Rheden

Buitenplaats de Valkenberg in Rheden
Buitenplaats de Valkenberg in Rheden
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
211
211
523

Gemeente Rheden
Afdeling Erfgoed
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
T 026 - 49 76 911
erfgoed@rheden.nl.

De gemeente Reden heeft een rijk verleden en er is nog veel erfgoed dat daaraan herinnert. De gemeente bestaat uit de woonkernen De Steeg, Dieren, Ellecom, Laag-Soeren, Rheden, Spankeren en Velp. Samen met de eigenaren en andere betrokkenen zet de gemeente zich in om dit erfgoed op duurzame wijze te behouden voor de toekomst.

Monumentenkaart

Naast rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Natuurmonumenten visitor centre
Gemeentelijk monument te Rheden
Wikimedia Commons - Henk Monster

Monumentenregister Rheden

Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Rheden kent 3 beschermde gezichten:

  • Beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren: Het dorp Laag-Soeren ligt op de rand van de Veluwe en heeft een buitengebied met voor Nederland uitzonderlijke cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke kwaliteit. 
  • Beschermd stadsgezicht Dieren: van een kleine agrarische nederzetting (esdorp) aan de IJssel veranderde Dieren in de tweede helft van de 19de eeuw in een dorp met een kapitaalkrachtige bovenlaag, zoals de vele villa's uit die periode nu nog laten zien. In samenhang met de aanleg van de spoorlijn ArnhemZutphen-Deventer-Zwolle (1865-1866) en het Apeldoorns Kanaal (1869) kwam enige industriële ontwikkeling in Dieren op gang. 
  • Beschermd stadsgezicht Villapark Overbeek: Van oorsprong behoorde dit gebied tot het 11 hectare grote landgoed Overbeek. Al in het begin van de 19de eeuw hadden welgestelden er behoefte aan om buiten te gaan wonen in een fraaie omgeving, die redelijk bereikbaar was. Het ontwerp voor de aanleg van het villapark werd gemaakt door tuin- en landschapsarchitect Hugo A.C. Poortman (1858-1953).

Monumentenzorg gemeente Rheden

De gemeente Rheden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer weten over het erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Heeft u plannen voor isolatie, zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen? Neem dan contact op met de gemeente want deze maatregelen kunnen impact hebben op de monumentale waarden van uw pand. De gemeentelijke DuMo-coach kijkt graag met u mee, stuur hiervoor een mail naar dumo@rheden.nl.

Wilt u een eerste verkenning van de mogelijkheden? Ga naar het Regionaal Energieloket, bekijk de Toolkit Duurzaam Erfgoed.

De mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen in de beschermde dorpsgezichten: Villapark Overbeek in Velp en Dieren-Zuid zijn per 25 juni 2019 verruimd. De voorwaarden en toelichting staan in het Welstandsbeleid zonnepanelen in beschermde dorpsgezichten.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • De gemeente Rheden stelt subsidie voor de uitvoering van een maatwerkadvies. Dat geldt ook voor de plaatsing van door de DuMo-coach geadviseerd dun isolatieglas, dat speciaal ontwikkeld is voor plaatsing in monumentale ramen. Voor dit advies betalen de eigenaren de helft van de kosten: €1250,-. In totaal zijn 80 maatwerkadviezen voor woonhuismonumenten beschikbaar. 
  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • De gemeente Rheden stelt een Toekomstbestendig wonen regeling beschikbaar om uw dak te isoleren of zonnepanelen te plaatsen.
  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument? Dan kunt u gebruik maken van het Gelders Monumentenfonds om uw monument te verduurzamen. 

Subsidie instandhouding

De gemeente Rheden stelt een subsidie beschikbaar voor de duurzame instandhouding van de (bouw)technische kwaliteit en cultuurhistorische waarde van beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten.

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van maximaal € 2.500 per aanvraag. Voor historische landgoederen en buitenplaatsen gelden aanvullende mogelijkheden tot maximaal 75% van de subsidiabele kosten. 

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in de Welstandsnota, de diverse beeldkwaliteitsplannen per gebied en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Magazine Erfgoed in Rheden

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Rheden kunt u ook terecht bij:

Naar boven