Friesland

Friesland
4318
4318

Provincie Friesland
Tel: 058 292 54 40
http://www.fryslan.frl

Afdeling Ruimtelijke Plannen
Provincie Fryslân
Tweebaksmarkt 52 (bezoekadres)
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
 
Contactpersoon Erfgoed
Mw. M. Stuurman
058-2925447

Friesland is een gebied in het noorden van Nederland met een rijke historie. In de steden en de dorpen is veel van die historie nog steeds te zien.

Jaarlijks maakt de provincie Friesland voor de zomer de subsidieregeling voor monumenten bekend, doorgaans wordt deze opengesteld in september. De subsidie is onder andere beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken.

Financiële regeling via het Restauratiefonds

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument, van een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht of is uw pand opgenomen op de Cultuurhistorische kaart van Frylân? Bekijk de mogelijkheden van de Cultuurfonds-hypotheek.

Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Friesland kunt u een laagrentende lening aanvragen voor de restauratie, eventueel in combinatie met herbestemming en verduurzaming van uw monument. Het maximum leningsbedrag is € 200.000.

Voorwaarden Cultuurfonds-hypotheek Friesland

Monumentenwacht Fryslân

Monumentenwacht Fryslân helpt monumenteigenaren bij het periodieke onderhoud van hun monument. Onze monumentenwachters doen onderhoudsinspecties, geven praktische tips en voeren klein (nood)herstel uit. In en om het monument. Zo helpen we om alle monumenten die Friesland rijk is, te bewaren.

Erfgoed organisaties provincie Friesland

Steunpunt Monumentenzorg Friesland

Een Steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen. Bezoek de site van het steunpunt. 

TRESOAR

Tresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit. Bezoek Tresoar.nl.


Friesland op de kaart

Via een Google Maps applicatie is een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Friesland toegankelijk. Zie de verschillen tussen vroeger en nu in één oogopslag. Bezoek Friesland op de Kaart.nl.

 
Herbestemmen in Noord-Nederland

Het Kenniscentrum Herbestemming Noord is een spin in het web, een facilitator en een verbinder. Het Kenniscentrum Herbestemming Noord wil een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt mogelijke kosten, met zo veel mogelijk gebruikmaking van de monumentale waarden en karakteristieken en met optimale inzet van subsidies en andere financieringsregelingen. Bezoek Herbestemming in Noord-Nederland.nl.

Verhaal: behoud kerkgebouw

Steeds meer kerkgebouwen komen leeg te staan. In het Friese Goënga zetten dorpsbewoners er samen de schouders onder, om hun monumentale kerkgebouw te behouden. 

Kerk op terp in Friesland
Naar boven