U bent hier

Alles over

Instandhoudingssubsidie

Stap 2 Komt u in aanmerking voor subsidie?

Voor welke monumenten

Als eigenaar van een gebouwd, archeologisch of groen rijksmonument komt u mogelijk in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie. Met deze subsidie komt de overheid u tegemoet in de kosten voor het onderhouden van uw monument.

Gebouwde rijksmonumenten

Eigenaren van gebouwde rijksmonumenten die (oorspronkelijk) geen woonhuis zijn, zoals kerken, molens en fabrieken kunnen deze subsidie aanvragen.  

Lening voor woonhuizen

Eigenaren van rijksmonumenten die bestemd zijn voor bewoning kunnen een lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Uitzondering subsidie voor woonhuizen

Professionele organisaties voor monumentenbehoud, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen, anders dan particulieren, wel subsidie aanvragen voor rijksbeschermde woonhuizen.

Subsidie voor kerkgebouwen

Bent u eigenaar van een kerkgebouw? U kunt een beroep doen op de instandhoudingssubsidie als de kerk in de zesjarige onderhoudsperiode een religieuze of andere functie heeft.

Archeologische en groene rijksmonumenten

Ook archeologische en groene rijksmonumenten vallen onder de regeling en komen in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden voor groene rijksmonumenten

Om het beschikbare budget voor groene rijksmonumenten over zo veel mogelijk eigenaren te verdelen, wordt alleen subsidie verleend voor het hoogst noodzakelijke onderhoud aan de hoofdstructuur en aan eventuele unieke en zeldzame onderdelen; de zogenoemde kernwaarden.

Financieringscheck

NB: In deze financieringscheck is de nieuwe subsidieregeling voor woonhuismonumenten nog niet meegenomen. De regeling is op 18 december door de Eerste Kamer aangenomen en zal naar verwachting in januari van kracht worden. Daarom geeft de check vooralsnog alleen uitsluitsel over de laagrentende lening of de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

In 5 vragen krijgt u inzicht in de financiële mogelijkheden voor het in stand houden van uw rijksmonument. Dit kan een laagrentende lening zijn of een subsidie, respectievelijk aan te vragen bij het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De antwoorden in de financieringscheck zijn bedoeld als indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De check is gemaakt voor particuliere eigenaren en is niet bestemd voor decentrale overheden en aangewezen organisaties voor monumentenbehoud. Voor hen gelden namelijk specifieke bepalingen. De basis van deze check is de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Tip: Lees eerst de helpteksten bij de vragen.

Voor welke werkzaamheden geldt de subsidie?

De werkzaamheden die voor subsidie in aanmerking komen

  • zijn gericht op regulier onderhoud zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk;
  • maken deel uit van een instandhoudingsplan voor een periode van 6 jaar
  • dragen bij aan maximaal behoud van de monumentale waarden

In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

Drempelbedrag subsidiabele kosten

De kosten waarover subsidie kan worden verleend,  worden subsidiabele kosten genoemd.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw subsidiabele  instandhoudingskosten over de periode van 6 jaar boven een norm vallen. Voor gebouwde en groene monumenten is dit € 6.000, voor beschermde archeologische monumenten € 3.000.

Goed voor u om te weten

U komt in principe niet in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie als de werkzaamheden al zijn gestart voordat de subsidie is toegekend. 

Niet meer verplicht: verzekeren tegen schade door brand, storm en bliksem

Vanaf 2015 is een verzekering tegen schade door brand, storm en bliksem geen voorwaarde meer voor het ontvangen van instandhoudingssubsidie. Hoewel niet meer verplicht, adviseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed u om uw monument alsnog te verzekeren.