Altena

Vestingwal Woudrichem
Vestingwal Woudrichem
Credit
Wikimedia Commons - Johan Bakker
221
221
137

Gemeente Altena
Bezoekadres: Sportlaan 170, 4286 ET Almkerk
0183 - 516100
info@gemeentealtena.nl
www.gemeentealtena.nl

Altena is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Altena ontstond op 1 januari 2019 door een fusie van drie Brabantse buurgemeenten in het Land van Heusden en Altena: Aalburg, Werkendam en Woudrichem. De gemeentenaam Altena verwijst naar het Land van Altena, de regio die in het noorden van de fusiegemeente ligt. Het zuidoostelijk deel van de gemeente ligt in het land van Heusden. De gemeente kent diverse monumenten van boerderijen, molens, kerken diverse verdedigingswerken. Een van de bekendste rijksmonumenten is Kasteel Dussen. Bijzonder zijn ook de Forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die kans maken om te worden gekozen tot Werelderfgoed.

De gemeente Altena kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een gemeentelijk monument woont? Bekijk het overzicht hieronder.

GM Dussen, Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk
Gemeentelijk Monument te Dussen, Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk
Wikimedia commons - P. van Galen

Overzicht gemeentelijke monumenten Altena

Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Altena kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd stadsgezicht Woudrichem. Woudrichem behoort tot een van de oudste vestingsteden in Nederland en wordt al in de 9de eeuw genoemd al Unalrichem op de lijst van het Utrechtse bisdom.

Monumentzorg Altena

De gemeente Altena zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over de erfgoedvisie van gemeente Altena? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Het doel is in 2046 een CO2-neutraal Altena te zijn. De gemeente stimuleert woningeigenaren om energie te besparen door te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. Ook bieden gemeente en rijksoverheid advies en leningen. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

 • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

 • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Gemeentelijk Monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie van de onderhoudskosten. 

Deze subsidie kan worden aangevraagd van 1 januari tot 1 april en dient voorafgaande aan de werkzaamheden te zijn aangevraagd. 

De vergoeding bedraagt maximaal 30% van de onderhoudskosten die onder deze subsidieregeling vallen. Het maximumbedrag is € 5.000,00 per 4 jaar. U kunt maximaal 60% van het subsidiebedrag als voorschot ontvangen. Voert u het onderhoud zelf uit? Dan komen alleen de materiaalkosten in aanmerking voor subsidie.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het Nota Ruimtelijke Kwaliteit en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Het werk van de commissie is gericht op het behouden en versterken van het typische karakter van buurten en wijken en het beschermen van het beschermd stadsgezicht van Woudrichem en de vele monumenten die de gemeente Altena rijk is. Of het nu gaat om nieuwbouwprojecten, verbouwingen of het wijzigen van historische panden; de commissie behandelt zowel aanvragen omgevingsvergunningen ‘bouwen’ als ‘monumenten’. Daarnaast adviseert de commissie ook over selectie en aanwijzing van monumenten en over toepassing van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten. Op het moment dat u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd dan bekijkt de commissie of de plannen passen in de omgeving. 

Altena-Blaeu-1665
Het land van Heusden en Altena in de 17e eeuw door J. Blaeu

Geschiedenis Land van Heusden en Altena

De historische grens tussen de vroegere heerlijkheden Heusden en Altena verloopt noordelijk van Veen en Babyloniënbroek en oostelijk van Dussen. Beide gebieden hebben gemeen dat ze voortkwamen uit de middeleeuwse gouw Teisterbant en in de 13e, respectievelijk 14e eeuw Hollands werden. Tijdens de Bataafse Republiek kwam het gebied in 1798 bij het Departement van de Schelde en Maas, en in 1802 bij het Departement Holland. In 1807 kwam het bij het Departement Maasland, in 1811 bij het Franse departement Monden van de Maas en pas in 1815 bij de provincie Noord-Brabant. Een opmerkelijk verschil met de rest van Noord-Brabant is de sterk protestantse inslag van het gebied.

Meer monumenten informatie

 • Erfgoed Altena is een samenwerkingsverband van organisaties en verenigingen in het Land van Heusden en Altena die zich bezighouden met de geschiedenis en cultuurhistorie van de streek.
 • Streekarchief Langstraat Heusden Altena laat als professionele collectiebeheerder een zo groot mogelijk publiek kennis maken met haar fysieke en digitale collecties. 
 • Brabants Erfgoed is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en Erfgoed Brabant waarmee zij de waarde van erfgoed zichtbaar willen maken en daardoor de betekenis van erfgoed voor de samenleving vergroten.
 • Het Museum voor het Land van Heusden en Altena is een streekmuseum dat gevestigd is in het Gouverneurshuis te Heusden.
 • De Monumentenwacht Noord-Brabant helpt monumenteneigenaren met het periodieke onderhoud van hun pand. Zij voeren inspecties, geven praktische tips en adviezen en voeren klein (nood)herstel uit.
 • Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant ondersteunt en verbindt erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant. En maakt dat verhaal vervolgens ook bekend bij het brede publiek.
 • Brabants Erfgoed
 • Provincie Noord-Brabant
Naar boven