Zuid-Holland

zuid holland
9017
9017

Provincie Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW 's-Gravenhage
Contactpersoon Monumentenzorg:
Mevrouw N. van den Heuvel
Tel: 070 4416611
www.zuid-holland.nl

Met de kustlijn in de rug overzie je een het oer-Hollandse polderlandschap van de provincie. Zuid-Holland is rijk aan erfgoed. Molens, landgoederen en forten maar ook archeologie, historische vaarwegen en industrieel erfgoed.

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland kent 2 subsidies voor de restauratie van rijksmonumenten: subsidie Restauratie rijksmonumenten en subsidie Erfgoedlijnen. Beide subsidies zijn niet van toepassing op objecten die van oorsprong gebouwd zijn als woonhuizen. Boerderijen, landhuizen e.d. hebben van oorsprong geen woonfunctie en komen wel voor de regeling in aanmerking. Voor de Subsidie Restauratie Rijksmonumenten kunt u elk jaar van 1 december tot 1 maart van het daaropvolgende jaar indienen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. 
Voor de Subsidie Erfgoedlijnen, een gesloten regeling, dient u aangesloten te zijn bij een van de erfgoedtafels. Ook kent de provincie een subsidieregeling voor herbestemming van rijksmonumenten, meer specifiek voor duurzaamheidsmaatregelen en toegankelijkheidsvoorzieningen voor mensen met een beperking, bij plannen voor een herbestemming. Deze regeling is elk jaar geopend vanaf 1 mei tot 1 juli.

Financiële regelingen via Nationaal Restauratiefonds

Cultuurfonds-hypotheek

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument? Of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Cultuurfonds-hypotheek

MonumentenFonds 1818: regio Haaglanden

Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen.​​

MonumentenFonds 1818: regio Haaglanden

Monumentenwacht Zuid-Holland

Monumentenwacht Zuid-Holland helpt eigenaren en beheerders met het in topconditie houden van hun monument. Dit doen we door het uitvoeren van bouwkundige inspecties en aankoopkeuringen, door het bieden van begeleiding bij restauraties en renovaties en door het geven van advies op het gebied van vergunningen, subsidies en verduurzaming.

Bekijk de website van de Monumentenwacht Zuid-Holland

Quick scan
Met de Quick scan krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Meer over de Quick scan leest u op de site van het Restauratiefonds.

Meer over de Quick scan

Erfgoed organisaties provincie Zuid-Holland

Regioprofielen Cultuurhistorie

De provincie vindt het belangrijk om cultuurhistorie te behouden of in te passen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit mogelijk te maken stelt de provincie zogenoemde Regioprofielen Cultuurhistorie op.De zestien regioprofielen dienen als een handreiking en sturingskader voor gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en adviesbureaus om cultuurhistorie op te nemen in ruimtelijke plannen.

De provincie Zuid-Holland ondersteunt het Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie (onderdeel van het Erfgoedhuis Zuid-Holland) dat gemeenten helpt bij inpassing en behoud van cultuurhistorie via onder meer advies, onderzoek, cursussen en hulp bij beleidsontwikkeling. Voor meer informatie kijk op de website van Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Regioprofielen Cultuurhistorie

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Wij maken het mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis. Zo blijft ons erfgoed voor de toekomst behouden.

Bekijk de website van Erfgoedhuis Zuid-Holland

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de Provincie Zuid-Holland en heel veel maatschappelijke organisaties en personen.

Bekijk het Nationaal archief

Cultuurhistorische Waardenkaart

Deze kaart geeft een overzicht van cultuurhistorische kenmerken en waarden in deze provincie.

Cultuurhistorische Waardenkaart

Verhaal: vleermuisbunker

De vleermuisbunker van Staatsbosbeheer in Wassenaar is een puzzelstukje in het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en tegelijkertijd ook nog eens vanuit natuurwaarden van groot belang om te bewaren en beschermen.  Generaal b.d. de heer Neisingh is nauw betrokken bij dit project.

‘Met een krappe twee kilometer aan gangen is deze bunker een ‘ kleintje’
Naar boven