Súdwest-Fryslân

Bolsward centrum
Bolsward centrum
Credit
Wikimedia Commons - txllxt @ Mapillary.com
735
735
195

Gemeente Súdwest-Fryslân
Marktstraat 8, 8601 CT Sneek
Postbus 10.000, 8600 HA Sneek
sudwestfryslan.nl
140515

Súdwest-Fryslân is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland. De gemeente telt 89 officiële plaatsen (kernen), waaronder zes van de Friese elf steden en 83 dorpen. Het gebied heeft een lange geschiedenis, een fraai landschap en bijzondere gebouwen. De cultuur en het erfgoed in de gemeente vertelt veel over de lokale geschiedenis.

Monumentenlijst

In de gemeente Súdwest-Fryslân is rijk aan rijksmonumenten, oorlogsmonumenten en gemeentelijke monumenten. Beschermde monumenten zijn bijvoorbeeld kerken, stadhuizen, boerderijen, molens en aan het water gerelateerd erfgoed zoals vaarten, sluizen, gemalen, bruggen en scheepswerven. 

Stadhuis Bolsward 37
Stadhuis Bolsward 37
Wikimedia Commons - Udo Ockema

Archeologie in Súdwest-Fryslân

Ook archeologie valt onder de Monumentenwet. In Súdwest-Fryslân zijn 301 terreinen van (zeer hoge) archeologische waarde. Opvallend is de grote hoeveelheid (huis)terpen. In de gemeente is één wettelijk beschermd archeologisch monument: de funderingsrestanten van een oude stinsplaats in Arum. De gemeente Súdwest-Fryslân maakt gebruik van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE).

Hierin kunt u nagaan of er bij bouw- en aanlegactiviteiten archeologisch onderzoek nodig is. Daarnaast geeft dit systeem naast de verwachte aanwezige waarden in Fryslân ook advies hoe om te gaan met het bodemarchief. Dit is belangrijk als er plannen worden gemaakt waarin (mogelijke) archeologie in de bodem bedreigd wordt. 

Monumentenzorg Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. wilt u meer weten over het erfgoedbeleid van de gemeente Súdwest-Fryslân? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket Súdwest-Fryslân helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Onderhoudssubsidie

De gemeente Súdwest-Fryslân stelt een eenmalige subsidie beschikbaar voor eigenaren van gemeentelijke monumenten, kleine initiatieven in beschermde stads- en dorpsgezichten, karakteristieke panden, kerken, inspecties en molens en unieke objecten. Wilt u meer informatie? Bekijk dan paragraaf 7.1 Cultureel Erfgoed van de Subsidieregelingen van gemeente Súdwest-Fryslân. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Bezit u een beschermd monument in de gemeente Súdwest-Fryslân? Dan bent u eigenaar van een bijzonder stukje historie. Een oud pand vraagt soms om aanpassingen. Of u nu wilt verbouwen, vernieuwen of iets wilt herstellen. Bij een monumentaal pand heeft u vaak een vergunning nodig. Controleer dit altijd vooraf. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Stavoren uit de Beschrijving van Heerlijkheydt van Friesland door Bernardus Schotanus a Sterringa uitgegeven in 1664
Stavoren uit de Beschrijving van Heerlijkheydt van Friesland door Bernardus Schotanus a Sterringa uitgegeven in 1664

Geschiedenis Súdwest-Fryslân

De gemeente ligt op een overgangsgebied tussen het Friese laagveengebied en het zeekleigebied. De karakteristieke terpbebouwing vind zijn oorsprong in de prehistorie. Vanaf de Middeleeuwen ontstaat het kenmerkende Friese landschap met de verkaveling van de waterlopen, lokale dijken, vele vaarten en meren. De oudste stad in het gebied is Stavoren. Deze stad ontstond zo'n 300 jaar v.Chr. ontstaan langs een waterloop. In de Frankische tijd was het de hoofdplaats van Zuidergo. Een groot aantal andere dorpen en woonkernen ontstaan rond het begin van de jaartelling. De huidige steden, dorpen en buurtschappen zijn echter in de Middeleeuwen ontstaan. 

Meer monumenten informatie

Naar boven