Het Hogeland

Burgemeestersvilla - Gouwenaar
Burgemeestersvilla
Credit
Wikimedia Commons - Gouwenaar
544
544
8

Gemeente Het Hogeland
Winsum: Hoofdstraat W 70
Uithuizen, Hoofdstraat-West 1

Postadres
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

www.hethogeland.nl
gemeente@hethogeland.nl
088 - 3458888

Het Hogeland is gelegen in het noorden van de Nederlandse provincie Groningen. Door de uitgestrektheid van het gebied zijn er gemeentelijke vestigingen in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen. In laatstgenoemde plaats zetelt de gemeenteraad, het gemeentebestuur zetelt in het bestuurscentrum in Winsum, een voormalig notariskantoor en gemeentehuis.

Monumenten

De gemeente Het Hogeland kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een gemeentelijke monumenten woont?

Eppenhuizerweg 26 - Edwin T
Eppenhuizerweg 26
Wikimedia Commons - Edwin T

Monumentenzorg Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Het Hogeland helpt inwoners met vragen over verduurzaming.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Gemeente Het Hogeland stelt een stimuleringslening beschikbaar voor het verduurzamen van uw huis.
  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Subsidie onderhoud karakteristieke panden (SOK)

De gemeente Provincie Groningen stelt een subsidie beschikbaar voor eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied.

De subsidie kan aangevraagd worden voor regulier onderhoud. Hieronder worden verstaan: 

  • schilderwerkzaamheden, voegwerk, onderhoud en herstel hemelwaterafvoer en goten, herstel dakbedekking of vervangende dakbedekking, herstellen schoorstenen en herstel houtrot.
  • de werkzaamheden vinden plaats aan de buitenzijde van het pand.
  • onderhoudswerkzaamheden aan beschermde onderdelen van een gemeentelijk monument zijn ook subsidiabel.

De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000. Voor boerderijen met een agrarische en/of industriële bestemming bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. In de aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie ook subsidie aanvragen. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven