Castricum

Hoofdgebouw psychiatrische inrichting Duin en Bosch, overzicht voorgevel (door Monumenten In Nederland Noord-Holland) - RCE
Hoofdgebouw psychiatrische inrichting Duin en Bosch, overzicht voorgevel (door Monumenten In Nederland Noord-Holland)
Credit
Wikimedia Commons - Technau, Sergé (Fotograaf)
48
48
9
133

Gemeente Castricum
Bezoekadres: Raadhuisplein1, 1902 CA Castricum
Postadres: Postbus 1301, 1900 BH Castricum
www.castricum.nl
140251
info@castricum.nl

Castricum is een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente maakt deel uit van de BUCH werkorganisatie. Naast Castricum bestaat de gemeente uit de kernen Limmen, Akersloot, Bakkum, Castricum en De Woude. De gemeente laat zich kenmerken door verschillende landschapszones: de kust- en duinzone, de strandwallen- en dorpenzone en tot slot het veengebied en merenzone.

Monumenten

Castricum telt meer dan honderd gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

GM Beverwijkerstraatwe 199 Castricum - Jarkeld
Gemeentelijk Monument aan de Beverwijkerstraatwe 199 Castricum
Wikimedia Commons - Jarkeld

Monumentenzorg Castricum

De gemeente Castricum zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Samen op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2040. Castricum wil daarom het gebruik van duurzame energie stimuleren. Dit willen we bereiken door samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties. Het Duurzaam Bouwloket biedt u onafhankelijk en gratis advies over duurzaam (ver)bouwen, zonnepanelen, zonneboilers en het besparen van energie.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Monumentenraad Castricum

De Monumentenraad is een openbare adviescommissie. De raad is ingesteld door het college van B en W. De Monumentenraad adviseert over historische bouwkunst, historisch landschap en archeologie in de gemeente. Als u een vergadering van de Monumentenraad wilt bijwonen kunt u zich hiervoor aanmelden bij mevrouw A. Beeksma, telefoonnummer 088 - 9097525.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is een gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Deze commissie adviseert op vergunningsaanvragen. Mooi Noord-Holland, voert deze taken voor de gemeente Castricum uit. De commissie Welstand en Monumenten vergadert tijdens de laatste vergadering van de maand. Deze commissie vergadert alleen als er aanvragen zijn.

Als u wilt u weten hoe laat een bouwplan wordt besproken of wilt u als belangstellende de vergadering wilt bijwonen, neem dan contact op via  072 - 8880000. 

Geschiedenis Castricum

Castricum wordt in de 10e eeuw pas voor het eerst genoemd maar uit archeologische opgravingen blijkt dat het gebied in de Romeinse tijd en vanaf de vroege middeleeuwen bewoond was. In de 12e eeuw wordt de oude Nederlands Hervormde Kerk (vroeger Sint Pancratiuskerk) gebouwd op de plaats waar eerder een houten kapel heeft gestaan.

In 1749 koopt Nicolaas Geelvinck, ambachtsheer van Castricum, de Heerlijkheid Bakkum. Deze aankoop luidt een tijdperk in waarin Bakkum steeds meer met Castricum wordt verbonden. Tenslotte wordt op 1 januari 1812 bij decreet van Napoleon Bakkum bij Castricum gevoegd. In de loop van de tijd ontstonden er meerdere buurtschappen.

Tegen het einde van de 19e eeuw neemt het aantal inwoners vrij snel toe. Oorzaken kunnen gevonden worden in: de opening van de spoorlijn Haarlem-Alkmaar (1876) en de stichting van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch (1904). Castricum wordt ook een dorp van gepensioneerden en renteniers. De eerste forensen vestigen zich er en het dorp wordt een druk bezocht vakantieoord. Het laatste als gevolg van de aanleg van de Zeeweg (1925) en de opening van het kampeerterrein (1928).  

Meer monumenten informatie

Naar boven