U bent hier

Friesland

Friesland

4356 rijksmonumenten

Provincie Friesland
Tel: 058 292 54 40
http://www.fryslan.frl

Friesland

4356 rijksmonumenten

Provincie Friesland
Tel: 058 292 54 40
http://www.fryslan.frl

Provincie Friesland

Jaarlijks maakt de provincie Friesland voor de zomer de subsidieregeling voor monumenten bekend, doorgaans wordt deze opengesteld in september. Dit jaar is de subsidie van 17 t/m 24 september 2018 aan te vragen, wees er dus snel bij! De subsidie is onder andere beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken.

Contactgegevens

Provincie Friesland
Afdeling Ruimtelijke Plannen

Provincie Fryslân
Tweebaksmarkt 52 (bezoekersadres)
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
 
Contactpersoon Erfgoed
Mw. M. Stuurman
058-2925447

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Cultuurfonds-hypotheek
 

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument, van een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht of is uw pand opgenomen op de Cultuurhistorische kaart van Frylân? Bekijk de mogelijkheden van de Cultuurfonds-hypotheek.

Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Friesland kunt u een laagrentende lening aanvragen voor de restauratie, eventueel in combinatie met herbestemming en verduurzaming van uw monument. Het maximum leningsbedrag is € 200.000.

Monumentenwacht

De monumentenwacht inspecteert en adviseert al sinds 1973 eigenaren van onder meer woonhuizen en hotels, stichtingen, gemeentes, banken, boerderijbezitters en beheerders van kerken, molens, hofjes, buitenplaatsen, klokkestoelen en dergelijke.
 

Erfgoed organisaties provincie Friesland

Steunpunt Monumentenzorg Friesland

Een Steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

TRESOAR

Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit.


Friesland op de kaart

Via een Google Maps applicatie is een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Friesland toegankelijk. Zie de verschillen tussen vroeger en nu in één oogopslag.

 

Herbestemmen in Noord-Nederland

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een spin in het web, een facilitator en een verbinder. Het Kenniscentrum Herbestemming Noord wil een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten, met zo veel mogelijk gebruikmaking van de monumentale waarden en karakteristieken en met optimale inzet van subsidies en andere financieringsregelingen.

 

De kerk is de ziel van het dorp

Friesland: Dorpsbewoners worden eigenaar van een rijksmonument

Lees het verhaal van Age Bootsma van Dorpsbelang Goënga