Hilversum

Mout Hilversum
Foodhall Mout
Credit
Vincent van den Hoven
217
217
758

Gemeente Hilversum
Tel. 035-6292111
gemeente@hilversum.nl
www.hilversum.nl

Hilversum ligt op de zanderige en heuvelachtige delen van het Gooi in het groene hart van Nederland. De stad staat vooral bekend als mediastad en is daarnaast van cultuurhistorisch belang door de stempel die architect W.M. Dudok heeft gedrukt op het stadsbeeld. De stad is aangelegd als Tuinstad en heeft veel jonge monumenten uit de periode 1850–1940.

Monumentenkaart

Met ruim 200 rijksmonumenten, 6 provinciale monumenten en ook vele gemeentelijke monumenten is Hilversum met recht een monumentale stad. Daarbij kent de stad beschermde stadsgezichten, namelijk het Noordwestelijk Villagebied, Tuindorp Zuid met Plan Zuid en Tuinwijk Oost. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Monument Hilversum
Monument te Hilversum
Restauratiefonds

Monumentenzorg Hilversum

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Hilversum zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Het bezitten van of wonen in een monument brengt zowel rechten en plichten met zich mee. Wilt u hier meer informatie over? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Woont u in Hilversum en heeft een eigen monumentale woning? Dan kunt u bij de gemeente een gunstige lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan uw woning zoals isoleren of zonnepanelen. Voor meer informatie over de mogelijk voor uw monument kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket of doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Is uw pand een rijksmonumenten? Dan is het ook mogelijk om een laagrentende Duurzame Monumenten-Lening af te sluiten. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie 

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument en bent u van plan om werkzaamheden te doen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een restauratiesubsidie. Met de restauratiesubsidie kunnen relatief kleine maar belangrijke herstelwerkzaamheden en onderzoek, zoals bouwhistorisch- en kleuronderzoek, worden ondersteund. Subsidiabele werkzaamheden moeten sober, technisch noodzakelijk en gericht zijn op maximaal behoud van monumentale waarden. Wilt u meer informatie? 

Hilversums Restauratiefonds

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Hilversum? Dan kunt u de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek aanvragen voor het restaureren van het monument. Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld of het pand constructief wordt hersteld. Dit kan ook het interieur betreffen. Wilt u meer informatie? 

Foodhal Mout
Foodhall Mout
Vincent van den Hoven

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Wilt u in of aan een gebouw of object met monumentenstatus wijzigingen aanbrengen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. De Commissie voor Welstand en Monumenten toetst aanvragen voor bouwactiviteiten aan de criteria van de welstandsnota. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Voordat u besluit het bouwplan volledig uit te werken, kunt u een vooronderzoek laten doen. Heeft u verbouwplannen? 

Geschiedenis Hilversum

Rondom Hilversum zijn bewoningssporen gevonden uit de vroege- en midden-bronstijd (1800 - 1200 v.Chr.). De vondsten uit die tijd worden aangeduid als Hilversumcultuur en komen in werkelijk in een veel breder gebied gebied voor dan alleen rondom de stad. Kenmerkend voor deze cultuur zijn eenvoudige, tonvormige en dikwandige urnen. De versiering bestaat meestal uit vinger- en nagelindrukken op de rand, gecombineerd met afdrukken van touw.

De Rond 900 werden de eerste huizen gebouwd. Pas in 1305 werd de naam Hilversum bedacht uit het Hilvertshem, dat huizen tussen de heuvels betekend. Vanwege de zandgronden was alleen schapenhouderij mogelijk in het gebied. In de 19de eeuw ontstonden weverijen en tapijtfabrieken in de stad. Hoewel Hilversum er als een echte stad uit ziet heeft het nooit echt stadsrechten gekregen. In 1918 kwam de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek naar Hilversum en daarmee vonden de eerste radio uitzendingen plaats.

Meer monumenteninformatie

Rijksmonumenten in de gemeente Hilversum

Naar boven