Schoonenberg, Driehuis

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Schoonenberg.
Zoals te zien is op de uit 1720 daterende "Nieuwe kaart van 't Baljuwschap van Kennemerland" is Schoonenberg in oorsprong een 17de eeuwse buitenplaats met een formele tuinaanleg op een langgerekte plattegrond, waarin zich twee vakken bevonden en een bos of boomgaard. Voor het huis, dat vermoedelijk de vorm had van een hofstede, was een lindelaan aangeplant. Aan de beide lange zijden van het terrein, aan de noord- en zuidgrens, waren wallen gesitueerd. Deze wallen waren vermoedelijk eveneens met linden beplant. Ook op de kaart van "Het Zegenpralent Kennemerlant" uit 1728 is deze situatie verbeeld.
Begin 18de eeuw was de buitenplaats eigendom van Cornelis Graafland. Na 1737 werd de buitenplaats door de volgende eigenaar vergroot met de aankoop van het zogenaamde Overbos aan de andere kant van de Driehuizerkerkweg en verfraaid met een kom bij het oude huis. In het Overbos werd een nog bestaande zichtlaan aangelegd, die aansluit op de recent opnieuw ingeplante lindelaan in het oudere gedeelte van het park. Vóór 1818 is de geometrische aanleg in een landschappelijke gewijzigd, waarbij de kom is vergroot tot een langgerekte slingerende waterpartij van twee vijvers met een smalle lintvormige verbinding. Aan de noordzijde werd een groot terrein bestemd tot weiland.
In de ten zuiden van het smalle en brede deel van de vijver gelegen bospartij, die vermoedelijk tegelijk met het graven van de vijver is ingeplant (en later vervangen) legde men een nog bestaand pad aan dat de zuidelijke oever van de vijver volgt. In de twintigste eeuw is de vijver vergroot, waardoor aan de oostzijde ook een eiland kon worden gemaakt.
Het kadastrale minuutplan (1818-1832) laat een opvallend grote waterpartij zien voor een huis, dat in het verlengde van de lindelaan ligt. In 1824 werden de opstallen in een transportakte aangeduid als: degelijk gebouwd geriefelijk herenhuis, koetshuis en stalling, koetsiers- en tuinmanswoning, schuren en loodsen. De tuinaanleg omvatte op dat moment bossen, waterpartijen, bouw- en weilanden, boomgaarden en moestuinen.

Bij de aanleg van de spoorlijn Haarlem-IJmuiden werd een stuk van de buitenplaats afgesneden, het nog bestaande meertje aan de Leeuweriklaan hoorde er oorspronkelijk bij. Dit meertje was door een waterloop verbonden met de vijver van Schoonenberg.

De kenmerkende structuur van de buitenplaats wordt gevormd door vier min of meer evenwijdige van oost naar west lopende lanen vanaf de Driehuizerkerkweg, deze laatste scheidt het oudste parkgedeelte van het Overbos, en is beplant met beuken en eiken. Centraal ligt de laan die naar de plaats van het vroegere landhuis voert, thans het midden van de vijver. Deze laan is beplant met linden. In het noorden leidt een met kastanjes beplante laan naar de dubbele dienstwoning, in het zuiden loopt met eiken beplante laan naar de zuidzijde van de vijver en aan de westzijde van de vijver is dan nog van belang de kastanjelaan nabij de Waterloolaan. Aan de noordzijde van de vijver bevindt zich een laan beplant met beuken.

Ook de paden vormen een belangrijk onderdeel van de structuur van de aanleg in landschappelijke stijl met de daarbij bewust gecreëerde doorkijkjes. Zij slingeren vanaf het hoofdgebouw naar de vijver en voeren daaromheen, vormen "eilandjes" tussen de aftakkingen, en verbinden alle delen van het terrein ten westen van de Driehuizerkerkweg.

Verder vormt de langgerekte vijver een karakteristiek element met aan de noordzijde het weiland en aan de noordwest zijde de heuvel. De vijver werd voorheen gevoed door een beek die aan de duinrand bij Westerveld ontsprong en onder de voormalige Zeeweg doorliep. De aanleg van de Waterloolaan zou de beek hebben doen verdwijnen. Tegenwoordig wordt de vijver nog gevoed door een bron. Vanaf de vijver loopt een beek in noordelijke richting dicht langs de dubbele dienstwoning onder de Ver Loren van Themaatlaan door naar de naburige buitenplaats Velserbeek.

De zichtas vanuit het hoofdgebouw naar het westen over de gehele lengte van de vijver en het weiland naar de heuvel is eveneens belangrijk.
Verder de zichtas vanaf het woonhuis naar het zuidwesten met de bospartij aan de zuidzijde van de vijver, alsmede die naar het zuiden over het grasveld naar een kleine heuvel met daarop een meerstammige linde. Deze zichtas is door opslag minder markant geworden. Dan is er nog de zichtas op de laan in het Overbos, die het terrein in twee delen splitst. Deze laan is herbeplant met eiken in 1956, hij vormde het verlengde van de lindelaan.

