Woerden

Landschapstuin Rijnoord Woerden met het landhuis, rijksmonument
Landschapstuin Rijnoord Woerden met het landhuis, rijksmonument
Credit
Wikimedia Commons - Ellywa
110
110
144

Gemeente Woerden
Blekerijlaan 14
3447 GR Woerden

Postadres
Postbus 45
3440 AA Woerden

www.woerden.nl
gemeentehuis@woerden.nl
T 140348

Woerden is een stad en gemeente in het westen van de Nederlandse provincie Utrecht, in het oosten van het Groene Hart. De gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld.

Monumenten

De gemeente Woerden kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd dorpsgezicht. Verder maakt de Romeinse limes in Woerden deel uit van het Unesco wereld erfgoed. Wilt u weten of u in een monument of waardevol gebied woont? 

Woerden kerk - Caseman
Woerden kerk
Wikimedia Commons - Caseman
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Woerden kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht Kamerik. Het beschermde dorpsgezicht omvat de oude kern van het dorp langs de Kamerijker Wetering benevens de directe omgeving van de Nederlands Hervormde kerk.

Nieuwsbrief cultuurhistorie van Oudewater en Woerden

Gemeentelijk monument aan de Oostdam 2 te Woerden - Wikimedia Netrex.nl_.jpg
Gemeentelijk monument aan de Oostdam 2 te Woerden
Wikimedia commons - Netrex.nl

Monumentenzorg Woerden

De gemeente Woerden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? Bekijk de Erfgoedagenda 2023-2024. 

Erfgoedagenda 2024 - 2030

Brochure Cultureel Erfgoed gemeente Woerden

Afbeelding
Doe wel doe niet lijst

Welstandsnota Woerden

In de welstandsnota staan beleidsregels die de gemeente toepast bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Welstandstoezicht heeft allereerst ten doel te voorkomen, dat bouwwerken de openbare ruimte ontsieren. Het welstandsbeleid van de gemeente is echter opgesteld vanuit de overtuiging, dat het belang van een goede leefomgeving eveneens een rol speelt.

Overzicht van de straatnamen binnen welstandsgebied

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Beleid

Gemeente Woerden hanteert specifiek beleid voor het plaatsen van warmtepompen bij monumenten en binnen beschermde stads- of dorpsgezichten. Ook zijn er specifieke richtlijnen opgesteld voor het plaatsen van zonnepanelen bij monumenten en binnen beschermde stads- of dorpsgezichten. De beleidsdocumenten kunt u op deze pagina vinden.  

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Funderingsloket Groene Hart

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek hebben zich verenigd in het Funderingsloket Groene Hart. Als inwoner kunt u hier meldingen maken van funderingsschade aan uw huis of informatie opvragen. Een funderingsspecialist zal uw melding en vragen op afstand beantwoorden.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud, herstel of verbetering

De gemeente Woerden stelt een subsidie beschikbaar voor onderhoud, herstel of verbetering van een gemeentelijke monument. De hoogte van de subsidie is onder andere afhankelijk van de functie van het gebouw (voor een volledig overzicht, bekijk de website van de gemeente). 

Voor een gemeentelijk monument zonder agrarische functie bedraagt de subsidie:

  • 30% van de subsidiabele kosten aanvragen
  • de subsidiabele kosten moeten minimaal € 750,- zijn
  • de subsidie is maximaal € 10.200,- (subsidiabele kosten € 34.000,-)

Voor een gemeentelijk monument met agrarische functie bedraagt de subsidie:

  • 30% van de subsidiabele kosten aanvragen

  • de subsidiabele kosten moeten minimaal € 750,- zijn

  • de subsidie is maximaal € 12.600,- (subsidiabele kosten € 42.000,-)

Als er voor het desbetreffende pand een abonnement bij de Monumentenwacht is afgesloten en een inspectierapport van de Monumentenwacht wordt ingediend, worden de eerder genoemde percentages met 1% verhoogd. 

Wanneer de fundering volledig hersteld moet worden kan de gemeente besluiten een aanvullende subsidie toe te kennen van 30% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag is maximaal € 15.000,- (subsidiabele kosten € 50.000,-).

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Geschiedenis Woerden

De oudste aanwijzingen van bewoning in het centrum van de stad Woerden komen uit de de tweede helft van de eerste eeuw. Toen was hier een Romeinse versterking gelegen langs de Oude Rijn, het Castellum Laurium. Woerden behoorde tot de eigendommen van de bisschop van Utrecht. In 1372 verleent hertog Albrecht van Beieren Woerden stadsrechten. 

Naar boven