Haarlem

Haarlem
Haarlem
Credit
Joost Enkelaar
1173
1173
1238

Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
2011 RD  HAARLEM

Tel. 14 023
antwoord@haarlem.nl
www.haarlem.nl
 

De gemeente Haarlem is één van de grootste monumentensteden van Nederland. De rijke geschiedenis van Haarlem is nog altijd goed zichtbaar in de ruimtelijke opbouw van de stad. Het middeleeuwse stratenpatronen, de 17de-eeuwse stadsuitleg met zijn regelmatige verkaveling, de romantische villaparken uit de 19de eeuw, de bescheiden arbeiderswijken, de grootschalige stadsvernieuwing uit de jaren zeventig: alle lagen samen hebben de vorm en het karakter van de stad bepaald.

Monumentenkaart

De gemeente Haarlem kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

De Grote of St. Bavokerk te Haarlem
De Grote of St. Bavokerk te Haarlem
Wikimedia Commons - Fc3003

Monumentenzorg Haarlem

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Haarlem zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Voor meer informatie over de geldende monumentenverordening

Dit is Haarlem. Cultuurhistorische hoofdstructuur van de stad.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Wilt u in of aan een gebouw of object met monumentenstatus wijzigingen aanbrengen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Wilt u meer weten over de onderhoud en restauratie mogelijkheden voor uw monument? Bekijk de informatiebrochure "Monumenten richtlijnen" hieronder. 

Monumenten Richtlijnen Haarlem

Subsidie herstel historische puien

Eigenaren van historische winkel- en horecapanden in de binnenstad subsidie krijgen voor het terugbrengen van hun puien in de originele staat. Het erfgoedteam van de gemeente Haarlem helpt met bouwhistorisch advies. 

De regeling is bedoeld voor eigenaren van panden in de binnenstad die ouder dan 50 jaar zijn. De subsidie bedraagt maximaal €15.000 per aanvraag. Per jaar is er €100.000 beschikbaar. 

Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek

Bent u eigenaar van een provinciaal monument in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning en gaat u kosten maken voor het restaureren? Dan kunt u mogelijk een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek aanvragen. 

Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek

Bent u eigenaar van een monument  in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning en gaat u kosten maken voor het restaureren, verduurzamen of herbestemmen van uw pand? Dan kunt u mogelijk een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  aanvragen. Afhankelijk van het soort monument kunnen restauratiekosten, verduurzamingskosten en herbestemmingskosten gefinancierd worden.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Rijksmonument

Gaat u aan de slag met uw rijksmonument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. 

Voor het financieren van instandhoudingkosten komt u mogelijk in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek

Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw rijksmonument dan kunt u een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. 

Haarlem 1646 Blaeu

Geschiedenis Haarlem

Haarlem ontstond op een hoger gelegen strandwal in het Zuid-Kennemerland aan de rivier het Spaarne. In de periode 1350-1450 beleefde Haarlem een ongekende bloei dankzij de ontwikkeling van de lakennijverheid, de scheepsbouw en vooral de bierbrouwerij. Dit veranderde in de15de eeuw door een langdurige economische recessie. Het beleg en bezet van de Spaanse troepen liet de stad failliet en afgebrand achter. Met de vestiging van talrijke Vlaamse textielondernemers en geschoolde arbeidskrachten leefde de stad en haar industrie weer op. 

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Haarlem kunt u ook terecht bij:

Naar boven