Tsjerkebuorren 1, Easterein

Inleiding

De PASTORIE is in eclectische trant gebouwd en is volgens de gedenksteen gebouwd in 1861 onder toezicht van Pieter Jans Jaarsma en Jelle Arjens Timmenga door timmerman Hendrik Wouda. Gezien de grote overeenkomsten met de eveneens beschermde pastorie aan de Sluytermanwei 6 te Jorwerd zou de pastorie kunnen worden toegeschreven aan J. Swart uit Arum. De pastorie ligt op een omgracht terrein, grenzend aan de noordzijde van de eveneens van rijkswege beschermde kerk met kerkhof, die ook op een eiland liggen.

Omschrijving

De pastorie heeft een nagenoeg vierkante plattegrond en bestaat uit één bouwlaag met een afgeknot schilddak met op de hoeken vier schoorstenen met schoorsteenborden en op de dakschilden zwarte geglazuurde Hollandse pannen; op het voorschild liggen zwarte geglazuurde, gegolfde Friese pannen liggen. De gevels zijn gemetseld in bruine baksteen in staand verband met een knipvoeg. De voorgevel is verticaal geleed door een natuurstenen plint, een doorlopende hardstenen dorpel ter hoogte van de vensterbanken en een gepleisterde gevellijst. De gevel is horizontaal geleed door hoeklisenen en een middenrisaliet, dat doorloopt in een gemetselde dakkapel onder lichthellend zadeldak. Alleen de hoeklisenen hebben gepleisterde spiegelvlakken met lijstwerk. De overige gevels zijn soberder uitgevoerd: de plint is gepleisterd en de wenkbrauwbogen boven de ramen ontbreken.

In de voorgevel tweemaal twee T-vensters met spiegellijstkozijnen aan weerszijden van het middenrisaliet. De lichtopeningen hebben een wenkbrauwboog op consoles met een kuif. Het gevelvlak van het middenrisaliet ligt verdiept. In de eerste bouwlaag een portiek met een tweetreeds hardstenen stoep; porte brisée met paneeldeuren en middenstijl met gietijzeren roosters met leeuwenkoppen voor een glaspaneel. Het plafond en de zijwanden van het ondiepe portiek zijn gepleisterd en versierd met lijstwerk.

Op de stoep gepaarde gietijzeren kolommen die een houten balkon ondersteunen. De kolommen zijn versierd met getordeerde en rechte cannelures, bloemversieringen en composietkapitelen.

Het middenrisaliet wordt horizontaal geleed door het balkon met een smeedijzeren balustrade. De dakkapel heeft een keperboogvormige afsluiting en een porte brisée met glaspanelen. De deuropening wordt aan de bovenzijde afgesloten door een gepleisterd opzetstuk met een dierenkop.

De westgevel is nagenoeg symmetrisch ingedeeld, met een accent in het midden: een tweetreeds hardstenen stoep en tuindeur, een deuromlijsting met hoofdgestel; in het dakschild een houten dakkapel.

Aan weerszijden van de tuindeuren een recht gesloten T-venster. In de gevelwanden aan beide zijden twee getoogde lichtopeningen: drie T-vensters en een porte brisée tuindeur.

De achtergevel (noord) is nagenoeg symmetrisch ingedeeld met een middenrisaliet, opgetrokken tot een gemetselde dakkapel. Het middenrisaliet is twee raamtraveeën breed en bevat van onder naar boven: twee provisiekelderramen met diefijzers; twee door een vensterbank gekoppelde en getoogde T-vensters met een eenvoudige wenkbrauwboog op consoles; een vlakke, gepleisterde gevellijst ter hoogte van de lijstgoot; twee halfrond gesloten vensters in de dakkapel, onderling gekoppeld ter hoogte van de vensterbanken en verbindingen tussen de gepleisterde omlijsting van de bovenramen. In de bovenramen van de dakkapel een levensboom in neo-maniëristische trant. De drie muurdammen hebben een gepleisterd spiegelvlak; tussen de bovenlichten van beide ramen is een gepleisterd rond vlak aangebracht. De gootlijst heeft een eenvoudige, gezaagde versiering.

De oostgevel heeft onder meer twee T-vensters in spiegellijstkozijnen, waartussen een grote hardstenen gedenksteen (gesigneerd K. v. S. Greve); twee deuren, waarvan één met glaspanelen; in de bovenlichten van de deuren een levensboom in neo-maniëristische trant. De gedenksteen heeft hoekornamenten (acanthusbladeren) en het opschrift luidt: Deze Pastorij is gesticht in / het jaar 1861 onder de Admin; / van H.H. Kerkvoogden, / ATE SJOERD YPMA / SJOERD JAN HEEG / ATE KLAZES WIERSMA / De eerste steen is gelegd den 29 Mei / door den WelEerw. Zeergel: Heer / WILLEM ARNOLD BEKKING. / en gebouwd onder toezicht van / PIETER JANS JAARSMA / JELLE ARJENS TIMMENGA / door / HENDRIK WOUDA //.

Het INTERIEUR heeft een symmetrische indeling bestaande uit een centrale gang met aan weerszijden vertrekken en een dwarsgang. Tot waardevolle elementen behoren onder meer: de met marmer bevloerde gang en het stucwerk (omlijstingen en medaillons met symbolische voorstellingen) op de wand, het plafond en de gepleisterde boog, de verhoging naar het achterhuis met deur, kamerdeuren met hang- en sluitwerk; in de kamers onder meer: marmeren schoorsteenmantel, stucplafonds, kamerblinden en vensterbanken.

