Noord-Holland

Het Bassein, Wormerland - Stefan Ammerlaan photography
Het Bassein, Wormerland
Credit
Stefan Ammerlaan photography
14070
14070
1069
18198

Provincie Noord-Holland
Sector Cultuur & Cultuurhistorie
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Tel: 023 5143143
www.noord-holland.nl

Provincie Noord-Holland zorgt er onder andere voor dat de omgeving buiten de stad op een goede manier wordt ingericht. De provincie kent een grote variatie aan landschappen met veel kenmerkende gebouwde en archeologische monumenten. Er zijn maar liefst vier werelderfgoederen in de provincie gelegen. Noord-Holland telt bijna 23.000 monumenten. De diversiteit is enorm: van woning tot kerk, van fabriek tot fort. De rijkdom van de steden, vergaard met in de scheepvaart naar Oost- en West-Indië en de Oostzee, is vandaag de dag nog terug te zien aan de oude pakhuizen, koopmanshuizen, waag- gebouwen en statige kerken.

Monumentenbeleid

Het monumentenbeleid van de provincie Noord-Holland is vastgelegd in het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022. De provincie hecht veel waarde aan haar monumenten en zet voor het behoud verschillende instrumenten in, zoals de Monumentenwijzer. 

Monumentenwijzer

De Monumentenwijzer helpt u om erachter te komen of en zo ja, hoe de provincie Noord-Holland u kan ondersteunen bij het behouden van uw monument. De wijzer maakt u wegwijs in kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland.

Cultuurlandschap en erfgoed

De grote verscheidenheid aan cultuurlandschappen maakt Noord-Holland uniek. De provincie vindt dit belangrijk. Daarom houdt ze bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening met deze cultuurlandschappen.

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het cultuurlandschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking.

Provinciale monumenten

Een provinciaal monument is een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een provinciale monumentenverordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde.

De Provinciale monumenten in Noord-Holland zijn op basis van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 vastgesteld. 

Als u een redengevende omschrijving van een monument wilt opvragen, kunt u een mail sturen aan: Inge Matheij (matheiji@noord-holland.nl).

Afbeelding
Rijksmonument

Provinciaal monument

De provincie wil het provinciale erfgoed bekender maken. Daarom kunnen eigenaren van provinciale monumenten een provinciaal monumentenschildje aanvragen voor op de gevel van hun monument. Hiermee bedankt de provincie ook de eigenaren, bewoners en gebruikers van monumenten voor hun inzet voor het behoud van cultureel erfgoed. U kunt kosteloos een monumentenschildje aanvragen.

Provinciaal monument

De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. Hiervoor stelt de provincie onder andere subsidie beschikbaar.

Voor financiering komt u wellicht in aanmerking voor een Cultuurfonds-hypotheek of de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek.

De Mien 27 te Alkmaar, herbestemming tot appartementen
De Mien 27 te Alkmaar, herbestemming tot appartementen
Haarlem, koepelgevangenis herbestemming buitenkant rond
Haarlem, koepelgevangenis herbestemming buitenkant rond

Herbestemming

Leegstand van kerken en militair, agrarisch en industrieel erfgoed neemt toe. Verval en verlies van waardevolle gebouwen ligt op de loer. De provincie Noord-Holland wil dit verval voorkomen. Dit doet de provincie onder meer door de inzet van de loods herbestemming monumenten, die advies en ondersteuning biedt. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. De provincie werkt aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Ook zorgen ze ervoor dat het energienetwerk deze veranderingen aankan. De provincie draagt bij aan innovatieve technologie om deze doelen te bereiken.

Elke gemeente heeft een (online) energieloket. Het energieloket helpt alle inwoners gratis bij het bepalen welke maatregelen voor hun woning geschikt zijn, wat de kosten van deze maatregelen zijn, hoeveel energie ze kunnen besparen en welke bedrijven deze maatregelen kunnen uitvoeren. Door de naam van de betreffende gemeente in te vullen op Verbeterjehuis.nl is op te zoeken welk energieloket in welke gemeente actief is.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

De provincie stelt een subsidie beschikbaar voor het onderzoeken naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van herbestemming of voortzetting van het bestaande gebruik en/of verduurzaming van monumenten. Dit om leegstand te voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten te bevorderen.

Er zijn subsidies beschikbaar voor het verduurzamen: vanuit het rijk zijn de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar. 

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is een van de speerpunten van de provincie. Met het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed helpt de provincie kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren daarbij. Zij krijgen ondersteuning en begeleiding op maat van duurzaamheidscoaches. Het programma maakt onderdeel uit van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds.

De provincie stelt een subsidie beschikbaar voor culturele instellingen die willen investeren in energiebesparingsmaatregelen en/of het opwekken van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen.

Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht, omdat het budget overtekend is. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend, dan er geld beschikbaar is. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open.

Antoniushoeve boederij Duivendrecht - Stefan Ammerlaan photography
Antoniushoeve boederij Duivendrecht
Stefan Ammerlaan photography

Rijksmonument

De provincie geeft subsidie aan de eigenaar van een rijksmonument in Noord-Holland die voor een gedeelte toegankelijk zijn voor publiek. en rijksmonument is publiekstoegankelijk als tenminste 25% van het vloeroppervlak of van de bijbehorende monumentale groenaanleg voor tenminste 24 dagen per jaar voor publiek toegankelijk is. Is het rijksmonument een molen, dan moet ook tenminste 25% van het vloeroppervlak en tenminste 4 dagen per jaar toegankelijk zijn voor publiek.

De subsidie kan worden aangevraagd tussen 30 mei en 1 augustus 2022.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Cultuurfonds Noord-Holland

Het Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en negen provincies werken samen in de Cultuurfondsen voor Monumenten. 

Uit het fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke en provinciale monumenten of karakteristieke panden. De Cultuurfondsen hebben daarmee een belangrijke rol in het versterken van lokaal erfgoed en daarmee het behoud van het unieke karakter en identiteit van regio’s. En wordt een bijdrage geleverd aan het versnellen van de energietransitie en worden monumenten klaar gemaakt voor de toekomst.

Er is veel belangstelling voor de Cultuurfonds-hypotheek. In een aantal provincies zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om laagrentende leningen te kunnen verstrekken. Wilt u zekerheid voordat u een aanvraag doet? Neem dan contact met op met het Restauratiefonds via 088 - 2539020. 

Cultuurfonds Noord-Holland

Het Cultuurfonds in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Stichtingen en verenigingen kunnen hier een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project.

Culturele Prijs Noord-Holland
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur, amateurkunst of natuurbehoud. Aan de prijs is € 15.000 verbonden en een kunstwerk.

Monumentenwacht Noord-Holland

Monumentenwacht Noord-Holland ondersteunt en adviseert eigenaren bij het onderhoud en herstel van hun monument. Wij inspecteren monumenten van torenspits tot gewelf, van kelder tot schoorsteen, en geven onafhankelijk advies met verstand van zaken.

Vergoeding duurzaamheidsadvies
Naast onze duurzaamheidsleningen heeft het Restauratiefonds een budget beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit doen wij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden. Wilt u meer informatie? Bekijk de voorwaarden.

Meer monumenteninformatie

Verhaal: laatste kans wierschuur

De wierschuur in de Polder Waard Nieuwland is de enige overgebleven in zijn soort en ligt ook nog eens pal naast de monumentale Wierdijk. De provincie Noord-Holland is er in geslaagd om ondernemers te vinden die de laatste wierschuur een nieuwe toekomst kunnen geven. 

De wierschuur vroeger, met voorhuis
Naar boven