Drenthe

Drenthe
Koloniën van Weldadigheid in Drenthe
1367
1367
966
445

Provincie Drenthe
Contactpersoon: L. Holthuis
Tel: 0592-365555
post@drenthe.nl
www.drenthe.nl

De provincie Drenthe wil laten zien hoe een eeuwenoud landschap inspiratie kan bieden voor ruimtelijke ontwikkelingen. In de geschiedenis van een plek, de natuurwaarden, gebouwd erfgoed en verhalen van mensen liggen de mooiste aanknopingspunten om Drenthe nog mooier en interessanter te maken. Behoud van monumentale gebouwen en objecten is daarom een kerntaak van de provincie. Dit gebouwde erfgoed vormt namelijk een belangrijk onderdeel van onze dorpen, steden en het landschap.

Provinciale Monumenten

De provincie Drenthe kent Provinciale Monumenten. Tussen 2007-2009 en 2017-2019 zijn karakteristieke gebouwen en objecten  aangewezen als provinciaal monument. De provincie wil hiermee actief haar cultuurhistorische waarden beschermen. En bovendien het cultureel erfgoed beleefbaar houden. Met deze aanwijzing hebben de objecten een wettelijke beschermde status. De provinciale monumenten nemen een eigen plek in naast de rijksmonumenten en de gemeentelijke monumenten.

Herbestemming monument Schoonebeek Drenthe tot medisch centrum
Herbestemming monument Schoonebeek Drenthe tot medisch centrum
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Provincie Drenthe is ambitieus, ook als het gaat om klimaat en energie. De provincie wil dat de hoge leefbaarheid er ook is voor toekomstige generaties. Hierbij zien de provincie zich als een proeftuin voor innovatieve duurzame energieopwekking en verduurzaming. Initiatieven ondersteunen we, oplossingen faciliteren we. Duurzame maatregelen hebben veel voordelen voor uw organisatie. Ze dragen niet alleen bij aan een beter milieu; ze voegen ook waarde toe aan uw gebouw en uw imago.

Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

Met het programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed biedt de provincie Drenthe u advies en ondersteuning op maat om tot een verduurzamingsplan te komen. Vanuit dit programma krijgen eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed van ervaren deskundigen gratis begeleiding en advies om tot een plan van aanpak te komen voor het verduurzamen van hun gebouw of gebouwen. De eigenaren kunnen ook ondersteuning krijgen bij het inrichten en organiseren van het verduurzamen van de gehele vastgoedportefeuille.

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. U krijgt subsidie voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen.

Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht, omdat het budget overtekend is. Dit betekent dat er meer aanvragen zijn ingediend, dan er geld beschikbaar is. DUMAVA gaat begin januari 2024 nog een keer open.

Kasteel Coevorden - Vincent van den Hoven
Kasteel Coevorden
Vincent van den Hoven

Karakteristiek bezit Drenthe

In Drenthe kunnen eigenaren van monumentale panden subsidie aanvragen voor de restauratie of herbestemming van hun pand via de subsidieregeling Subsidie karakteristiek bezit (2021-2024). Deze subsidie heeft tot doel karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren.

Let op! Subsidie aanvragen voor een geldbedrag is niet meer mogelijk in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Wel kan er nog worden aangevraagd voor een lening vanuit het Drents Monumentenfonds.

Drents Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen.

Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek.

Wanneer u deze lening aan wilt vragen voor uw rijksmonument, gemeentelijke monument of beeldbepalend pand dan kan dit alleen voor kosten ten behoeve van restauratie in combinatie met herbestemming. 

Voor provinciale monumenten is het mogelijk om alleen restauratiekosten te financieren.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wilhelminaoord herbestemming mandenmakerij - Stefan Ammerlaan Photoraphy
Wilhelminaoord, herbestemming rijksmonumentale mandenmakerij
Stefan Ammerlaan Photoraphy

Cultuurfonds Drenthe

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling die lokale of regionale projecten ondersteunt. Wilt u een aanvraag doen bij het Cultuurfonds Drenthe? Kijk dan eerst of uw project voldoet aan de richtlijnen van de afdeling Drenthe en wat de inzendtermijnen zijn.

Drentse Anjer
Met de Drentse Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De Drentse Anjer wordt vanaf 2018 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Groene Anjer
Met de Groene Anjer wil het Cultuurfonds waardering uitspreken voor vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De Groene Anjer wordt vanaf 2021 elk jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

Het Cultuurhistorisch Kompas Drenthe (CHK)

Met de cultuurhistorische hoofdstructuur en beleidsvisie versterkt de provincie de ruimtelijke identiteit van Drenthe. Het is een inspirerend kompas dat, vanuit de samenhangende cultuurhistorische kwaliteiten, partijen kaders en ruimte biedt om verantwoordelijkheid te nemen bij het afwegings- en ontwerpproces bij ruimtelijke ontwikkelingen. Plannenmakers kunnen hierdoor zowel met respect als durf handelen en het wordt mogelijk het verleden in de toekomst te sturen.

Herbestemmen in Noord-Nederland

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is in 2013 ontstaan op initiatief van de drie noordelijke steunpunten, volledig ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de drie noordelijke provincies. Doel van het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten, met zo veel mogelijk gebruikmaking van de monumentale waarden en karakteristieken en met optimale inzet van subsidies en andere financieringsregelingen. Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een spin in het web, een facilitator en een verbinder. 

Monumentenwacht Drenthe

Monumentenwacht Drenthe ondersteunt monumenteigenaren bij het periodieke onderhoud van hun monument. Dit doen zij door het uitvoeren van bouwkundige inspecties en aankoopkeuringen, het bieden van begeleiding bij restauraties en renovaties en door het geven van advies op het gebied van vergunningen, subsidies en verduurzaming.

Vergoeding duurzaamheidsadvies
Naast onze duurzaamheidsleningen heeft het Restauratiefonds een budget beschikbaar voor financiële ondersteuning bij het kwalitatief verduurzamen van uw monument. Dit doen wij door een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies te vergoeden. Wilt u meer informatie? Bekijk de voorwaarden.

Meer monumenteninformatie

Wilhelminaoord herbestemming mandenmakerij - Stefan Ammerlaan Photoraphy
Wilhelminaoord herbestemming mandenmakerij
Stefan Ammerlaan Photoraphy
Naar boven