Bodegraven-Reeuwijk

Aerial_photo_of_De_Meije - Milliped
Aerial photo of De Meije
Credit
Wikimedia Commons - Milliped
53
53
93

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven
Postadres: Postbus 401, 2410 AK Bodegraven
www.bodegraven-reeuwijk.nl
0172 - 522522

Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente bestaat uit Bodegraven, Driebruggen, Hogebrug, De Meije, Nieuwerbrug, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Het gebied wordt vooral gekenmerkt door de ontginningsgeschiedenis waarvan de vele polders en bijbehorende structuur nog steeds het toonbeeld zijn.

Monumenten

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en panden met een cultuurhistorische waarde. Wilt u weten of u in een monument of cultuurhistorisch waardevol pand woont? Bekijk het register Monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten. 

Bodegraven-kerkstraat-Pim van Tend
Bodegraven, Kerkstraat
Wikimedia Commons - Pim van Tend

Register Monumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten

Bruggemeestersstraat, Nieuwerbrug - Michielverbeek
Geklonken, stalen ophaalbrug over de Oude Rijn met tolhek. De bruggehoofden zijn opgetrokken in rode baksteen met betonnen hoekblokken (voorheen natuursteen). Het opschrift aan de bovenkant van de brug (beide zijden) luidt: Nieuwerbrug 1651-1990.
Wikimedia Commons - Michielverbeek

Cultuurhistorisch waardevolle objecten

Naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten kent gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Als een dergelijke bestemming op uw pand is gelegen dan betekent dit dat het aanzicht van uw pand van cultuurhistorische waarde is. Deze bestemming is bedacht door de overheid om de eenheid te behouden van het historische straatbeeld.

De gemeente heeft hiervoor het Parapluplan Cultuurhistorie Bodegraven-Reeuwijk opgesteld. Naast de bescherming van bouwkundige objecten is het bestemmingsplan ook bedoeld om steun te bieden aan pandeigenaren om de cultuurhistorische waarde in stand te houden.

Op Regels op de kaart kunt u alles lezen over het Parapluplan door te zoeken naar plannaam: NL.IMRO.1901.BPplucultuur-BP80. 

Wilt u meer weten over alle Cultuurhistorisch waardevolle objecten in Bodegraven-Reeuwijk? Bekijk dan de Inventarisatie, beschrijving en waardering bouwkundige objecten en landschappelijke elementen en structuren. 

Afbeelding
Stadsaanzicht

Monumentenzorg Bodegraven-Reeuwijk

De in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aanwezige cultuurhistorische waarden zijn van groot belang. De gemeente zet er op in om deze waarden niet alleen te behouden en te versterken, maar ook om deze waarden meer gebiedsgericht te beschouwen en in positieve zin te benutten. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een unieke combinatie van de volgende cultuurhistorische waarden:

  • De noordgrens van het Romeinse rijk, de Limes;
  • De Oude Hollandse Waterlinie met als duidelijke exponent de Wierickerschans;
  • Het Veenweide-, plassen en oeverwallenlandschap.

In het boekje Monumenten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunt u meer informatie vinden over het erfgoedbeleid en de monumenten in de gemeente.  

Monumenten in Bodegraven Reeuwijk

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Woont u in een gemeentelijke monument dan kunt u een monumentenschildje aanvragen bij de gemeente. Het bordje is aan te vragen via de gemeente door een email te sturen naar: info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Als u een monumentenschildje voor een rijksmonumenten wilt bestellen dan kunt u terecht bij de ANWB

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Als u aan de slag wilt met het verduurzamen van uw pand dan kunt u terecht bij de Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk voor tips, informatie en praktische hulp.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Funderingsloket Groene Hart

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek hebben zich verenigd in het Funderingsloket Groene Hart. Als inwoner kunt u hier meldingen maken van funderingsschade aan uw huis of informatie opvragen. Een funderingsspecialist zal uw melding en vragen op afstand beantwoorden.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud

De gemeente vindt het belangrijk dat panden die aangewezen zijn als gemeentelijk monument of cultuurhistorisch waardevol, in goede staat blijven. Daarom kunt u als eigenaar van een monumentaal of cultuurhistorische waardevol pand in onze gemeente subsidie krijgen als u onderhoudswerkzaamheden of restauraties laat uitvoeren. Verduurzamende maatregels kunnen hier ook onder vallen.  

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Voor cultuurhistorisch waardevol object zijn bepaalde werkzaamheden vergunningsvrij (zie 'vergunningsvrij of niet'). 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Vergunningsvrij of niet?

Het verschil tussen de monumenten (rijksmonument of gemeentelijk monument) en de cultuurhistorisch waardevolle objecten is dat vergunningsvrije ontwikkelingen (bijvoorbeeld onder voorwaarden het plaatsen van een dakkapel, het vervangen van kozijnen of het plaatsen van zonnecollectoren) bij cultuurhistorisch waardevolle objecten wel vergunningsvrij mogen worden uitgevoerd en bij monumenten niet.

Daarnaast kan ook het interieur bij cultuurhistorisch waardevolle objecten vergunningsvrij worden gewijzigd en bij monumenten niet. Overleg met de Erfgoedcommissie hoeft bij vergunningsvrije ontwikkelingen niet plaats te vinden. 

Wanneer sprake is van vergroting, verandering of (gedeeltelijke) sloop van een cultuurhistorisch waardevol object dan moet er voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning een advies worden ingewonnen bij de Erfgoedcommissie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Als het initiatief betrekking heeft op een Rijksmonument moet advies worden ingewonnen bij de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag het de gemeente of doe de vergunningcheck online. 

Geschiedenis Bodegraven-Reeuwijk

De ontwikkeling van het landschap had te maken met de grillen van de Oude Rijn, zo’n 5000 jaar geleden ontstaan, waarvan de loop in de afgelopen eeuwen is gewijzigd. Het veenweidelandschap van Bodegraven-Reeuwijk is ontstaan tussen de rivieren Meije en Hollandse IJssel. Het gebied van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk behoorde van 12 v. C. tot 200 n. C. tot het Romeinse rijk. De Oude Rijn vormde vanaf 40 n.C. de noordelijke rijksgrens van dit rijk (de Limes).

Over de Vroege Middeleeuwen is niet veel bekend in Zuid-Holland. Er lijkt geen of weinig bewoning te zijn geweest. Rond 700 n.C. keert de bewoning in het gebied terug. Vanaf 900 na C. werden de voormalige veengebieden, eerst kleinschalig, ontgonnen. Deze vroege ontginningen kenmerken zich door een blokvormig verkavelingspatroon, nog zichtbaar langs de Oude Bodegraven en de Meije. Door de ontginningen werd het land geschikt voor kleinschalige landbouw en ontstonden nederzettingen rondom een kerkje of bij een belangrijke brug.

Meer monumenten informatie

Naar boven