Harlingen

Harlingen haven
Harlingen haven
Credit
Restauratiefonds
529
529
236

Gemeente Harlingen
Voorstraat 35
8861 BD Harlingen
140517
info@harlingen.nl
www.harlingen.nl

Harlingen is een stad in de Nederlandse provincie Friesland en de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. De stad is gelegen aan de rand van de Waddenzee en vormt een belangrijke haven voor iedereen die houdt van wind en water. Het roemrijk nautische verleden van de stad heeft gezorgd voor een binnenstad met monumentale pakhuizen, woonhuizen en een levendige binnenhaven.

Monumenten

Harlingen kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd gezicht. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Monument Harlingen
Harlingen
Restauratiefonds
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Harlingen kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd stadsgezicht Harlingen. Harlingen is de enige havenstad in provincie Friesland. De haven ontstond bij de monding van de afwateringsstroom, die ter plaatse van de tegenwoordige Voorstraat liep. De bebouwing ter weerszijden van dit water werd door een gracht omgeven ter plaatse van de Noorderhaven, het Noordijs, de Heilige Weg en het Schritsen. De kerkterp, Almenum, lag buiten deze gracht en werd in de 16de eeuw bij de stad betrokken net als de buurt Zoutsloot.

Monumentenzorg Harlingen

De gemeente Harlingen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer weten over het erfgoedbeleid?  

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Duurzaam Bouwloket helpt inwoners van de gemeente Harlingen met vragen over duurzaamheid. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Bent u eigenaar van een monument? Meestal heeft u dan te maken met de omgevingsvergunning die geregeld is binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Historische kaart van Harlingen omstreeks 1664
Stadsplattegrond van Harlingen uit de Beschrijving van Heerlijkheydt van Friesland door Bernardus Schotanus a Sterringa uitgegeven in 1664

Geschiedenis Harlingen

De geschiedenis van Harlingen is verbonden met de zee. Omstreeks 1157 sticht Eilwardus Ludinga het klooster Ludingakerke in het dorp Almenum. De monniken graven grachten om de handelsvaart beter mogelijk te maken. De buurt ten westen van Almenum, Harlingen, wordt daardoor zó belangrijk dat deze in 1234 stadsrechten krijgt. Door de verbinding met de zee nam de welvaart gestaag toe. Wel krijgt de stad meerdere keren te maken met stormen en overstromingen. Daardoor ligt de huidige stad oostelijker dan het oorspronkelijke Harlingen. 

Meer monumenten informatie

Naar boven