Rotterdam

Station Hofplein
Station Hofplein
Credit
Restauratiefonds
616
616
1044

Gemeente Rotterdam, SO, Afdeling BWT,
bureau Monumenten en Cultuurhistorie
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam
T. 14010
bwt-monumenten@rotterdam.nl

Het centrum van Rotterdam is uit de as herrezen en bepaalt nu het moderne imago van de stad. De wijken direct eromheen dateren echter van (ver) vóór de Tweede Wereldoorlog. Delen van Delfshaven, het Scheepvaartkwartier, Kralingen-midden en het Noordereiland zijn rijksbeschermde stadsgezichten.

Monumentenkaart

De gemeente Rotterdam telt ongeveer 1.000 rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij kent Rotterdam beeldbepalende panden en rijks-beschermde stadsgezichten. Op 21 juni 2014 werd de Van Nellefabriek in Rotterdam tot UNESCO werelderfgoed benoemd.

Wilt u weten of u in een monument woont?

Monument in Rotterdam
Monument in Rotterdam
Restauratiefonds
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Een beschermd stadsgezicht kan een monumentaal gebouw zijn of een gebied met gebouwen, straten en groen dat van grote historische waarde is. Rotterdam telt op dit moment acht van deze beschermde stadsgezichten:

 • Scheepvaartkwartier
 • Historisch Delfshaven
 • Noordereiland
 • Midden Kralingen
 • Vreewijk
 • Blijdorp, Bergpolder
 • Heemraadssingel, Mathenesserlaan
 • Singels van het Waterproject van Rose
 • Heijplaat

Monumentenzorg Rotterdam

Het bureau Monumenten en Cultuurhistorie Rotterdam zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs zijn nauw betrokken bij alle restauratie- herbestemmings- en transformatieplannen voor monumenten en laten het cultuurhistorisch verhaal van de hele stad in beeld brengen door middel van bouwhistorisch onderzoek en cultuurhistorische verkenningen.

Monumentenschild

De gemeente Rotterdam zet zich in om haar erfgoed beter zichtbaar maken en daarmee het verhaal achter het erfgoed vertellen. Samen met de ANWB zijn Rotterdamse monumentenschildjes ontwikkelt. Geïnteresseerde eigenaren kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente Rotterdam via bwt-monumenten@rotterdam.nl

Monumentenschild Rotterdam
Monumentenschild Rotterdam
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Duurzaamheidsloket Rotterdam helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Verduurzamende maatregelen moeten altijd afgestemd worden op de karakteristieke waarden van het gebouw. Lees meer over de mogelijkheden voor verduurzaming in de folders:

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

 • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

 • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Rotterdams Restauratiefonds

De gemeente Rotterdam biedt de mogelijkheid om eigenaren van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand te ondersteunen in de kosten voor de instandhouding van het monument. Hiervoor is het Rotterdams Restauratiefonds beschikbaar. Dit fonds is bedoeld voor werkzaamheden waarmee u de monumentale waarden herstelt of voor het constructief herstel van het monument. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Herbestemming religieuze gebouwen

Speciaal voor eigenaren en beheerders van religieuze gebouwen heeft de gemeente Rotterdam een publicatie ontwikkeld over de mogelijkheden en aanpak van religieuze gebouwen. De publicatie kunt u aanvragen via religieuzegebouwenSO@rotterdam.nl. Alle religieuze gebouwen in Rotterdam zijn nu te bekijken op een kaart met algemene informatie en foto’s. 

Historische kaart van Rotterdam ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu
Historische kaart van Rotterdam ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Rotterdam

In het Rijnmondgebied zijn sporen gevonden van menselijke bewoning van ruim 9.000 jaar geleden (7.000 v. Chr.). Rond het jaar 1000 na Chr. bestaat er op de plek van de huidige stad een kleine nederzetting genaamd Rotta. In de 13de eeuw werd een dam gelegd in de rivier de Rotte. Rond deze dam ontstaat een nederzetting die vooral leeft van visserij. Al snel werd de stad een handelsplaats en ontstaan een van de eerste zeehavens. Het historische stadscentrum werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Direct na de oorlog begon men met het herstel van de stad, deze gebouwen zijn tegenwoordig gewaardeerde monumenten van de Wederopbouwarchitectuur.

Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Rotterdam kunt u ook terecht bij:

Naar boven