Drenthe stimuleert met extra subsidie restauraties door gecertificeerde bedrijven

Jelle Langeland

‘Drenthe wil de kwaliteit van restauraties borgen. In het vertrouwen dat de beste waarborg in ieder geval wordt geboden door gecertificeerde aannemers stimuleren we om die in te zetten. Daartoe hebben we het subsidieplafond met 50.000 euro verhoogd’, vertelt Jelle Langeland van de provincie.

Geen verplichting maar stimulans

Alle provincies onderstrepen het belang van een borging van de restauratiekwaliteit. Dat is zo ook vastgelegd in een beleidsovereenkomst tussen de provincies en de RCE. Aan de invulling wordt op verschillende manieren vorm te geven. Dat hangt samen met bestuurlijke prioriteiten en met verschillen in de restauratieopgave in iedere provincie. ‘In Drenthe willen we niet verplichten, maar stimuleren’, licht Jelle Langeland toe. ‘ERM, SCR/K+K (Stichting Certificering Restauratie / Register Kennis & Kunde) gecertificeerde bedrijven bieden de meeste kwaliteitsborging van restauratiewerkzaamheden. Daarom werken we sinds drie jaar op deze wijze: voor wie een restauratie en herbestemming door een gecertificeerd aannemer laat uitvoeren wordt de maximale subsidie van 150.000 naar 200.000 euro verhoogd. Datzelfde geldt voor een rentedragende lening’. 

Richtlijnen

Langeland is blij met de uitvoeringsrichtlijnen van ERM. Wel ziet hij dat uitgebreidheid voor praktijkmensen een behoorlijke opgave is. Daarom wil Drenthe samen met de provincies Groningen, Fryslân en Overijssel, ERM en SCR zoeken naar een manier om het doorzoeken en hanteren van de uitvoeringsrichtlijnen te vergemakkelijken. Langeland ziet kansen in het verder digitaal doorzoekbaar maken, licht hij toe.

‘Er gaat een enorme stimulans uit van het verhogen van het subsidieplafond als er een gecertificeerde aannemer wordt ingeschakeld’ 

Naar boven