Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede
Stadhuis aan de Markt 24 te Wijk bij Duurstede
Credit
Wikimedia Commons - Antoine
179
179
47

Huis van de Gemeente Wijk bij Duurstede
Afdeling Monumentenzorg & Archeologie
0343-595595

Bezoekadres
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Postadres
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

info@wijkbijduurstede.nl
www.wijkbijduurstede.nl

Wijk bij Duurstede is een vestingstad en gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Utrecht. Wijk bij Duurstede ligt aan de splitsing van de Nederrijn en de Lek. De stad heeft een lange geschiedenis. Van bloeiende handelsstad, Dorestad, tot bisschopsstad en van vestingstad tot forensenstad. Met kasteel Duurstede, museum Dorestad, een theater, de Stadshaven, smalle straatjes met galerieën en historische panden. De dorpen Cothen en Langbroek kenmerken zich door fruitboomgaarden, uitgestrekte natuur, de Kromme Rijn, kastelen en landgoederen.

Monumenten

De gemeente Wijk bij Duurstede kent rijksmonumentengemeentelijke monumenten, beschermde gezichten en karakteristiek panden. 

Monumentale stadsboerderij aan de Achterstraat te Wijk bij Duurstede - Microtoerisme
Monumentale stadsboerderij aan de Achterstraat te Wijk bij Duurstede
Wikimedia Commons - Microtoerisme
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Monumentenzorg Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Op 29 januari 2013 is de Erfgoedverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2012 vastgesteld. De Erfgoedverordening beschermt de boven- en ondergrondse cultuurhistorische waarden van de gemeente Wijk bij Duurstede Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid?

Afbeelding
Onderzoek

Cultuurhistorische Waardenkaart

De Cultuurhistorische Waardenkaart is een inventarisatie en waardering van de in de gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden. Meer weten informatie over de kaart kunt u lezen op de website van de gemeente.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Om hier eenduidig mee om te gaan en om een juiste balans te vinden tussen de wensen van eigenaren en het openbare belang van behoud en bescherming monumenten/stad- en dorpsgezichten en productie van duurzame energie zijn er richtlijnen opgesteld. Met het opstellen van deze richtlijnen is aangesloten bij regels die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland) en de gemeenten Houten en Utrecht hebben opgesteld. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

subsidie onderhoud en restauratie

Gemeente Wijk bij Duurstede stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud en eventuele restauraties aan gemeentelijke monumenten. Het is mogelijk om hierbij ook de kosten voor een inspectierapport van de Monumentenwacht Utrecht op te voeren. Wilt u meer weten over deze regeling? 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

De regels voor karakteristieke panden in het buitengebied zijn geregeld in het Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Wijk bij Duurstede. Een overzicht van deze karakteristieke panden kunt u vinden op de Cultuurhistorische Waardenkaart

Heeft u verbouwplannen?

Meer monumenteninformatie

Naar boven