Overijssel

Varend Erfgoed Kampen
Varend Erfgoed Kampen
4034
4034
4906

Provincie Overijssel
Tel: 038 499 88 99
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Contactpersoon dhr. B. Schulte
postbus@overijssel.nl
www.overijssel.nl

Overijssel heeft een rijk verleden en sporen hiervan zijn overal te vinden. In materieel erfgoed zoals monumentale gebouwen, historische binnensteden, het platteland, collecties van musea en archeologie. Verhalen, tradities, rituelen en de streektaal vormen ons immaterieel erfgoed. Samen vertellen ze het Verhaal van Overijssel. De provincie Overijssel ondersteund het vertellen van verhalen en het actief 'beleefbaar' maken van de geschiedenis.

De provincie ondersteund op verschillende manieren. Dat kan zijn in de vorm van subsidies, door het delen van kennis, of het organiseren van samenwerking. 

Restauratie rijksmonumenten

Rijksmonument die van oorsprong geen woonfunctie hebben en waar een grote restauratieopgave ligt kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit de provincie Overijssel. De subsidie bedraagt maximaal 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 100.000,- en maximaal € 1.000.000,-.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Een duurzame economie is belangrijk om Overijssel aantrekkelijk te houden. Daarom investeert de provincie in schone vormen van energieopwekking. Het programma Nieuwe Energie Verwijst ondersteunt de gemeenten daarbij door samen te werken, krachten en kennis te bundelen en het beste samen te brengen, zodat meer kwaliteit tegen minder kosten is te realiseren.

Hét startpunt voor monumenteigenaren die hun pand willen verduurzamen is De Groene menukaart. Hier staan per gemeente en per pandtype alle informatie over financieringsmogelijkheden en andere maatregelen. Wilt u alvast meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

De provincie Overijssel ondersteunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed met een kleine vastgoed portefeuille bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het ontzorgingsprogramma biedt advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren begeleiden bij:

– het bepalen van een gezamenlijke ambitie op het gebied van duurzaamheid;
– het inzichtelijk maken van de te nemen stappen;
– het opstellen van een plan van aanpak;
– de financieringsmogelijkheden;
– het vinden van een uitvoerende partij.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen.

Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht, omdat het budget overtekend is. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend, dan er geld beschikbaar is. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open.

Voormalig huis van bewaring te Almelo herbestemd tot hotel
Voormalig huis van bewaring te Almelo herbestemd tot hotel
Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en negen provincies werken samen in de Cultuurfondsen voor Monumenten. 

Uit het fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke en provinciale monumenten of karakteristieke panden. De Cultuurfondsen hebben daarmee een belangrijke rol in het versterken van lokaal erfgoed en daarmee het behoud van het unieke karakter en identiteit van regio’s. En wordt een bijdrage geleverd aan het versnellen van de energietransitie en worden monumenten klaar gemaakt voor de toekomst.

Er is veel belangstelling voor de Cultuurfonds-hypotheek. In een aantal provincies zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om laagrentende leningen te kunnen verstrekken. Wilt u zekerheid voordat u een aanvraag doet? Neem dan contact met op met het Restauratiefonds via 088 - 2539020. 

Cultuurfonds Overijssel

Het Cultuurfonds in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Stichtingen en verenigingen kunnen hier een aanvraag indienen voor ondersteuning van hun project.

De Cultuurprijs en Talentprijs
De Cultuurprijs Overijssel is een waarderingsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon, groep van personen of organisatie, na een procedure van nominatie en selectie. Ook wordt er een jaarlijkse Talentprijs beschikbaar gesteld, waarvoor dezelfde procedure geldt. De Stichting Cultuurprijs Overijssel wordt gefinancierd door Provincie Overijssel en Cultuurfonds Overijssel en is inhoudelijk onafhankelijk van haar financiers en andere externe partijen. Zie voor meer informatie cultuurprijsoverijssel.nl.

pakhuizen Zwolle
Monumentale pakhuizen in Zwolle

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland helpt monumenteigenaren bij het periodieke onderhoud van hun monument. We inspecteren de bouwkundige staat van het monument, geven praktische tips over noodzakelijk onderhoud en voeren kleine reparaties meteen uit. In en om het monument. Zo helpen we om alle monumenten die Overijssel en Flevoland rijk zijn, te bewaren.

Vergoeding duurzaamheidsadvies
Naast onze duurzaamheidsleningen heeft het Restauratiefonds een budget beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit doen wij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden. Wilt u meer informatie? Bekijk de voorwaarden.

Meer monumenteninformatie

  • Oversticht Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.
  • Het Erfgoedplatform Overijssel is een samenwerkingsverband ter ondersteuning van (kleine) erfgoedinstellingen in de provincie en draagt bij aan de bewustwording, het overdragen en het behouden van ons Overijssels erfgoed.
  • Historisch Centrum Overijssel coördineert de uitvoering van een programma voor streektaal en streekcultuur. 
  • Het Verhaal van Overijssel
  • Stichting MVM - Materiaal voor Monumenten. Depot met historische bouwmaterialen voor restauratie van Overijsselse monumenten.
  • Canon van Overijssel
  • Op MijnStadMijnDorp vind u veel informatie Overijsselse historie.

Verhaal: sfeervolle boerderijkamers

Joke Aarnink heeft de afgelopen jaren al haar creativiteit gestoken in het restaureren van Erve Deperman, een rijksmonumentale boerderij met bijgebouwen in Reutum, bij Ootmarsum. Zij en haar man verhuren er nu sfeervol ingerichte boerderijkamers.

Erve Deperman
Naar boven