Stichtse Vecht

Stichtse Vecht
Maarssen
Credit
Restauratiefonds
793
793
107

Centrale dienstverlening Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen
www.stichtsevecht.nl

Postbus 3600
BE  Maarssen

Contactgegevens monumentenzorg
V. van den Bergh
valesca.van.den.bergh@stichtsevecht.nl
J. Teters
johan.teters@stichtsevecht.nl
Tel. 0346-254000

Stichtse Vecht is een gemeente in de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente is ontstaan door de samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen en heeft twaalf kernen die in aard en omvang heel verschillend zijn. Het gebied staat vooral bekende om de vele buitenplaatsen die hier in de 17de en 18de eeuw werden gebouwd.

Cultuurhistorische waardenkaart

Binnen gemeente Stichtse Vecht bevinden zich rijksbeschermde dorpsgezichten, rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De gemeente Stichtse Vecht is trots op al deze monumenten en vindt het belangrijk dat ze behouden blijven. Wilt u meer weten over de cultuurhistorische waarden in het gebied?  

Buitenplaats Vechtoever langs de Vecht in Maarssen
Buitenplaats Vechtoever langs de Vecht in Maarssen
Wikimedia Commons - Sonty567

Monumentenzorg Stichtse Vecht

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Stichtse Vecht zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Het bezitten van of wonen in een monument brengt zowel rechten en plichten met zich mee. Wilt u meer informatie? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Cultuurfonds Stichtse Vecht

Het doel van het Cultuurfonds is cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht te stimuleren en te versterken. Het cultuurfonds is er voor eenmalige, incidentele culturele activiteiten die een duidelijke link met Stichtse Vecht hebben. De activiteiten moeten voldoen aan de criteria van het subsidiebeleid van de gemeente. Daarin is een subsidie voor het onderhoud monumentale kerktorens en een subsidie voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten (zie categorie 5).

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Wilt u in of aan een gebouw of object met monumentenstatus wijzigingen aanbrengen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. De welstandscommissie bekijkt dan of er geen monumentale waarden verloren gaan en of het plan past in de omgeving. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is o.a. geregeld in de Welstandsnota en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?

Kaart van de Vechtstreek door Daniël Stoopendaal in De Zegepralende Vecht, 1719
Kaart van de Vechtstreek door Daniël Stoopendaal in De Zegepralende Vecht, 1719

Geschiedenis Stichtse Vecht

Vanaf de middeleeuwen vormde de rivier de Vecht een belangrijke verkeersader. Langs de rivier werden kastelen en voorname huizen gebouwd waarvan er nog vele overeind staan zoals Slot Zuylen, Kasteel Nijenrode en ridderhofstad Gunterstein. In de 17e en 18e eeuw bouwden vooral rijke Amsterdamse kooplieden hun buitenhuizen aan de rivier. De zomerse stank van de singels en grachten dreef hen naar de Vechtstreek. In totaal werden er 72 buitenplaatsen in de Vechtstreek gebouwd.

Meer monumenteninformatie

Naar boven