Eindhoven

Eindhoven
Gemeentelijk monument te Eindhoven herbestemming tot concertzaal Fifthnre
Credit
Restauratiefonds
153
153
969

Gemeente Eindhoven
T. 14040
www.eindhoven.nl

Afdeling Monumentenzorg

Specialist Monumentenzorg
Trudy van Lokven
T 040 - 238 62 56
t.van.lokven@eindhoven.nl

Lichtstad, Philips, PSV en de Technische Universiteit. Dat is het toonbeeld van Eindhoven. De Brabantse stad doet niet gelijk denken aan een historierijke stad. Maar wie goed kijkt, kan sporen ontdekken uit de Middeleeuwen. En hoewel het stadsbeeld niet wordt bepaald door historische gebouwen, is de ontwikkeling van de stad er wel degelijk in te zien.

Monumentenkaart

Eindhoven is een dynamische monumentenstad met ruim 550 monumenten en beschermde stadsgezichten en -dorpsgezichten. Dat zijn niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen. De monumenten geven een beeld van onze unieke en veelzijdige geschiedenis. Wilt u weten of u in een monument woont? 

NRE terrein
NRE terrein in Eindhoven
Restauratiefonds

Monumentenzorg Eindhoven

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Eindhoven zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. De gemeente heeft voor 2021-2022 onder andere Erfgoeddoelen opgesteld. Wilt u meer informatie? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Samen met de hele stad zet de gemeente zich in voor een duurzamer Eindhoven. Op het energieloket van Eindhoven lees je alles over het verduurzamen van je woning, nog meer tips om energie te besparen en kun je vragen stellen aan energieadviseurs.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan komt u mogelijk aanmerking voor een subsidie op de onderhoudskosten voor het in stand houden van het monument. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Eindhoven 1585 Hogenberg

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Eindhoven kunt u ook terecht bij:

Monumenten in de gemeente Eindhoven

Naar boven