Zoetermeer

Zoetermeer
Herenhuis Zoetermeer
Credit
Vincent van den Hoven
16
16
145

Gemeente Zoetermeer
Stadhuis-Forum
Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer

Publieksplein
& Raadzaal
Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer

Postadres
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

www.zoetermeer.nl
T 14079
efgoed@zoetermeer.nl 

Zoetermeer is een gemeente en stad in de provincie Zuid-Holland in Nederland. De gemeente Zoetermeer maakt deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zoetermeer is een eeuwenoud dorp dat van circa 7.000 inwoners in de jaren zestig is uitgegroeid tot een stad die vandaag de dag meer dan 120.000 inwoners telt. Deze explosieve groei heeft een enorme impuls gegeven aan de architectuur en stedenbouw van Zoetermeer.

Monumenten op de kaart

De gemeente Zoetermeer kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Zoetermeer, Dorpsstraat 20 en 22 - S.J. de Waard
Zoetermeer, Dorpsstraat 20 en 22
Wikimedia Commons - S.J. de Waard
Afbeelding
Stadsaanzicht

Stadsgezichten Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer kent diverse beschermde stadsgezichten. Beschermde stadsgezichten worden in de Erfgoedverordening omschreven als groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun esthetische waarde, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde. Zoetermeer heeft vijf beschermde stadsgezichten:

 • Dorpsstraat, de historische dorpskern met een goed bewaarde weg-, water- en groenstructuur.
 • Meerpolder, de oudste droogmakerij van Rijnland, aangemerkt als topgebied cultureel erfgoed in de nota Belvedere.
 • Voorweg, het best bewaarde historische polderlint.
 • Wilhelminapark, het oudste buurtpark.
 • Koepeltjesbuurt in Meerzicht, karakteristiek visitekaartje van Zoetermeer door de witte huizen met oranje koepels.

Toelichting op de gemeentelijk beschermde stadsgezichten

Het Buitenbeest, Voorweg 93, Zoetermeer
Het Buitenbeest, Voorweg 93, Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer

Monumentenzorg Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

De gemeente Zoetermeer zet zich in voor een duurzame gemeente. Als onderdeel van het programma Duurzaam Zoetermeer heeft de gemeente Zoetermeerplezier opgezet waar inwoners informatie kunnen vinden over het opwekken van energie. MilieuCentraal biedt een aanvullende praktische gids voor iedere duurzame stap. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

 • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

 • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Subsidieregeling onderhoud monumenten Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor het ondersteunen en bevorderen van het onderhoud van monumenten.

*Voor 2021 kunt u helaas geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 kunt u weer een aanvraag indienen.

De subsidie bedraagt 50% van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde geraamde kosten, met een maximum van € 5.000.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen:  

 • Alle werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor het onderhoud aan gevels, bouwmuren, balklagen, kappen, daken, goten, hemelwaterafvoeren, kelders en trappen.
  • Hieronder wordt in ieder geval verstaan: kappen: het repareren en vernieuwen van zink en lood, het onderhoud van dakbedekking, windveren en schoorstenen, en brand- en bliksembeveiliging;
  • goten en hemelwaterafvoeren: het opheffen van verstoppingen, reparaties en schoonmaak; 
  • gevels: voegwerk, reparatie natuursteen en baksteen, pleisterwerk, reparatie houtwerk inclusief luiken, balkons, monumentale beglazing, buitenschilderwerk.
 • De kosten van aannemers, architecten en constructeurs.
 • Bij zelfwerkzaamheden: de materiaalkosten.

MonumentenFonds 1818

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of monumentale kerk die (deels) een nieuwe bestemming krijgt? Dan kunt u vanuit het MonumentenFonds 1818 een laagrentende lening aanvragen voor verduurzaming, verbouwingen, renovatie en/of restauratie. Het MonumentenFonds 1818 is een samenwerking tussen Fonds 1818, Nationaal Restauratiefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Zoetermeer

De bewoning van Zoetermeer is waarschijnlijk ongeveer 1000 jaar geleden ontstaan aan de rand van de veenontginning in de buurt van het in de 17e eeuw drooggemalen Soetermeerse meer. Het veen werd afgestoken en zelfs onder water uitgebaggerd en als turf in omliggende steden als brandstof verkocht. Als gevolg van de veenontginning ontstonden grote waterpartijen. Vanaf de 17e eeuw zijn eerst het Soetermeerse meer (1616) en vervolgens de overige waterpartijen ingepolderd en verkaveld. In de Middeleeuwen treffen we bewoning aan in het "Lange Land" aan de "Groenwegh", gelegen tussen de Broekwegwetering en de Wallewetering. In de 13e eeuw begon de uitbreiding van de bewoning zich te concentreren op de huidige locatie van de Dorpsstraat.

Meer monumenten informatie

Naar boven