Nuenen

Opwettense watermolen - Wammes Waggel
Opwettense watermolen
Credit
Wikimedia Commons - Wammes Waggel

Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK Nuenen

Postadres
Postbus 10000
5670 GA Nuenen

www.nuenen.nl
gemeentehuis@nuenen.nl 
040 - 2631631

Nuenen, Gerwen en Nederwetten, of Nuenen c.a. is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, bestaande uit de kerkdorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten en een aantal buurtschappen, waaronder Opwetten, Boord, Eeneind, Stad van Gerwen en Olen.

Monumenten

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten kent rijksmonumentengemeentelijke monumenten en een beschermd gezicht. 

Hooidonk kapelletje - Chris peel
Hooidonk kapelletje
Wikimedia Commons - Chris peel
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Monumentenzorg Nuenen, Gerwen en Nederwetten

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Ga naar het regionale energieloket en bekijk de pagina Hoe gaan we Nuenen duurzaam verwarmen.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • De gemeente Nuenen stelt een stimuleringslening beschikbaar om uw dak te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. 
  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Nuenen stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 5.000,00. Ook is het mogelijk om de kosten voor een abonnement op de Monumentenwacht vergoed te krijgen (ook voor rijksmonumenten).

Wilt u meer informatie over welke kosten subsidiabel zijn? Bekijk dan de Subsidieverordening onderhoud monumenten gemeente Nuenen. 

Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan, de welstandsnota en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Monumenten in de gemeente Nuenen

Naar boven