Ook belangrijk in de aanleg zijn de taluds beplant met eik, beuk en kastanje, een deel van de bomen gaat terug tot omstreeks 1900. Op de taluds en op het eiland zijn talrijke rododendrons aanwezig.

Aan de grenzen van de gazons bevinden zich enkele solitairen: aan de zuidzijde plataan en rode beuk, aan de oostzijde taxus.

Waardering

De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Schoonenberg is van algemeen belang:

- Als representatief en fraai voorbeeld van een park in vroege landschapsstijl;

- Vanwege de vele zichtassen en gezichten vanaf het huis en de diverse wandelpaden in het park en vice versa;

- Vanwege de integratie van formele elementen in de aanleg;

- Vanwege de ouderdom van de houtopstand, die deels teruggaat tot de vroege 19de eeuw;

- Vanwege de visueel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats;

- Als onderdeel van een groter groen gebied met belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de regio Velsen.

--------------------------------------------------------------------------------

Omschrijving

Aan de Driehuizerkerkweg nabij het huis een vroeg 20ste- eeuws eenvoudig smeedijzeren HEK met dito hekpijlers en daarop de naam Schoonenberg.

Waardering

HEK, van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de architectonische vormgeving en ornamentele waarde; - als karakteristieke markering van de entree tot de huisplaats; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

---------------------------------------------------------------------------------

Omschrijving

Aan het begin van de toegangslaan naar de voormalige dienstwoning twee bakstenen HEKPIJLERS, voorheen behorende bij de historische buitenplaats Hoogergeest en vandaar naar Schoonenberg overgeplaatst. De pijlers bezitten een vierkante basis met afgeschuinde hoekstenen in de bovenste metsellaag, daarboven de kolom met hol geprofileerde hoekstenen waarop geprofileerd natuurstenen dekplaten rusten; deze dragen de letters HOOGER, respectievelijk GEEST. Tussen de pijlers een eenvoudig vroeg 20ste- eeuws smeedijzeren HEK.

Waardering

HEKPIJLERS met HEK van algemeen belang: -vanwege de ouderdom; -als karakteristieke markering van een secundaire entree tot de buitenplaats; -vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
512265
Complexnaam
Schoonenberg
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS SCHOONENBERG met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), HEK (3), HEKPIJLERS met HEK (4).

De historische buitenplaats Schoonenberg is gesitueerd aan de oostzijde van de spoorlijn Haarlem-IJmuiden, ten zuiden van de bebouwde kom van Velsen-Zuid en direct ten noorden van de dorpsbebouwing van Driehuis. De omgeving is bos- en parkachtig. Ten oosten van Schoonenberg ligt namelijk het aaneengesloten buitenplaatsengebied tussen Velsen-Zuid en Driehuis, bestaande uit onder meer de buitenplaatsen Waterland, Velserbeek, Beeckesteijn, Hoogergeest en Lievendaal.

De entree van de Schoonenberg ligt aan de Driehuizerkerkweg. Deze weg is deels beplant met enkele rijen beuk en eik. Het hoofdgebouw van de buitenplaats ligt vrij dicht aan deze weg. Het is een eenvoudig, wit gepleisterd pand op rechthoekige grondslag. Het telt twee bouwlagen onder een zadeldak met forse overstek en heeft een aangebouwd koetshuis. Vermoedelijk stond op de plaats van dit huis oorspronkelijk een dienstwoning met oranjerie, die vanaf 1826 als hoofdgebouw functioneerde. Het eigenlijke hoofdgebouw van de buitenplaats, dat meer centraal in het park lag, werd in 1827 afgebroken. Het huidige hoofdgebouw dateert uit 1860, werd omstreeks 1890 nog vergroot en in 1926 voorzien van een trapgevel aan de noordzijde en van een lage aanbouw achter de uitbreiding van 1890. Mogelijk is de oorspronkelijke dienstwoning met oranjerie in het latere hoofdgebouw opgenomen.

Aan de oostzijde van de Driehuizerkerkweg ligt vanouds een driehoekig boscomplex, dat het overbos van Schoonenberg was (Topografische Militaire kaart 1848). Tegenwoordig is dit gebied niet meer als zodanig herkenbaar, uitgezonderd de zichtlaan die op het oorspronkelijke hoofdgebouw geprojecteerd was en die nog intact is.

Aan de zuid- en westzijde van het huis bevindt zich een parkaanleg in vroege landschapsstijl, die aan de noord-, west-, en zuidzijde door sportvelden wordt begrensd. De sportvelden aan de zuid- en noordzijde beslaan ruimten die oorspronkelijk tot Schoonenberg behoorden en die vanouds grotendeels open waren en een agrarische functie hadden, zoals op de Topografische en Militaire kaarten uit 1848 en 1903 is te zien. Het westelijke sportveld was nog in 1946 bebost (vgl. de Topografische en Militaire kaart van dat jaar) en vormde de westelijke uitloop van het landschappelijke park.