Waardering

De pastorie uit 1861, wellicht naar ontwerp van F. Swart, in eclectische trant is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een historische kerkelijke situatie, namelijk door de ligging ten opzichte van de kerk,

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp;

- vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek van zowel exterieur als interieur;

- vanwege de hoge mate van architectonische gaafheid van het exterieur;

- vanwege de betekenis van het object als essentieel onderdeel van het complex en als onderdeel van het beschermd dorpsgezicht dat van nationaal belang is;

- in relatie tot de structurele gaafheid van het dorp;

- vanwege de architectonische gaafheid van het interieur.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
516334
Complexnaam
n.v.t.
Provincie
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Copmplex bestaande uit de PASTORIE (behorende bij de reeds beschermde Hervormde kerk, mon.nr 21548), de TUINEN rondom de pastorie, een betonnen VOETGANGERSBRUG en een KOETSHUIS. Het complex vormt een eilandje op zich binnen het beschermd dorpsgezicht Oosterend.

De PASTORIE is in eclectische trant gebouwd, volgens de gedenksteen in 1861 en onder toezicht van Pieter Jans Jaarsma en Jelle Arjens Timmenga door timmerman Hendrik Wouda. Gezien de grote overeenkomsten met de eveneens beschermde pastorie aan de Sluytermanwei 6 te Jorwerd zou de pastorie kunnen worden toegeschreven aan J. Swart uit Arum. De pastorie ligt op een omgracht terrein, grenzend aan de noordzijde kerk en kerkhof, die ook op een eiland liggen.

De TUINEN behorende bij de pastorie bestaan uit een wandeltuin rondom de pastorie, en een moestuin met boomgaard en een paardenweide annex bleekveld. De tuinen zijn onderling door slootjes gescheiden en behoren tot de oorspronkelijke aanleg van 1861. Zij vormen een herinnering aan een kerk-historische situatie, namelijk de zelfvoorzienende positie van de pastorie, zowel wat betreft het verzetten der zinnen als wat betreft de eerste levensbehoeften. De functionele verdeling van de moestuin c.a. is nog de oorspronkelijke; de tuinaanleg is nog enigszins herkenbaar. In de wandeltuin rondom de pastorie geeft het micro-reliëf nog enigszins een idee van het oude padenbeloop; de oude paden zijn nog gedeeltelijk in gebruik. De betonnen VOETGANGERSBRUG dateert uit een latere periode, vermoedelijk van omstreeks 1920-1930. Hij vervangt een houten voorganger. De brug is monolithisch en is vermoedelijk ter plaatse gestort. Hij vormt de rechtstreekse verbinding over de gracht tussen de pastorie en de kerk. Het is een typerend voorbeeld van de vroeger veelvuldig in de Friese waterrijke dorpen voorkomende particuliere voetgangersbruggen.

Het KOETSHUIS ligt op het achtererf in de pastorietuin, is van de pastorie afgewend en heeft een eigen oprit over de omgrachting van de pastorietuin. Het is ongeveer gelijktijdig met de pastorie (omstreeks 1861) gebouwd in Ambachtelijk-traditionele trant met een enkele verwijzing naar de neo-gotiek en is later vergroot. Deze vergroting is voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang.

Waardering

Het complex, bestaande uit de pastorie, de tuinen, een betonnen voetbrug en het koetshuis, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van de herinnering aan een kerk-historische situatie, namelijk de zelfvoorzienende positie van de pastorie, zowel wat betreft recreatie als wat betreft de eerste levensbehoeften;

- vanwege de betekenis van het complex als essentieel onderdeel het beschermd dorpsgezicht dat van nationaal belang is;

- omdat de pastorie uit 1861, wellicht naar ontwerp van F. Swart in eclectische trant, een typerend voorbeeld is van de eclectische architectuur uit het derde kwart van de 19de eeuw;

- omdat het complex een bijzondere uitdrukking is van een historische ruimtelijke situatie, namelijk door de ligging van de pastorie c.a. ten opzichte van de eveneens beschermde kerk;

- vanwege de hoogwaardige kwaliteit van het complex en de historisch ruimtelijke relatie met groen, bebouwing en waterlopen;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteit van het ontwerp;

- vanwege de betekenis van de tuinen (nutstuin en wandeltuin) als essentieel onderdeel van het complex en als onderdeel van het beschermd dorpsgezicht dat van nationaal belang is;

- in relatie tot de structurele gaafheid van het complex waar het gaat om de aanwezigheid van scheisloten;

- wegens de afwijkende oriëntatie van het koetshuis, die ter plaatse wordt bepaald door de lokale situatie van grachten rondom de pastorie, grenzend aan het kerkhof;

- vanwege de betonnen voetgangersbrug als typerend voorbeeld van de vroeger veelvuldig in de waterrijke Friese dorpen voorkomende particuliere bruggen;

- vanwege de bijzondere betekenis van de brug als verbinding tussen pastorie-eiland en kerkterrein.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Pastorie(F) Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Tsjerkebuorren 1 8734 GX Easterein Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
D 568 Oosterend
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1861 1861 vervaardiging
Naar boven