Borne

Boerderijcomplex aan de Zenderensestraat 2 te Zenderen
Boerderijcomplex aan de Zenderensestraat 2 te Zenderen
Credit
Gemeente Borne
39
39
59

Gemeente Borne
Rheineplein 1
7622 DG Borne

Postadres
Postbus 200
7620 AE Borne

www.borne.nl
info@borne.nl
14074

Borne is een Twentse forensengemeente ten noordwesten van Hengelo in de Nederlandse provincie Overijssel. De plaats ligt centraal in de landstreek Twente en maakt deel uit van de stedenband Twente.

Monumenten

De gemeente Borne kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd dorpsgezicht. Wilt u meer informatie over deze monumenten? 

Rijksmonument aan de Koppelsbrink 32, Klopjeswoning
Rijksmonument aan de Koppelsbrink 32, Klopjeswoning
Gemeente Borne
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Borne kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht Borne. Borne is gelegen in het hart van Twente, ten noorden van Hengelo in de stedenband Almelo-Enschede. Het is van oorsprong een esdorp waar landbouw de hoofdbron van bestaan is geweest, later aangevuld met enige huisweverij. Onder invloed van deze huisnijverheid en door een agrarisch bevolkingsoverschot kon zich in de loop van de 17de en 18de eeuw in Borne een linnennijverheid ontwikkelen. Borne kan dan ook als de bakermat van de latere Twentse textielindustrie beschouwd worden.

Monumentenzorg Borne

De gemeente Borne zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Rijksmonument aan de Marktstraat 4, Hulshoffhuis
Rijksmonument aan de Marktstraat 4, Hulshoffhuis
Gemeente Borne
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Bij het Energieloket Borne terecht voor informatie over energie besparen of het verduurzamen van uw woning. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u op basis van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Borne in aanmerking komen voor een subsidie.

Het college kan op grond van deze verordening een subsidie verlenen voor de kosten van onderhoud of restauratie van monumenten ten behoeve van het behoud van het karakteristieke aanzien van de gemeente. Samengevat gelden de volgende subsidiemogelijkheden:

  • Subsidie abonnement monumentenwacht (vergoeding abonnementskosten + 1e inspectie)
  • Subsidie t.b.v. Restauratie: 20% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 11.500,00 (1x per 10 jaar)
  • Subsidie t.b.v. Onderhoud: 30% van de subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 2.250,00 (1x per 4 jaar)

Het college verstrekt alleen subsidie indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de subsidieverordening en  voor zover  het budget “subsidies gemeentelijke monumenten” toereikend is (subsidieplafond). Jaarlijks wordt dit subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Borne

Borne is van oorsprong een agrarische nederzetting waarvan de basisstructuur vermoedelijk in de Karolingische Tijd (800-1000 na Christus) is ontstaan. De oudste nederzettingen bestonden uit boerderijen gelegen in een stuk ontgonnen bosgebied. Tot de 16e eeuw ontwikkelt Borne zich als agrarisch dorp, met het spinnen en weven als huisnijverheid. Onder invloed van deze huisnijverheid kon zich in de 17e en 18e eeuw in Borne een linnennijverheid ontwikkelen. Borne kan gezien worden als de bakermat van de Twentse textielindustrie.

Meer monumenteninformatie

Naar boven