Hollands Kroon

Molenromp Heerenweg Barsingerhorn - Hgoedhart
Molenromp Heerenweg Barsingerhorn
Credit
Wikimedia Commons - Hgoedhart
128
128
35

Gemeente Hollands Kroon
Postadres
postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

www.hollandskroon.nl
contact@hollandskroon.nl
088 - 3215000

Hollands Kroon is een gemeente in het noorden van de provincie Noord-Holland. De gemeente bestaat uit 22 kernen. Het gemeentehuis van Hollands Kroon staat in Anna Paulowna. Verder bestaat de gemeente uit diverse dorpen, gehuchten en buurtschappen.

Monumenten

De gemeente Hollands Kroon kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Verder is er een beschermd dorpsgezicht aangewezen door het rijk, dat is Kolhorn, en een beschermd dorpsgezicht aangewezen door de provincie, dat is Barsingerhorn. 

Raadhuis Barsingerhorn - Dqfn13
Raadhuis Barsingerhorn
Wikimedia Commons - Dqfn13
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Hollands Kroon heeft 2 beschermde stadsgezichten:

 • Beschermd Gezicht Kolhorn: de karakteristieke ruimtelijke opbouw van de dijknederzetting vormt samen met de nog aanwezige historische bebouwing de voornaamste reden voor het besluit om Kolhorn aan te wijze n tot beschermd dorpsgezicht.
 • Beschermd Gezicht Basingerhorn: Barsingerhorn is een provinciaal beschermd dorpsgezicht. Het dorp werd als eerste dorp van Noord-Holland aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Monumentenzorg Hollands Kroon

De gemeente Hollands Kroon zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over het erfgoed in gemeente Hollands Kroon? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Duurzaam Hollands Kroon helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

 • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

 • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Eigenaren van monumenten die de status van gemeentelijk monument hebben kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie. Dit is een subsidie voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan een gemeentelijk monument.

De subsidie bedraagt maximaal 25% de subsidiabele instandhoudingskosten, tot een bedrag van maximaal € 5.000 per aanvraag.

Om een aanvraag te kunnen doen heeft u de volgende documenten nodig:

 • Bijlage 1: Inhoudelijke technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden of een bestek.  
 • Bijlage 2: Een gespecificeerde begroting van de te verrichten werkzaamheden. 
 • Bijlage 3: Tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe toestand (schaal 1:100).  
 • Bijlage 4: Een recent inspectierapport van een monumentenzorg deskundige of deskundige instelling (niet ouder dan één jaar).  
 • Optioneel: Bijlage 5: Aanvullende informatie 

Noord-Hollands Monumentenfonds

Heeft u een monument in de provincie Noord-Holland dat van oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning of is uw pand een provinciaal monument?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van uw pand.

Op het moment zijn helaas alle middelen uit het fonds benut. Door de revolverende werking komen er telkens nieuwe middelen beschikbaar. Voor de actuele mogelijkheden kunt u contact op nemen met Bernard Brons.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Welstandscommissie

De welstandscommissie adviseert de gemeente Hollands Kroon bij omgevingsvergunningen die betrekking hebben op het aanpassen van een monument. De commissie beoordeelt of het plan niet in strijd is met het belang van de monumentenzorg. In gemeente Hollands Kroon wordt deze commissie verzorgd door Mooi Noord-Holland.  

Geschiedenis Hollands Kroon

De gemeente Hollands Kroon is in 2012 ontstaan na een fusie met de voormalige gemeente Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Door de grote oppervlakte van de gemeente zijn er ook grote verschillen in de ontstaansgeschiedenis:

 • Het voormalige eiland Wieringen was tot de aanleg van de Amsteldiepdijk in 1924 afgesloten van het vaste land. Er is een heel uniek boerderijtype op het voormalige eiland ontstaan; de Wieringerboerderij. Dit is een stolp die aan één zijde is afgekapt met een achtergevel bestaande uit houten geteerde delen.
 • In de kernen rond de Westfriese Omringdijk zijn er veel traditionele stolpboerderijen te vinden en karakteristieke bebouwing. Met name in de beschermde dorpsgezichten van Barsingerhorn en Kolhorn.
 • Na de drooglegging van de Wieringermeerpolder zijn er in dit gebied de typische Wieringermeerboerderij gebouwd. In 1927 werd gestart met de drooglegging van deze polder, en daarom zijn er in deze kernen maar weinig panden met een monumentenstatus te vinden.
 • Dit geldt ook zo voor de iets oudere Anna Paulownapolder, die in 1846 was drooggemaakt.

Kenmerkend voor de geschiedenis van alle kernen in Hollands Kroon is de strijd met het water. De vele gemalen in de polders zijn hier tastbaar voorbeeld van maar ook de dijken en schutsluizen en misschien wel het meest bekend; de afsluitdijk met het Vlietermonument in Den Oever.

Meer monumenten informatie

Naar boven