U bent hier

Katwijk

Zuid-Holland

9236 rijksmonumenten

Provincie Zuid-Holland
Tel: 070 4416611
www.zuid-holland.nl

Zuid-Holland

9236 rijksmonumenten

Provincie Zuid-Holland
Tel: 070 4416611
www.zuid-holland.nl

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland kent 2 subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten: subsidie Restauratie rijksmonumenten en subsidie Erfgoedlijnen. Beide subsidies zijn niet van toepassing op objecten die van oorsprong gebouwd zijn als woonhuizen. Boerderijen, landhuizen e.d. hebben van oorsprong geen woonfunctie en komen wel voor de regeling in aanmerking. Voor de Subsidie Restauratie Rijksmonumenten kunt u elk jaar van 1 december tot 1 maart van het daaropvolgende jaar indienen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. 
Voor de Subsidie Erfgoedlijnen, een gesloten regeling, dient u aangesloten te zijn bij een van de erfgoedtafels. Ook kent de provincie een subsidieregeling voor herbestemming van rijksmonumenten, meer specifiek voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidsvoorzieningen voor mensen met een beperking, bij plannen voor een herbestemming. Deze regeling is elk jaar geopend vanaf 1 mei tot 1 juli.

Contactgegevens

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 's-Gravenhage

Contactpersoon Monumentenzorg:
De heer V.M. Collette 

Financiële regelingen via Nationaal Restauratiefonds

Cultuurfonds-hypotheek

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument? Of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

MonumentenFonds 1818: regio Haaglanden
 

Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen.​​

Monumentenwacht Zuid-Holland

Onze monumentenwachters verrichten op verzoek regelmatig bouwkundig onderzoek van talloze monumenten in heel Zuid-Holland.

 

Quickscan
 

U kunt, als klant van de Restauratiewijzer van het Restauratiefonds, tegen betaling, ook gebruik maken van de Quick Scan door een bouwkundig expert van de Monumentenwacht. Hiermee krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Erfgoed organisaties provincie Zuid-Holland

Regioprofielen Cultuurhistorie

De provincie vindt het belangrijk om cultuurhistorie te behouden of in te passen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit mogelijk te maken stelt de provincie zogenoemde Regioprofielen Cultuurhistorie op.De zestien regioprofielen dienen als een handreiking en sturingskader voor gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en adviesbureaus om cultuurhistorie op te nemen in ruimtelijke plannen.

De provincie Zuid-Holland ondersteunt het Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie (onderdeel van het Erfgoedhuis Zuid-Holland) dat gemeenten helpt bij inpassing en behoud van cultuurhistorie via onder meer advies, onderzoek, cursussen en hulp bij beleidsontwikkeling. Voor meer informatie kijk op de website van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

 

Erfgoedhuis Zuid-Holland
 

Wij maken het mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.

 

Nationaal Archief
 

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de Provincie Zuid-Holland en heel veel maatschappelijke organisaties en personen.

Cultuurhistorische Waardenkaart

Deze kaart geeft een overzicht van cultuurhistorische kenmerken en waarden in deze provincie.

We moeten de verhalen op gaan hangen aan fysieke restanten

Zuid-Holland: Restauratie van een vleermuisbunker: onderdeel van een groter verhaal

Vleermuisbunker WassenaarLees het verhaal van Kees Neisingh van Staatsbosbeheer