Edam-Volendam

Haven Edam
Haven Edam
Credit
Restauratiefonds
201
201
39
201

Gemeente Edam-Volendam
W van der Knoopdreef 1
1132 KN Volendam
Postbus 180
1130 AD Volendam
0299 398398
info@edam-volendam.nl
www.edam-volendam.nl

Gemeente Edam-Volendam is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Edam heeft een historisch stadscentrum dat is ontstaan in de Late Middeleeuwen. Volendam ontstond nadat Edam haar directe verbinding met de Zuiderzee verloor. De oorspronkelijke kleinschalige structuur, de dijk met daaraan de karakteristieke Volendamse panden zijn van grote waarde voor het karakter van het gebied.

Monumentenlijst Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam kent rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Daarbij is het gezicht op Edam een rijksbeschermd stadsgezicht.

Edam, Voorhaven 108
Edam, Voorhaven 108
Wikimedia Commons - M.arjon
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

De gemeente Edam-Volendam heeft 1 beschermd stadsgezicht. Edam ligt op de grens tussen de polders de Zeevang en de Zuidpolder aan het IJe, een afwatering die beide polders in noord-zuid richting doorsnijdt en bij Volendam in het lJsselmeer uitmondt. Gezien de ligging aan het IJe, dat in de verkavelingsstructuur de grens tussen twee ontginningen aangeeft, zal Edam als ontginningsnederzetting ontstaan zijn. Het historische stadsgebied is vrijwel onaangetast. 

Monumentenzorg Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam zet zich in om haar erfgoed op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Door middel van het Planologisch Erfgoedregime (PER) worden de gemeentelijke monumenten aangewezen en beschermd. De bestemmingsplannen en cultuurhistorische rapporten kunt u vinden via ruimtelijkeplannen.nl (zie Bestemmingsplan en Cultuurhistorisch rapport).

Afbeelding
Monument zoeken

Cultuurhistorisch rapport

De gemeente Edam-Volendam heeft van ieder monument een cultuurhistorisch rapport opgemaakt. De rapporten hiervan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl door de volgende stappen te volgen:

  1. Met de knop 'Plannen zoeken' komt u in het landelijke register.
  2. Hier kunt u zoeken op adres of op plannaam of - nummer.
  3. Vervolgens klikt op het bestemmingsplan en ziet u het pand en/of het gebied waar het om gaat op de kaart.
  4. Ga naar 'Documenten' en kies voor 'Regels' dan komt u bij het bestemmingsplan.
  5. In de bijlage onder 'Rapport inventarisatie' kunt u de cultuurhistorisch rapporten van de individuele monumenten vinden. 
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Edam-Volendam wil vooroplopen op het gebied van duurzaamheid en zijn inwoners en ondernemers actief informeren en motiveren tot het nemen van verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving. ​Het inpassen van energiebesparende maatregelen in een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. 

Woont u in een (rijks)monument of beschermd stads-/dorpsgezicht? Dan kan het Duurzaam Bouwloket u van een passend energie-advies voorzien. Informeer naar de mogelijkheden door te bellen 072-7433956 of te e-mailen naar: info@duurzaambouwloket.nl.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Gemeente Edam-Volendam Stelt een Toekomstbestendig Wonen Lening beschikbaar waarmee u naast verduurzaming ook kunt lenen voor asbestsanering of maatregelen om langer thuis te kunnen wonen.
  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Monumenten subsidie

De gemeente Edam-Volendam stelt tegemoetkoming beschikbaar in de kosten van instandhoudingwerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Monumenteneigenaren van een gemeentelijk monumenten kunnen eens per vijf jaar gebruik maken van deze subsidie. Wilt u meer informatie? 

Noord-Hollands Monumentenfonds

Heeft u een monument in de provincie Noord-Holland dat van oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning of is uw pand een provinciaal monument?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van uw pand.

Op het moment zijn helaas alle middelen uit het fonds benut. Door de revolverende werking komen er telkens nieuwe middelen beschikbaar. Voor de actuele mogelijkheden kunt u contact op nemen met Bernard Brons.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor het (gedeeltelijk) verbouwen, restaureren of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Voor klein onderhoud of werkzaamheden aan niet-historische delen hoeft u in sommige gevallen geen vergunning aan te vragen. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?

Edam 1649 Blaeu
Historische kaart van Edam ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Edam-Volendam

In de 12e eeuw vestigden boeren en vissers zich vestigden aan het riviertje de IJe of E op deze plek werd een dam gelegd. Hier moesten de goederen worden overgeladen en kon tol worden geheven. Zo kon Edam tot een handelsplaats uitgroeien. Zowel de scheepsbouw, haringvisserij en kaashandel brachten Edam tot grote bloei. In 1357 kreeg Edam stadsrechten. Door de sluiting van de verbinding tussen Edam en de Zuiderzee door middel van een sluis kon Edam nooit uitgroeien tot een grote havenstad. Nadat de oude haven van Edam was dichtgemaakt werd een nieuwe haven aangelegd bij het Oorgat. Hier ontstond Volendam (Folle(n)damme) op de plek waar de rivier de IJe of E in de Zuiderzee uitmondde.

Meer monumenten informatie

Naar boven