Instanties monumentenzorg

Welke instanties in Nederland houden zich bezig met monumenten? Er zijn landelijke instanties die zich inzetten voor monumentenzorg, instanties specifiek voor onderhoud en restauraties en belangenorganisaties. Ontdek hier de verschillende instanties.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Landelijke organisaties monumentenzorg

In dit overzicht vindt u organisaties die landelijk actief zijn op het gebied van monumentenzorg. Denk hierbij aan stichtingen die subsidies verstrekken, organisaties die hulp bieden in het onderhoud van monumenten en stichtingen die zich inzetten voor de bescherming van erfgoed.

Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpt zorgen voor het Nederlandse erfgoed boven en onder de grond en in het water. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en mede-initiatiefnemer van Monumenten.nl.
Naar de website

Nationaal Restauratiefonds
Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand. Ook verstrekken zij informatie bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.
Naar de website

Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed
Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed is een organisatie die kennis, professionaliteit en financieringscapaciteit bundelt om religieus erfgoed in Nederland te behouden en van een passende, nieuwe (neven)bestemming te voorzien.
Naar de website

Stichting Blue Shield Nederland
Stichting Blue Shield Nederland richt zich op de bescherming van Nederlands cultureel erfgoed tegen bedreigingen, zoals oorlog of natuurrampen.
Naar de website

De Landelijke Federatie Het Behouden Huis
De Landelijke Federatie Het Behouden Huis is een overkoepelend orgaan waarbij actieve stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten.
Naar de website

Let op je Erfgoed
Dit initiatief van Bond Heemschut laat zien wat u kunt doen om mooie en economisch of technisch nog goed te gebruiken gebouwen te behouden voor de toekomst, en hoe u kunt opkomen voor ons waardevolle landschap en het monumentale groen.
Naar de website

Het Cultuurfonds
Samen met het Restauratiefonds heeft het Cultuurfonds in negen provincies Cultuurfondsen voor monumenten opgericht. Dit zijn doorlopende fondsen waaruit leningen met lage rente worden verstrekt voor restauratie van provinciale of gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden die vallen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
Naar de website

Veilig Erfgoed
Hoe kunt u als erfgoedbeheerder de kans op een calamiteit als brand of stormschade verkleinen, welke maatregelen kunt u treffen om verdere schade tegen te gaan? Ook op deze site: de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE), een registratiesysteem voor incidenten in cultureel erfgoed.
Naar de website

VSBfonds
Ondersteunt projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een groot of nieuw publiek met onder andere financiële mogelijkheden voor donaties of subsidies, waaronder de Varend Monument Lening.
Naar de website

Afbeelding
Schilderwerk

Organisaties voor onderhoud en restauratie

Onderhoud en restauratie van monumenten is een vak apart en vraagt om speciale zorg en aandacht. Gelukkig zijn er diverse partijen die u graag op weg helpen en met raad en daad bijstaan.

Provinciale monumentenwachten
Voor zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten kunt u een abonnement afsluiten bij de Monumentenwacht. De basis hiervan bestaat uit een periodieke inspectie en rapportage. Iedere provincie heeft een Monumentenwacht. 
Naar de monumentenwacht

De Monumentencoach
De Monumentencoach begeleidt (toekomstige) eigenaren van monumentale panden voor en tijdens de restauratie op financieel en procedureel gebied. De dienstverlening van de Monumentencoach is gratis.
Naar de website

Restauratoren Nederland
Restauratoren Nederland is een grote vereniging voor professionals op het gebied van beheer en behoud van cultureel erfgoed. Ze zetten zich onder andere in voor het behartigen van de belangen van de beroepsgroep en voor de zorg voor het cultureel erfgoed in het algemeen. Op deze website vindt u ook meer informatie over het restauratorenregister.
Naar de website

Stichting Bouwhistorie Nederland
De stichting zet zich in voor het bevorderen van bouwhistorisch onderzoek, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. 
Naar de website

Stichting Erkende restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
ERM is een platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Op deze website vindt u informatie over gekwalificeerde marktpartijen die zich in de restauratie profileren. Ook voor informatie over het verduurzamen van uw monument kunt u op deze website terecht. 
Naar de website

Vakgroep Restauratie
Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. De vakgroep zet zich in voor kwaliteitswaarborg, innovatie, het behoud van ambachtelijk restauratievakmanschap en treedt op als belangenbehartiger en gesprekspartner binnen de restauratie- en monumentenwereld.
Naar de website

Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM)
Het doel van de Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg is het bevorderen van het behoud van het Nederlands cultureel erfgoed, het bevorderen van kwalitatieve en hoogwaardige restauraties en instandhoudingsprojecten binnen de monumentenzorg in Nederland en alles wat daarmee verband houdt.
Naar de website

Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR)
De VAMR is een actieve branchevereniging die kwalitatief hoogwaardig behoud, herstel en restauratie van monumenten in ons land bevordert. 
Naar de website

Vereniging Restauratie Steenhouwers (VRS)
De Vereniging Restauratie Steenhouwers is de branchevereniging van erkende steenhouwersbedrijven die zich geheel of gedeeltelijk toeleggen op het restaureren van monumenten.
Naar de website

Website Bouwleges
Op de website van Bouwleges berekent u de verwachte legestarieven van alle Nederlandse gemeenten. 
Naar de website

Monumententoezicht
Deze website is een handig hulpmiddel voor gemeentelijke toezichthouders. De site is vooral interessant voor toezichthouders en juridisch medewerkers die niet dagelijks met werkzaamheden aan een monument te maken hebben.
Naar de website

 

Afbeelding
Monument

Belangenverenigingen

Net als er veel monumenteigenaren zijn met hart voor monumenten, zo zijn er ook verschillende belangenorganisaties die zich inzetten voor behoud van ons monumentaal erfgoed.

Bewoond Bewaard
Bewoond Bewaard is een vereniging voor eigenaren en bewoners van monumentale panden: van boederij tot stadhuis tot buitenplaats. 
Naar de website

Erfgoedvereniging Heemschut
Deze vereniging zet zich in voor de bescherming van cultuurhistorie in Nederland.
Naar de website

Federatie Grote Monumentengemeenten
De Federatie Grote Monumentengemeenten is een netwerkorganisatie van gemeentelijke monumentenzorgers die met anderen actief wil werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid.
Naar de website

Stichting In Arcadië
Stichting In Arcadië is een onderzoekscentrum en planbureau voor groen erfgoed. Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd.
Naar de website

Vereniging Hendrick de Keyser
De vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren.
Naar de website

Verhalen uit de praktijk

Wellicht ook interessant voor u

Monumentenzorg

Op deze pagina vindt u alles over de monumentenzorg in Nederland. Van uw eerste aanspreekpunt bij een verbouwing tot de subsidies, regelingen en fondsen waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

Afbeelding
Restauratie

De Monumentencoach

Een monument aankopen, restaureren, herbestemmen of verduurzamen is een grote klus. Het Restauratiefonds heeft 30 jaar ervaring op dit gebied en wil dit delen. Met de gratis dienstverlening van de Monumentencoach neemt het Restauratiefonds u stap voor stap mee in het restauratieproces. 

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Of u nu een monumenteigenaar of specialist bent. In Monumenten Community helpt iedereen elkaar met het maken van de juiste keuzes.

Harry Kers

Wilt u meer weten over de financiering van restauratie, onderhoud of verduurzaming van uw monument? Neem dan contact op met Harry Kers, accountmanager Restauratiefonds, regio Utrecht, Gelderland en een aantal Stadsherstelorganisaties.
Harry Kers
Naar boven