Hoofdmotief van de parkaanleg is een grote landschappelijke vijverpartij met eiland. Deze waterpartij wordt aan de zuid- en westzijde door hoge beboste taluds omgeven. De taluds zijn beplant met onder meer plataan, eik, beuk, kastanje, en rododendron, geplant vanaf de vroege 19de tot begin 20ste eeuw. Aan de noordzijde wordt de vijver begrensd door een weide, die anno 2005 als hertenkamp functioneert. De grilligheid van de aanleg van de vijver en van de taluds aan de zuid- en westzijde vormt een belangrijke eigenschap van de parkcompositie. Deze grilligheid geeft het park een dramatische geladenheid.

De vijver werd tussen 1935 en 1940 enigszins gewijzigd, maar staat in zijn oorspronkelijke vorm afgebeeld op het Kadastraal Minuutplan uit 1818. De grillige compositie van dit parkgedeelte en de overeenkomst met vroegere Nederlandse landschapsparken maken een ontstaansdatum van circa 1800 aannemelijk. De vijverpartij vertoont bovendien opvallende overeenkomsten met de vijverontwerpen in Gijsbert van Laar's Magazijn van tuinsieraden (1802).

Waarschijnlijk werd bij de bouw van het huidige huis ook een deel van het park aan de oostzijde heraangelegd. Zo dateert de open ruimte aan de zuidzijde van het huis, waar ook de entree van het park is gelegen, waarschijnlijk uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Deze ruimte, nu gazon, is in de 19de eeuw met diverse waardevolle solitaire bomen beplant (kastanje, beuk, plataan, acacia).

Het centrale parkgedeelte is aan de noord- en zuidzijde van taluds voorzien. Deze schermen het park in visueel opzicht af van de aangrenzende sportvelden. De zuidelijke taluds zijn van oorsprong aanwezig. De aarden wal aan de noordzijde werd waarschijnlijk deels opgeworpen toen het sportveld aan deze zijde werd aangelegd. Aan de achter (west-)zijde ligt het park geheel open naar het hier gesitueerde sportveld en biedt de wandelaar een gezicht tot aan de Van Houtenlaan. Aangrenzend aan de zuidwestzijde bevindt zich de achteruitgang van Schoonenberg met 19de eeuwse eiken en kastanjes.

Ten noordwesten van het hoofdgebouw staat in de as van de meest noordelijke toegangslaan een voormalige dienstwoning, die een ornamentele rol in de parkaanleg vervult. Het pand was in 1971 aangewezen als rijksmonument, maar is bij Ministerieel besluit van 30 augustus 1984 van de lijst afgevoerd na een ernstige brand in 1982. De dienstwoning is inmiddels hersteld en gerestaureerd.

Nabij het landhuis aan de Driehuizerkerkweg staat een eenvoudig smeedijzeren hek met daarop de naam Schoonenberg. Aan het begin van de oprijlaan naar de dienstwoning staat een hek dat afkomstig is van de eveneens in Velsen gelegen buitenplaats Hoogergeest.

Het hoofdgebouw is in 1996 verbouwd, gerestaureerd en in drie wooneenheden gesplitst, elk met een eigen tuin, die door middel van muren, hekken en hagen grotendeels van het park is afgeschermd.

Het park van de buitenplaats functioneert als openbaar park.

De buitenplaats omvat het park ten westen van de Driehuizerkerkweg, de Driehuizerkerkweg zelf en de zichtas op de laan in het westelijk gelegen Overbos, dat in de 18de eeuw verworven werd.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

Waardering van het complex

De HISTORISCHE BUITENPLAATS SCHOONENBERG is van algemeen cultuur-, architectuur-, en tuinhistorisch belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de ontwikkelingsgeschiedenis;

- als onderdeel van de aaneengesloten groep historische buitenplaatsen behorende tot de gemeente Velsen, die als zodanig een groen gebied met hoge cultuurhistorische waarde vormt;

- vanwege de vrij gaaf bewaarde, vroeg 19de-eeuwse parkaanleg in landschappelijke stijl met een langgerekte grillige waterpartij, weiland- en bospartij, hoogteverschillen, lanen en paden, alsmede zichtassen en oude beplanting;

- vanwege de visueel-ruimtelijke samenhang van de complexonderdelen;

- vanwege de recreatieve waarde.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Historische aanleg Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Driehuizerkerkweg 2 A 1981 EH Velsen-Zuid Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
H 8031 Velsen
H 8260 Velsen
H 7873 Velsen
H 8441 Velsen
H 7878 Velsen
H 4729 Velsen
H 8261 Velsen
H 8286 Velsen
H 8439 Velsen
H 8287 Velsen
H 7827 Velsen
H 4728 Velsen
H 8262 Velsen
H 7825 Velsen
H 8259 Velsen
H 8030 Velsen
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1720 1720 vervaardiging
Naar boven