Beesel

Rijkel, Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel - Romaine
Rijkel, Onze Lieve Vrouw van Smartenkapel
Credit
Wikimedia Commons - Romaine
21
21

Gemeente Beesel
Raadhuisplein 1
5953 AL Reuver

Postadres

www.beesel.nl
info@beesel.nl
077 - 4749292

Beesel is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente bestaat uit vijf officiële kernen: Beesel, Reuver, Offenbeek, Ouddorp en Rijke.

Monumenten

De gemeente Beesel kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? Bekijk het Erfgoedregister van de gemeente Beesel. 

Station Reuver - Leo Giesen
Station Reuver
Wikimedia Commons - Leo Giesen

Monumentenlijst gemeente Beesel

Wilt u meer informatie over de monumentale waarde van uw monumentale pand? Dan kunt u de redengevende omschrijving  van het desbetreffende pand opvragen bij TeamVTHenRO@beesel.nl

Afbeelding
Stadsaanzicht

Ronkenstein en oude kern Beesel/Ouddorp

Het gehucht Ronkenstein is een rijksbeschermd dorpsgezicht. De oude kern van Beesel (markt en omgeving), Ouddorp, Kasteel Nieuwenbroeck en omgeving en het open gebied tussen de Kerkstraat en Beekstraat met de daar doorheen stromende Huilbeek. 

De belangrijkste reden voor de aanwijzing is de zorgvuldige omgang met de aanwezige waarden zoals die door de eeuwen heen zijn ontstaan.

Gebouwen en overige bouwwerken dienen naar aard en afmetingen te passen binnen het stedenbouwkundig beeld voor zover van cultuurhistorisch belang en ze dienen in overeenstemming te zijn met de geldende bouwregels. 

Meer informatie over beschermde dorpsgezichten in de gemeente Beesel kunt u vinden via ruimtelijkeplannen.nl

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Beesel stelt monumentenschildjes beschikbaar voor gemeentelijke monument. Woont u in een gemeentelijk monument en heeft uw pand nog geen eigen monumentenschildje? Dan kunt u er één aanvragen bij de gemeente. 

Monumentenzorg Beesel

De gemeente Beesel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Beesel zet zich samen met inwoners, organisaties, bedrijven en publieke partners in voor een Duurzaam Beesel. Inwoners kunnen op Duurzaam Beesel terecht voor informatie over duurzaamheid. Ook bij Nieuwe Energie in Limburg kunt u terecht voor tips en advies. 

Wilt u de mogelijkheden voor uw monument alvast zelf in kaart brengen? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Inwoners kunnen een Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen om de duurzaamheidsmaatregelen mee te financieren. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Met de Energiesubsidiewijzer kunt u zien of u subsidie of lening kunt krijgen voor het verbeteren van je huis.

Subsidie energiebesparende maatregelen woningen

De gemeente Beesel wil particuliere huiseigenaren van bestaande woningen stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten opgenomen in de Maatregelenlijst subsidie in, aan of op een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Beesel. Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die eigenaar-bewoner is van een bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Beesel.

De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen per bestaande woning worden gesubsidieerd tot een maximum van €70,- per bestaande woning. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is 35 euro inclusief BTW.

De subsidieaanvraag kan na het aanschaffen van de energiebesparende maatregelen digitaal via de website winstuitjewoning of per post worden ingediend.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie

De gemeente Beesel stelt een subsidie beschikbaar voor de restauratie van gemeentelijke monumenten. Dit betreft het treffen van voorzieningen tot opheffing van (bouwtechnische) gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, noodzakelijk voor het herstel en de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument. Voorwaarden en hoogte van de subsidie zijn als volgt:

  • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de bij de verlening en vaststelling van de subsidie goedgekeurde kosten van voorzieningen, tot een maximum van € 5.000 per monument per kalenderjaar. Ten behoeve van de restauratie van één monument kan binnen een termijn van 5 jaren aanspraak worden gemaakt op een bedrag van maximaal € 10.000.
  • Bij grote ingrijpende restauraties (goedgekeurde restauratiekosten van een monument van meer dan € 50.000,00) bedraagt de subsidie een bedrag van € 10.000 per kalenderjaar. Ten behoeve van een ingrijpende restauratie van één monumentenpand kan binnen een termijn van 5 jaren maximaal aanspraak worden gemaakt op een bedrag van maximaal € 20.000.
  • Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de kosten van voorzieningen tenminste € 2.500 te bedragen.

Een aanvraag om een subsidie dient schriftelijk te worden ingediend bij de gemeente. Dit verzoek kunt u sturen naar: TeamVTHenRO@beesel.nl

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Beesel

De naam Beesel is waarschijnlijk afkomstig van het woord ‘Bieslo’. In vroeger dagen was dit gebied een zeer bosrijke streek met veel waterbiezen. Beesel wordt voor het eerst vermeld in 1275 en vormde samen met Belfeld eeuwenlang één schepenbank. Lange tijd hoorden beide plaatsen bij het Overkwartier of Spaans Opper-Gelre. In 1713 kwam het samen met enkele ander gemeenten als Staats-Opper-Gelre aan de Verenigde Provinciën. Een van de oudst bewaarde gebouwen is kasteel Nieuwenbroeck. 

Rijksmonumenten in de gemeente Beesel

Naar boven