Ede

Enka terrein in Ede
Enka terrein in Ede
Credit
Léontine van Geffen-Lamers
224
224
350

Gemeente Ede
Raadhuisplein 3
Postbus 9022
6710 HK Ede
140318
info@ede.nl
www.ede.nl

Gemeente Ede is gelegen in de provincie Gelderland op de westflank van de Veluwe en in de zuidelijke Gelderse Vallei. Ede is wat grondgebied betreft één van de grootste gemeenten in Nederland. De gemeente kenmerkt zich door een verscheidenheid aan landschappen. Waar voorheen Ede vooral een agrarische gemeenschap was, veranderde dit geleidelijk. Belangrijke ontwikkelingen waren de komst van defensie en de ENKA als grote werkgevers.

Monumenten in Ede

Ede heeft op dit moment ruim 350 beschermde gemeentelijke monumenten en meer dan 200 beschermde rijksmonumenten. Samen met andere historische elementen vertellen zij het verhaal van de geschiedenis van Ede en dragen zij bij aan de identiteit van de stad. 

Ede Stationsweg
Ede Stationsweg
Wikimedia Commons - Pim van Tend

Monumentenzorg Ede

Monumentenzorg van de gemeente Ede heeft in 2020 de beleidsregel MOOI Ede opgesteld als hulpmiddel voor planontwikkeling en uitvoering van verbouwings- of restauratiewerkzaamheden aan monumenten. Tegelijkertijd vormt het een (behoudtechnisch) toetsingskader bij vergunningaanvragen. Dat wil zeggen dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij vergunningaanvragen de technische aspecten van een bouwplantoets zal baseren op de beleidsregel MOOI Ede.

Beleidsregel monumenten opknappen en instandhouden

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De aanwezige monumentale waarden zijn samen met de technische en fysische condities van het monument steeds bepalend voor de mate waarin energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Maatregelen of voorzieningen zijn mogelijk voor zover ze de monumentaliteit niet aantasten of de technische conditie van het monument niet ondermijnen. In dat geval zal van de maatregel of voorziening moeten worden afgezien. Wilt u weten wat mogelijk is in uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument en kijk welke mogelijkheden er voor uw monument zijn, bekijk beleidsmaatregel Mooi Ede of bezoek platform Ede Doet. 

Subsidie
Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering
Gemeente Ede biedt een Stimuleringslening Duurzaamheid om duurzaamheidsmaatregelen te financieren. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument? Dan kunt u gebruik maken van het Gelders Monumentenfonds om uw monument te verduurzamen. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling

De gemeente Ede stelt een subsidie beschikbaar voor de instandhouding van monumentale waarden van gemeentelijke monumenten. Deze subsidie bedraagt maximaal 25 % van de werkelijk gemaakte en door het college subsidiabel geachte instandhoudingkosten, tot een maximumbedrag van € 5000,- per gemeentelijk monument per jaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor werkzaamheden die 

  •  bijdragen aan de instandhouding van het beschermde monument en zijn monumentale waarden; 

  • gericht zijn op het voorkomen van verval of het voorkomen van gevolgschade;

  • gericht zijn op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen.

Monumentenwacht

De gemeente Ede vergoedt de kosten van een abonnement op de Monumentenwacht Gelderland. De Monumentenwacht houdt zich vooral bezig met onafhankelijke bouwkundige inspecties van monumenten. Tijdens de inspectie worden meteen (nood)reparaties uitgevoerd.

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Wilt u een monument verbouwen of in oude staat herstellen? Dan bent u vaak aan regels gebonden en heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Het is mogelijk om een schetsplan voor een omgevingsvergunning voor te bespreken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Heeft u verbouwplannen?

Geschiedenis Ede

De geschiedenis van het gebied waarin de huidige gemeente Ede is gelegen gaat terug tot ver in de prehistorie. De oudste door deze mensen achtergelaten vondsten zijn gemaakt van vuursteen en komen uit de vroege steentijd, ca. 200.000 jaar geleden. De geschiedenis van de stad Ede is nauw verbonden met die van het landgoed Kernhem. De graven van Gelre bouwden van de 12e tot en met de 14e eeuw diverse versterkingen langs de grenzen met het Sticht Utrecht.

Meer monumenten informatie

Naar boven