Ede

Enka terrein in Ede
Enka terrein in Ede
Credit
Léontine van Geffen-Lamers
224
224
485

Gemeente Ede
Raadhuisplein 3
Postbus 9022
6710 HK Ede
140318
info@ede.nl
www.ede.nl

Gemeente Ede is gelegen in de provincie Gelderland op de westflank van de Veluwe en in de zuidelijke Gelderse Vallei. Ede is wat grondgebied betreft één van de grootste gemeenten in Nederland. De gemeente kenmerkt zich door een verscheidenheid aan landschappen. Waar voorheen Ede vooral een agrarische gemeenschap was, veranderde dit geleidelijk. Belangrijke ontwikkelingen waren de komst van defensie en de ENKA als grote werkgevers.

Monumenten in Ede

Ede heeft op dit moment ruim 350 beschermde gemeentelijke monumenten en meer dan 200 beschermde rijksmonumenten. Samen met andere historische elementen vertellen zij het verhaal van de geschiedenis van Ede en dragen zij bij aan de identiteit van de stad. 

Ede Stationsweg
Ede Stationsweg
Wikimedia Commons - Pim van Tend

Monumentenzorg Ede

Monumentenzorg van de gemeente Ede heeft in 2020 de beleidsregel MOOI Ede opgesteld als hulpmiddel voor planontwikkeling en uitvoering van verbouwings- of restauratiewerkzaamheden aan monumenten. Tegelijkertijd vormt het een (behoudtechnisch) toetsingskader bij vergunningaanvragen. Dat wil zeggen dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij vergunningaanvragen de technische aspecten van een bouwplantoets zal baseren op de beleidsregel MOOI Ede.

Beleidsregel monumenten opknappen en instandhouden

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het platform Ede Doet. geeft inwoners tips en advies om hun woning te verduurzamen.

In de beleidsregel ‘MOOI Ede’ zijn de meest actuele uitgangspunten en uitvoeringsrichtlijnen voor de (gebouwde) monumentenzorg verzameld. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel voor eigenaren, architecten en aannemers die gaan verbouwen of restaureren.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling

De gemeente Ede stelt een subsidie beschikbaar voor de instandhouding van monumentale waarden van gemeentelijke monumenten. Deze subsidie bedraagt maximaal 25 % van de werkelijk gemaakte en door het college subsidiabel geachte instandhoudingkosten, tot een maximumbedrag van € 5000,- per gemeentelijk monument per jaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor werkzaamheden die 

  •  bijdragen aan de instandhouding van het beschermde monument en zijn monumentale waarden; 
  • gericht zijn op het voorkomen van verval of het voorkomen van gevolgschade;
  • gericht zijn op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen.

Monumentenwacht

De gemeente Ede vergoedt de kosten van een abonnement op de Monumentenwacht Gelderland. De Monumentenwacht houdt zich vooral bezig met onafhankelijke bouwkundige inspecties van monumenten. Tijdens de inspectie worden meteen (nood)reparaties uitgevoerd.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Wilt u een monument verbouwen of in oude staat herstellen? Dan bent u vaak aan regels gebonden en heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Het is mogelijk om een schetsplan voor een omgevingsvergunning voor te bespreken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Ede

De geschiedenis van het gebied waarin de huidige gemeente Ede is gelegen gaat terug tot ver in de prehistorie. De oudste door deze mensen achtergelaten vondsten zijn gemaakt van vuursteen en komen uit de vroege steentijd, ca. 200.000 jaar geleden. De geschiedenis van de stad Ede is nauw verbonden met die van het landgoed Kernhem. De graven van Gelre bouwden van de 12e tot en met de 14e eeuw diverse versterkingen langs de grenzen met het Sticht Utrecht.

Meer monumenten informatie

Naar boven