529987, Afferden (Limburg)

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot het complex historische buitenplaats Bleijenbeek. De gaaf bewaarde 17de-eeuwse structuur bestaat uit het omgrachte, rechthoekige kasteelterrein gelegen op een lange as van symmetrie. De meer dan een kilometer lange as, beplant met laanbomen (eiken), liep naar het zuiden richting 't Meer en naar het noorden richting de heidegronden. De gehele buitengracht wordt omringd door een laan. De hoofdtoegang vanaf de weg Bleijenbeek liep langs de oostzijde van de gracht naar de toegangsbrug aan de zuidzijde. De stenen brug ligt iets naast (ten oosten) van de symmetrie-as. Evenwijdig aan de laan aan de zuidzijde, voor het kasteel langs, loopt een deel van de laan die de aan weerszijden van het complex gelegen en in de 20ste eeuw herbouwde boerderijen Bleijenbeek en Aldenhof met elkaar verbindt.

Het kasteelterrein heeft een besloten karakter door de laanbeplanting langs de buitenzijde van de gracht en de sierbeplanting langs de binnenzijde. Aan de binnenzijde, westkant, staat een uitgegroeide beukenhaag, onderbroken door een groep linden en voortgezet met taxus. Aan de noordzijde van het terrein bevindt zich een bijzondere uitgegroeide loofgang van haagbeuk. Aan de oostzijde onder andere een uitgegroeide taxushaag en een groep linden (iets noordelijker dan de groep aan de westzijde). Verder naar binnen, langs de noordzijde van de gedempte binnengracht, bevindt zich eveneens een uitgegroeide taxushaag met korte stukken doorgezet aan west- en oostzijde. Op de noordwestelijke hoek staat een grote mammoetboom (Sequoiadendron). De restanten van een rechthoekig bakstenen gebouwtje ten zuidoosten van de boom zijn niet de overblijfselen van de veelhoekige theekoepel. Resten van gebouwen en sporen van de overige indeling van het terrein zijn mogelijk bewaard maar overwoekerd.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de voormalige buitenplaats Bleijenbeek van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke waarde in relatie met de andere onderdelen van de vormalige buitenplaats;

- vanwege de bijzondere lineaire beplantingselementen binnen de omgrachting;

- als voorbeeld van een gaaf bewaarde 17de-eeuwse structuur bestaande uit grachtenen lanen.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
529987
Complexnaam
Bleijenbeek
Provincie
Complexomschrijving

Omschrijving van het complex

De beschermde onderdelen zijn: KASTEELRESTANT(1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2). Buiten de bebouwde kom, ten oosten van Afferden, liggen de restanten van het kasteel Bleijenbeek dat door een geallieerd bombardement in februari 1945 werd verwoest. Het complex bestond uit een rechthoekig dubbel omgracht kasteeleiland met een voorburcht en tuinen toegankelijk middels een stenen toegangsbrug. De hoofdburcht bestond uit vier om een binnenplaats gebouwde vleugels van twee bouwlagen en een half ondergrondse kelder; tegen de achtervleugel stond op de binnenplaats een vierkante traptoren. Het huidige restant bestaat uit een 15de-eeuwse kelder (onder de grote zaal), grote delen 17de-eeuws opgaand muurwerk en een arcadegalerij met kruisgewelven. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de voorburcht gesloopt. Thans resteren een bouwval van het kasteel en restanten van de tuinaanleg. Rondom ligt de gaaf bewaarde 17de-eeuwse structuur van een omgracht kasteelterrein gelegen op een lange as van symmetrie.

