Bergen (NH.)

Bergen_aan_Zee_aerial - Supercarwaar
Bergen aan Zee aerial
Credit
Wikimedia - Supercarwaar

Gemeente Bergen NH
Bezoekadres: Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar
Postadres: Postbus 175, 1860 AD Bergen
072 - 8880000 of 14072
info@bergen-nh.nl
www.bergen-nh.nl

Contactpersoon Erfgoed & Cultuurhistorie: Steven Kalderdijk
stevenkalverdijk@debuck.nl

Bergen is een dorp en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente is een populaire toeristenbestemming, vooral vanwege het strand en de badplaatsen langs de Noordzeekust. De gemeente bestaat verder uit diverse dorpen, gehuchten en buurtschappen waaronder de Egmonden, Schoorl en Groet. Iedere kern van gemeente Bergen heeft een eigen karakter met een schat aan erfgoed.

Monumenten in Bergen

De gemeente Bergen kent rijksmonumentenprovinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij telt gemeente Bergen 3 beschermde dorpsgezichten. Als u wilt weten of u in een monument woont bekijk dan de monumentenlijst Bergen. 

Nachtegalenlaantje 9-11, Bergen (NH)
Nachtegalenlaantje 9-11, Bergen (NH)
Wikimdia Commons - Dqfn13

Monumentenlijst Bergen

Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde dorpsgezichten

  1. Beschermd dorpsgezicht Bergen (omgeving Ruïnekerk)
  2. Beschermd dorpsgezicht Egmond aan den Hoef (Slotkwartier)
  3. Beschermd dorpsgezicht Meerwijk (Bergen, wijk in de stijl van de Amsterdamse school)
Afbeelding
Uitvoering

Archeologie

De gemeente Bergen kent een lange geschiedenis. In de grond ligt veel archeologisch erfgoed verborgen. Als werkzaamheden uitvoert in een archeologisch waardevol gebied dan is onderzoek nodig door een gecertificeerd bureau. Als u hierover vragen heeft dan kunt u deze stellen via archeologie@debuch.nl.

Monumentenzorg Bergen

De gemeente Bergen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Bergen wil het gebruik van duurzame energie stimuleren. Dit wil de gemeente bereiken door samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties. Op de website van de gemeente vindt u informatie over o.a. inkoopacties. Het Duurzaam Bouwloket Bergen biedt u onafhankelijk en gratis advies over duurzaam (ver)bouwen, zonnepanelen, zonneboilers en het besparen van energie. 

Verduurzamen van monumenten altijd maatwerk en meestal vergunningsplichtig. Voorbeelden van verduurzamen zijn: zonnepanelen, isoleren, warmtepomp of aanbrengen van dubbel glas. Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument of bekijk de Toolkit duurzaam erfgoed

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en instandhouding

Eigenaren van gemeentelijke monumenten gebruik maken van een subsidieregeling voor onderhoud en instandhouding. Let op dat er voor veel werkzaamheden een vergunning nodig is. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden als u een voorlopige subsidiebeschikking hebt ontvangen. Het aanvraagformulier kunt u aanvragen bij Steven Kalverdijk via administratievth@debuch.nl.

Afbeelding
Restauratie

Diverse subsidiemogelijkheden

Eigenaren van een provinciaal monument kunnen bij de provincie aanspraak maken op een onderhouds- of restauratiesubsidie. Informatie over subsidies vindt u op het subsidieloket van provincie Noord-Holland. Er zijn diverse subsidies mogelijk voor herbestemming, onderhoud en restauratie van provinciale monument en soms ook voor rijksmonumenten.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit (CCK)

De commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit adviseert het college gevraagd en ongevraagd over beleid en cultuurhistorie in de brede zin van het woord. Voor informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie, via e-mail: stevenkalverdijk@debuch.nl

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is een gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Deze commissie adviseert op vergunningsaanvragen. Mooi Noord-Holland, voert deze taken voor de gemeente Bergen uit. 

Geschiedenis Bergen

Bergen wordt al vermeld in stukken uit midden tiende eeuw. Maar de naam betrof toen alleen een buurschap rond een kerk, waar tegenwoordig de Ruïnekerk staat. Om Bergen heen lagen buurschappen, die nu deel uitmaken van het dorp: Westdorp, Oostdorp, Oudburgh en het latere Saenegheest/Zanegeest, Zanegeest is het enige dat nu nog als buurschap wordt geduid, tot halverwege de twintigste eeuw was dat ook het geval met Oostdorp, totdat dit werd uitgebreid met de wijk tuindorp.

Geschiedenis Egmonden

Het Middeleeuwse dorp Hallum kreeg in 1350 de gezamenlijke naam Egmonde. Hiermee werd het huidige Egmond-Binnen bedoeld. Het dorp ontleent zijn naam aan het riddergeslacht van Egmond, dat zich vestigde op een hoeve ten noorden van de abdij. Deze abdij heeft een zeer grote invloed gehad op de ontwikkeling van Egmond.

Uit het gebied rondom de abdij groeide het huidige Egmond aan den Hoef. In het jaar 977 ontstond achter de duinen het dorp Egmond aan Zee, dat werd bestuurd door de abdij en haar beschermheer. Later werd het dorp zelfstandig en kreeg een zelfstandig bestuur.

Geschiedenis Schoorl

Uit onderzoek blijkt dat ruim duizend jaar voor onze jaartelling al mensen woonden en werkten in de nederzettingen van Schoorl.

Die nederzettingen waren destijds Ektdorp (nu Aagtdorp), Groide (nu Groet), Haregon (nu Hargen) en Camp (nu Camperduin). De bewoners van dit gebied leverden een voortdurende strijd tegen de zee en het stuivende zand. Door het inpolderen van land, het aanplanten van duinen het aanleggen van bossen wonnen de bewoners deze strijd en ontstond tegelijkertijd een aantrekkelijk gebied. Bijzonder zijn de Schoorlse duinen: de hoogste van heel Nederland.

Meer monumenten informatie

Naar boven