Gooise Meren

Muiderslot Muiden
Muiderslot Muiden
Credit
Gemeente Gooise Meren, Tom Loman
315
315
8
284

Gemeente Gooise Meren
(Naarden, Bussum, Muiden & Muiderberg)
Brinklaan 35
1404 EP BUSSUM
Tel. 035 207 00 00
gooisemeren.nl

De gemeente Gooise Meren is gelegen in het zuidoosten van de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek. Zij is ontstaan door de samenvoeging van drie buurgemeenten: Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum. Het grondgebied van de gemeente ligt grotendeels aan de kust van de vroegere Zuiderzee. Het omvat vier kernen: twee historische vestingstadjes (Naarden en Muiden), en twee voormalige forensenplaatsen (Bussum en Muiderberg).

Monumenten

De gemeente Gooise Meren kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er 4 rijksbeschermde dorpsgezichten of stadsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Muiden vesting
Muiden vesting
Gemeente Gooise Meren, Tom Loman
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde gezichten

Beschermde dorpsgezichten of stadsgezichten zijn gebieden die zijn aangewezen door het rijk. Voor veel werkzaamheden in beschermde dorpsgezichten of stadsgezichten, bijvoorbeeld slopen, is een omgevingsvergunning nodig. Beschermde dorpsgezichten en stadsgezichten in gemeente Gooise Meren:

Brediuskwartier Bussum
Brediuskwartier Bussum
Gemeente Gooise Meren, Tom Loman

Monumentenzorg Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Bussum, kom van Biegel, wijk Spieghel
Bussum, kom van Biegel, wijk Spieghel
Gemeente Gooise Meren, Tom Loman
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Wilt een monument of een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht duurzaam maken? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt gekeken of de duurzaamheidsmaatregelen de monumentale waarden van het pand of van het stadsgezicht of dorpsgezicht niet aantasten. De gemeente Gooise Meren heeft richtlijnen opgesteld voor het plaatsen van isolatieglas en zonnepanelen

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Grote Kerk Muiden
Zonnepanelen in beschermd gezicht Vesting Muiden
André Ruschner 2023
Afbeelding
Toolbox

Subsidie

Als u eigenaar bent van een gemeentelijk monument, dan kunt u in 2022 weer subsidie aanvragen bij de gemeente.

Waar u subsidie voor kunt aanvragen

  • Een vergoeding voor de kosten van bepaalde onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan uw monument. Dit kan 1 keer in de 8 jaar
  • Een vergoeding voor de jaarlijkse kosten van het lidmaatschap en een bijdrage in klein onderhoud Monumentenwacht
  • Stimuleringssubsidie voor nieuwe eigenaren van monumenten (eenmalig).

Noord-Hollands Monumentenfonds

Heeft u een monument in de provincie Noord-Holland dat van oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning of is uw pand een provinciaal monument?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van uw pand.

Op het moment zijn helaas alle middelen uit het fonds benut. Door de revolverende werking komen er telkens nieuwe middelen beschikbaar. Voor de actuele mogelijkheden kunt u contact op nemen met Bernard Brons.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Monumenten zijn helemaal beschermd: de binnenkant, de buitenkant, latere aanbouwen en uitbouwen. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in de welstandsnota en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

zicht op Muiden Vesting ophaalbrug en kerk
Zicht op Muiden Vesting ophaalbrug en kerk
Gemeente Gooise Meren, Tom Loman

Geschiedenis Gooise Meren

Bussum
Bussum was lange tijd een onbetekenend dorpje op de Gooise heide, voor het eerst genoemd in 1306. Het was een buurtschap, omgeven door heide en bossen en werd bewoond door boeren, voerlieden en schaapherders, later ook spinsters en wevers. Na 1700 vormde de afgraving van de hoge gronden rond Naarden een belangrijke bron van inkomsten. De groei van Bussum nam pas echt een aanvang met de komst van de spoorlijn Amsterdam – Amersfoort en de opening van het station Naarden-Bussum in 1874.

Naarden
Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden in Europa en vooral beroemd om zijn bijzondere en goed bewaard gebleven stervorm. De vesting heeft zes bastions, een dubbele omwalling en dubbele grachtengordel. De geschiedenis van de stad Naarden gaat terug tot de regeerperiode van keizer Otto I (936-968); zij heette toen Naruthi. Vermoedelijk kreeg de stad omstreeks 1300 stadsrechten van graaf Floris V. 

Muiden
Al in 777 stond op deze plaats een kerk en waren de visgronden eromheen bezit van de Utrechtse kerk van Sint-Maarten. In 1122 kreeg Muiden tegelijk met Utrecht stadsrechten van keizer Hendrik V. Het bekende Muiderslot, een Middeleeuws kasteel, werd gebouwd rond 1285.

Van groot historisch belang was hier de waterverbinding met Amsterdam via de Naarder- en Muidertrekvaart. Door de komst van de spoorbaan en een trambaan aan het eind van de 19e eeuw verloren deze trekvaarten hun status als transportroute.

Meer monumenten informatie

Naar boven