Leeuwarden

Monument in Leeuwarden
Leeuwarden Blokhuis
Credit
Vincent van den Hoven
823
823
1220

Gemeente Leeuwarden
Dienst Stadsontwikkeling en Beheer
Sector Bouwen, Wonen en Milieu
Gemeentelijke Monumentenzorg
T 14058
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
www.leeuwarden.nl

De gemeente Leeuwarden is een van de 25 grootste gemeenten van Nederland en telt 36 kernen. Hiervan is de stad Leeuwarden verreweg de grootste en daarom hier zijn de meeste monumenten te vinden. De stad verbeeld de rijkdom die Leeuwarden in de Gouden Eeuw vergaarde door haar vooraanstaande handelspositie.

Monumentenkaart Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en diverse beschermde stads- en dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Excelsior Achter de Hoven te Leeuwarden
Excelsior Achter de Hoven te Leeuwarden
Wikimedia Commons - Rudi Jacobs

Monumentenzorg Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden zet zich in om de aanwezige historische waarden duurzaam behouden en in kwaliteit versterken zowel in de stad, de omringende dorpen als het landelijk gebied. De afdeling monumentenzorg ondersteund onder andere bij restauraties en kan adviseren in de keuze voor (restauratie)bedrijven. Gaat u binnenkort verbouwen of wilt u weten of uw pand, object of terrein een mogelijke kandidaat is voor de gemeentelijke monumentenlijst.

Leeuwarden Blokhuis
Leeuwarden Blokhuis
Vincent van den Hoven
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Leeuwarden helpt inwoners met vragen over verduurzaming.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Als woningeigenaar kunt u het verduurzamen van uw woning de Energiebespaarlening aanvragen. Met de lening kunt u minimaal €1.000,- en maximaal €65.000,- lenen. Van de Provincie Fryslan krijgt u 0.5% korting op de rente van de Energiebespaarlening. Deze korting is er voor alle woningeigenaren in Fryslan. De hoogte van de korting is afhankelijk van de looptijd van uw lening.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Leeuwarder Restauratiefonds

Gaat u uw gemeentelijk monument of beeldbepalend pand restaureren? Dan kunt u de Leeuwarder Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Beschrijving van Heerlijkheydt van Friesland door Bernardus Schotanus à Sterringa uitgegeven in 1664 leeuwarden
Beschrijving van Heerlijkheydt van Friesland door Bernardus Schotanus à Sterringa uitgegeven in 1664 te Leeuwarden

Geschiedenis Leeuwarden

Leeuwarden is ontstaan op terpen. De terpbewoners hielden zich bezig met landbouw, visserij en scheepvaart. Leeuwarden lag gunstig aan zee en onderhield handelscontacten met andere handelsplaatsen zoals Lübeck en met de Oostzeelanden. Op de terpen ontstonden drie nederzettingen: Oldenhove, Nijehove en Hoek. In 1435 werden deze nederzettingen samen gevoegd tot Leeuwarden en kregen samen stadsrechten. In de 16de en 17de eeuw was Leeuwarden de residentie van de Nassaus die vanaf 1584 stadhouder werden van de noordelijke provincies. 

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Leeuwarden kunt u ook terecht bij:

Naar boven