In 1405 werd een versterkte boerderij genoemd 'guet en hof Blienbeke' afgestaan aan Wynand Schenk van Nydeggen. Het goed lag in het beekdal van de Eckeltse Beek, die in de veertiende eeuw was gegraven voor de vervening van oostelijk gelegen veengronden. De Eckeltsebeek, voorzag de gracht via een inlaat aan de oostzijde van water. Aan de westkant verliet het water de gracht. In 1407 werd het 'burchhuyse Blidenbeke' als leen opgedragen aan de aartsbisschop van Keulen. In deze periode werd het complex vanaf het maaiveld opnieuw opgebouwd en omgevormd tot een groot middeleeuws kasteel. In het derde kwart van de 17de eeuw vormde de familie Schenck van Nydeggen, die het kasteel na enkele stevige twisten opnieuw in bezit had, het kasteel om tot een symmetrisch complex. Hierbij werd oud materiaal hergebruikt. In 1704 werd aan de noordzijde een kapel gebouwd met het alliantiewapen van het echtpaar Arnold Schenck van Nydeggen en Maria Catharina gravin van Hoensbroek. Het huwelijk bleef zonder kinderen waardoor het kasteel in 1709 door vererving in bezit kwam van het geslacht Van Hoensbroek.

In de periode van 1872 tot 1911 werd het kasteel als klooster in gebruik gegeven aan de paters Jezuïeten en later de zusters Ursulinen, die Duitsland moesten verlaten vanwege de Kulturkampf. De binnengracht werd in de tweede helft van de 19de eeuw gedeeltelijk gedempt. Op een foto uit 1919 is ter plaatse van de binnengracht aan weerszijden van de entree en achter de nog aanwezige kademuur, een sierbeplanting van loof en naaldbomen aanwezig. Langs de oever van de buitengracht (zijde kasteelterrein) die geleidelijk afliep, was een wandeling mogelijk langs een beplanting van lineaire elementen (waaronder een loofgang), afgewisseld met een losse landschappelijke beplanting van bomen en heesters. De Wassenaarse koopman Prins kocht het kasteel in 1917. In 1924 zag de heer Prins zich genoodzaakt het kasteel terug te verkopen aan de familie Van Hoensbroek. Deze deed het in 1937 over aan de heer R.J.H. Jurgens uit Nijmegen. In 1944 had het terrein een rechtlijnige indeling van paden en hagen, gedeeltelijk in gebruik als nutstuinen. Op de noordwestelijke hoek onder de mammoetboom (Sequoiadendron) en zichtbaar vanaf de weg, bevond zich een veelhoekige theekoepel.

In de winter van 1944-1945 hadden zware gevechten plaats in de regio. In januari werd een evacuatiebevel afgevaardigd voor de inwoners van Afferden. In kasteel Bleijenbeek hadden zich Duitse soldaten verschanst, waarna het in februari 1945 door de geallieerden werd gebombardeerd. Sinds het bombardement en de sloop van de voorburcht kort daarna, is Bleijenbeek onbewoonbaar.

Op de bij de redengevende omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. De opstal van de kleine bakstenen SCHUUR met stal onder geknikt zadeldak ten zuidwesten van de buitengracht valt niet onder de bescherming. Het WEGKRUIS aan de weg van Afferden naar Siebengewald is in het monumentenregister ingeschreven met rijksmonumentnummer 9026.

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS BLEIJENBEEK is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de bouwgeschiedenis;

- vanwege het gaaf bewaarde 17de-eeuwse grachten- en lanenstelsel;

- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen;

- vanwege de belevings- en herinneringswaarde.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Historische aanleg Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Afferden L BY Bleijenbeek 10 Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
R 1317 Bergen Limburg
R 1165 Bergen Limburg
R 1274 Bergen Limburg
R 1276 Bergen Limburg
R 536 Bergen Limburg
R 1095 Bergen Limburg
R 1094 Bergen Limburg
R 683 Bergen Limburg
R 534 Bergen Limburg
R 546 Bergen Limburg
R 1316 Bergen Limburg
R 1318 Bergen Limburg
R 682 Bergen Limburg
R 1315 Bergen Limburg
R 684 Bergen Limburg
R 1092 Bergen Limburg
T 1135 Bergen Limburg
Naar boven