Aa en Hunze

Hunebed D11 bij Anloo
Hunebed D11 bij Anloo
Credit
wikimedia commons - Gouwenaar
103
103

Gemeente Aa en Hunze
Bezoekadres
Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten
Postadres
Postbus 93
9460 AB Gieten
14 0592
gemeente@aaenhunze.nl
www.aaenhunze.nl

Aa en Hunze is een gemeente in het noordoosten van de provincie Drenthe in Nederland. De naam van de gemeente verwijst naar de rivieren de Drentsche Aa en de Hunze, die beide door de gemeente stromen. Vanaf de prehistorie tot in de 20e eeuw hebben mensen het landschap aangepast door bossen te kappen, akkers aan te leggen, kanalen te graven en turf te winnen. Van al deze gebeurtenissen zijn nog sporen te vinden: van prehistorische akkercomplexen, middeleeuwse boerderijen, lommerijke dorpen tot oude fabriekscomplexen. 

Erfgoedkaart

De gemeente Aa en Hunze kent rijksmonumenten en provinciale monumenten. Daarbij kent de gemeente twee rijksbeschermde stadsgebieden: Anloo en het Annerveenschekanaal/ Eexterveenschekanaal. Wilt u meer weten over het erfgoed in de gemeente Aa en Hunze? 

Kosterswoning aan de Kerkbrink1 Anloo
Kosterswoning aan de Kerkbrink 1 Anloo
wikimedia commons - Gouwenaar
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd dorpsgezicht

De gemeente Aa en Hunze kent een Beschermd dorpsgezicht : Anloo. In 1967 is de kerkbrink van Anloo, met omliggende landerijen en bebouwing aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het dorp is een esdorp met veel monumentale Saksische boerderijen. 

Monumentenzorg Aa en Hunze

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Aa en Hunze zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Heeft u een vraag over een monument of karakteristiek pand dat u gaat aankopen of verbouwen? Of wilt u weten hoe de gemeente een pand aanwijst als monument? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Wilt u uw monument energiezuinig of energieneutraal maken? De monumentale waarden van het pand moeten behouden blijven. Dit vraagt om maatwerk oplossingen als het gaat om isolatie, energie besparen of opwekken. Voor meer informatie, tips en uitleg kunt u terecht bij het Drents Energieloket.

Als u gaat verduurzamen dan kunt u gebruik maken van een voordelige lening van de provincie.

Voor Rijksmonumenten is het mogelijk om de verduurzamingswerkzaamheden te financieren met de Duurzame Monumenten-Lening van het Restauratiefonds. 

Drents Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen. Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek. Voor karakteristiek bezit kunnen restauratiekosten (inclusief verduurzaming) en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden. 

Rijksmonument

Gaat u aan de slag met uw rijksmonument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. 

Voor het financieren van instandhoudingkosten komt u mogelijk in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek

Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw rijksmonument dan kunt u een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg. U hoort dan precies wat u kan en mag wijzigen.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen? 

Geschiedenis Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze bestaat uit twee verschillende delen die worden gescheiden door de Hondsrug. Het gebied hoort tot de oudste bewoonde streken van Nederland. Binnen de gemeente liggen in totaal 12 hunebedden. Daarnaast zijn vooral in de omgeving van Anloo vele grafheuvels te vinden. Het westelijke deel van de gemeente wordt gekenmerkt door een esdorpenlandschap. Naast Anloo waren ook Rolde en Balloo in de middeleeuwen vergaderplaatsen voor de Etstoel, het hoogste bestuurlijke en juridische college in het toenmalige Drenthe.

Afbeelding
Wetten

Historische verenigingen

Naar boven