en het welbevinden van personeel en bedrijf werden door een vooruitstrevende bedrijfsleiding diverse voorzieningen getroffen. Zo waren er onder andere een eigen Rode Kruisinrichting met ongevallendienst, een op het terrein gehuisveste eigen bedrijfsbrandweer, een eigen bedrijfsturnhal, een sportpark met voetbalclub en goedkope woningbouw voor de arbeiders van de fabriek. De voor bescherming in aanmerking komende objecten zijn in de loop der jaren door drie verschillende architecten gebouwd; Henri Biggelaar, de Duitse architect Fr. Hildner en O. Triebel. Voor het ontwerp van de diverse onderdelen vormden rationalistische uitgangspunten over het algemeen de basis. Stilistisch zijn invloeden herkenbaar uit het Traditionalisme, het (Kubistisch) Expressionisme en het Functionalisme.

Omschrijving.

Voor bescherming komen zes onderdelen in aanmerking: allereerst het oudste gebouw, dat oorspronkelijk voornamelijk als MAGAZIJN diende met daarin een KANTOORGEBOUW, KANTINE en KLEEDGELEGENHEID uit 1918-1921 (1). Dit gebouw bevindt zich in het zuidoostelijke deel van het huidige fabrieksterrein, enigszins teruggelegen van de Almystraat en met de nokrichting loodrecht op deze straat. Ten tweede het MACHINEGEBOUW met KETELHUIS (2). Dit object dateert uit 1924 en vormt het meest noordelijk gelegen onderdeel van het te beschermen fabriekscomplex. Ten derde een deel van de grote U-vormige PRODUCTIEHAL/DROGERIJ/MAGAZIJN met voormalig KANTOORGEBOUW uit 1924-1925 (3), centraal gelegen op het terrein. Vervolgens de in het zuidwesten, pal naast de Almystraat gelegen voormalige BRANDWEERGARAGE uit 1925 (4). Verder het hier vlak achter gelegen KANTOORGEBOUW met MAGAZIJN uit de jaren 1924-1928 (5). Dit gebouw ligt grotendeels met de gevel evenwijdig aan de Almystraat. Ten slotte het GEDENKTEKEN uit 1941 (6), dat zich op een grasveldje aan de Almystraat bevindt, vlak voor de kopgevel van object 1. De gebouwen zijn vandaag de dag gesitueerd op het, sinds eind 2001 niet meer in gebruik zijnde, voormalige bedrijfsterrein, dat overigens als terrein buiten de bescherming valt.

Waardering.

Het complex is van algemeen belang omdat het cultuurhistorische waarden bezit. Het vormt een bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. De fabriek, de grootste in Europa in de jaren dertig van de 20ste eeuw, illustreert de ontwikkeling van de onder invloed van de Eerste Wereldoorlog explosief gegroeide lederindustrie. De talrijke voorzieningen die de bedrijfsleiding voor het welbevinden en de veiligheid van het eigen personeel had getroffen, illustreren het pionierskarakter van het bedrijf. Verder is het complex in industrieel-archeologisch opzicht van belang als een bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling, daar het een goed beeld geeft van een gefaseerd uitgebreide, in de kern traditionele leerfabriek. Voorts bezit het complex architectuurhistorische waarden. Het is van belang voor de geschiedenis van de architectuur en de bouwtechniek, op grond van de grote verscheidenheid aan in de diverse objecten toegepaste constructietechnieken en gehanteerde stijlvormen. Verder is het complex van bijzonder belang voor het oeuvre van de verscheidene betrokken architecten. Het complex bezit ook ensemblewaarden. De situering is van belang daar het fabrieksterrein van invloed is op de ontwikkeling van de dorpskern. Verder is de historisch-ruimtelijke relatie met wegen en spoorweg -waarbij treinen over het terrein reden- van belang. Tot slot heeft de fabriek zeldzaamheidswaarde. Het complex is van belang vanwege de bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Productiehal Boerderijen, molens en bedrijven Industrie oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Almystraat 14 5061 PA Oisterwijk Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
A 7753 Oisterwijk
A 7751 Oisterwijk
A 8110 Oisterwijk
A 7762 Oisterwijk
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1924 1924 vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Hildner, F. ; Noord-Brabant architect / bouwkundige / constructeur
Naar boven