Borne

Havezathe Weleveld - Tubantia
Havezathe Weleveld
Credit
Wikimedia Commons: Tubantia
39
39

Gemeente Borne
Rheineplein 1
7622 DG Borne

Postadres
Postbus 200
7620 AE Borne

www.borne.nl
info@borne.nl
14074

Borne is een Twentse forensengemeente ten noordwesten van Hengelo in de Nederlandse provincie Overijssel. De plaats ligt centraal in de landstreek Twente en maakt deel uit van de stedenband Twente.

Monumenten

De gemeente Borne kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd dorpsgezicht Oud-Borne. Wilt u meer informatie over deze monumenten? 

Pand onder zadeldak met wolfschilden; Koppelsbrink 30, Borne - Marcel350
Pand onder zadeldak met wolfschilden; Koppelsbrink 30, Borne
Wikimedia Commons - Marcel350

Monumentenzorg Borne

De gemeente Borne zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De Gemeente Borne biedt inwoners een gratis energieadvies aan. Verder kunt u op Het Energieloket Borne terecht voor informatie over energiebesparen of het verduurzamen van uw woning. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Bent u eigenaar van een pand dat een andere bescherming heeft dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Cultuurfonds Overijssel.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Borne in aanmerking komen voor een subsidie.

Het college kan op grond van deze verordening een subsidie verlenen voor de kosten van onderhoud of restauratie van monumenten ten behoeve van het behoud van het karakteristieke aanzien van de gemeente. Samengevat gelden de volgende subsidiemogelijkheden:

  • Subsidie abonnement monumentenwacht (vergoeding abonnementskosten + 1e inspectie)
  • Subsidie t.b.v. Restauratie: 20% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 11.500,00 (1x per 10 jaar)
  • Subsidie t.b.v. Onderhoud: 30% van de subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 2.250,00 (1x per 4 jaar)

Het college verstrekt alleen subsidie indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de subsidieverordening en  voor zover  het budget “subsidies gemeentelijke monumenten” toereikend is (subsidieplafond). Jaarlijks wordt dit subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Borne

Borne is van oorsprong een agrarische nederzetting waarvan de basisstructuur vermoedelijk in de Karolingische Tijd (800-1000 na Christus) is ontstaan. De oudste nederzettingen bestonden uit boerderijen gelegen in een stuk ontgonnen bosgebied. Tot de 16e eeuw ontwikkelt Borne zich als agrarisch dorp, met het spinnen en weven als huisnijverheid. Onder invloed van deze huisnijverheid kon zich in de 17e en 18e eeuw in Borne een linnennijverheid ontwikkelen. Borne kan gezien worden als de bakermat van de Twentse textielindustrie.

Meer monumenteninformatie

Naar boven