Zoetermeer

Zoetermeer
Herenhuis Zoetermeer
Credit
Vincent van den Hoven
16
16
148

Gemeente Zoetermeer
Stadhuis-Forum
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

Publieksplein
& Raadzaal
Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Postadres
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

www.zoetermeer.nl
T 14079
efgoed@zoetermeer.nl 

Zoetermeer is een gemeente en stad in de provincie Zuid-Holland in Nederland. De gemeente Zoetermeer maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zoetermeer is een eeuwenoud dorp dat van circa 7.000 inwoners in de jaren zestig is uitgegroeid tot een stad die vandaag de dag meer dan 120.000 inwoners telt. Deze explosieve groei heeft een enorme impuls gegeven aan de architectuur en stedenbouw van Zoetermeer.

Monumenten op de kaart

De gemeente Zoetermeer kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Zoetermeer, Dorpsstraat 20 en 22 - S.J. de Waard
Zoetermeer, Dorpsstraat 20 en 22
Wikimedia Commons - S.J. de Waard
Afbeelding
Stadsaanzicht

Stadsgezichten Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer kent diverse beschermde stadsgezichten. Beschermde stadsgezichten worden in de Erfgoedverordening omschreven als groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun esthetische waarde, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. Zoetermeer heeft vijf beschermde stadsgezichten:

 • Dorpsstraat, de historische dorpskern met een goed bewaarde weg-, water- en groenstructuur.
 • Meerpolder, de oudste droogmakerij van Rijnland, aangemerkt als topgebied cultureel erfgoed in de nota Belvedere.
 • Voorweg, het best bewaarde historische polderlint.
 • Wilhelminapark, het oudste buurtpark.
 • Koepeltjesbuurt in Meerzicht, karakteristiek visitekaartje van Zoetermeer door de witte huizen met oranje koepels.

Toelichting op de gemeentelijk beschermde stadsgezichten

Het Buitenbeest, Voorweg 93, Zoetermeer
Het Buitenbeest, Voorweg 93, Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer

Monumentenzorg Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

De gemeente Zoetermeer zet zich in voor een duurzame gemeente. Als onderdeel van het programma Duurzaam Zoetermeer heeft de gemeente Zoetermeerplezier opgezet waar inwoners informatie kunnen vinden over het opwekken van energie. MilieuCentraal biedt een aanvullende praktische gids voor iedere duurzame stap. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling onderhoud monumenten Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor het ondersteunen en bevorderen van het onderhoud van gemeentelijke monumenten.

De subsidie bedraagt 50% van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde geraamde kosten, met een maximum van € 5.000.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen:  

 • Alle werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor het onderhoud aan gevels, bouwmuren, balklagen, kappen, daken, goten, hemelwaterafvoeren, kelders en trappen.
  • Hieronder wordt in ieder geval verstaan: kappen: het repareren en vernieuwen van zink en lood, het onderhoud van dakbedekking, windveren en schoorstenen, en brand- en bliksembeveiliging;
  • goten en hemelwaterafvoeren: het opheffen van verstoppingen, reparaties en schoonmaak; 
  • gevels: voegwerk, reparatie natuursteen en baksteen, pleisterwerk, reparatie houtwerk inclusief luiken, balkons, monumentale beglazing, buitenschilderwerk.
 • De kosten van aannemers, architecten en constructeurs.
 • Bij zelfwerkzaamheden: de materiaalkosten.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Zoetermeer

De bewoning van Zoetermeer is waarschijnlijk ongeveer 1000 jaar geleden ontstaan aan de rand van de veenontginning in de buurt van het in de 17e eeuw drooggemalen Soetermeerse meer. Het veen werd afgestoken en zelfs onder water uitgebaggerd en als turf in omliggende steden als brandstof verkocht. Als gevolg van de veenontginning ontstonden grote waterpartijen. Vanaf de 17e eeuw zijn eerst het Soetermeerse meer (1616) en vervolgens de overige waterpartijen ingepolderd en verkaveld. In de Middeleeuwen treffen we bewoning aan in het "Lange Land" aan de "Groenwegh", gelegen tussen de Broekwegwetering en de Wallewetering. In de 13e eeuw begon de uitbreiding van de bewoning zich te concentreren op de huidige locatie van de Dorpsstraat.

Meer monumenten informatie

Monumenten in de gemeente Zoetermeer

Naar boven