Beekdaelen

Amstenrade in Limburg - Hullie
Amstenrade in Limburg
Credit
Wikimedia Commons - Hullie
250
250
171

Gemeente Beekdaelen

Bezoekadressen:

  • Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth
  • Scalahof 1, 6365 BK Schinnen

Postadres
postbus 22000
6360 AA Nuth

www.beekdaelen.nl
gemeente@beekdaelen.nl
088 -4502000

Beekdaelen is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen die rijk zijn aan monumenten, zoals hoeven, herenhuizen, kerken, weg- en grafkruizen en waterputten. De oudste dateren uit de Middeleeuwen.

Monumenten

De gemeente Beekdaelen kent rijksmonumentengemeentelijke monumenten en een beschermd dorpsgezicht. 

Kasteel Amstenrade
Kasteel Amstenrade
Gemeente Beekdaelen
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Beekdaelen kent een rijksbeschermd dorpsgezicht: Amstenrade. Amstenrade, ontstaan in een middeleeuws ontginningsgebied en reeds vermeld in 1724, werd in 1654 met de heerlijkheden Oirsbeek en Geleen opgenomen in het toen gevormde gelijknamige graafschap. Het dorpsgezicht omvat het kasteel aan de noordwestzijde van de Hagedoornweg en de bebouwing om de kerk aan de zuidoostkant. Beide complexen worden visueel gebonden door een lommerrijke laan, die tussen het straatje "Aan de Kerlt" en het weiland langs de weg naar Heerlen loopt en uitkomt op de Kasteelhof.

Monumentenzorg Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Beekdaelen wil een energieneutrale gemeente zijn in 2040, beter voorbereid zijn op klimaatveranderingen en bijdragen aan een circulaire economie. De WoonWijzerWinkel geeft tips en advies voor het verduurzamen van uw woning. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Ga naar de WoonWijzerWinkel of doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Limburgs erfgoed

De Provincie Limburg wil zoveel mogelijk monumenten voor de toekomst behouden zodat ook toekomstige generaties kunnen opgroeien met en genieten van de rijke Limburgse geschiedenis. Daarom stelt de Provincie Limburg verschillende subsidies beschikbaar

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. In veel gevallen heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wanneer u een omgevingsvergunning aanvraagt voor een monument dan wordt er advies gevraagd aan de Monumentencommissie. 

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Voor vragen over uw monument met betrekking tot restauraties, verbouwingen, vergunningen, eventuele subsidies, herbestemmingen en dergelijke kunt u contact opnemen met een van de gemeentelijke adviseur Erfgoed via g.barthel@beekdaelen.nl.

Heeft u verbouwplannen?  

Vooroverleg Monumentencommissie

De gemeente Beekdaelen is aangesloten bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit rayon Landelijk Parkstad. Deze Commissie verzorgt adviezen met betrekking tot wijzigingen van, aan of bij monumenten (gebouwd cultuurhistorisch erfgoed). Deze adviezen zijn wettelijk onderdeel van de afhandeling van omgevingsvergunningen voor monumenten, of zijn van belang bij wijziging van zogenaamde beeldbepalende panden indien als zodanig aangewezen in bestemmingsplannen.

De gemeente Beekdaelen is voorstander van adviesverzoek of informeel overleg met de Monumentencommissie in een vroeg stadium van planontwikkeling zodat formele aanvragen geen vertraging zullen ondervinden. Indien gewenst kan een adviesverzoek door aanvrager of architect worden toegelicht. Een locatiebezoek is in overleg met de gemeente mogelijk; zie hiervoor de praktische informatie.

Kasteel Amstenrade
Kasteel Amstenrade
Gemeente Beekdaelen

Geschiedenis Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen bestaat uit vijftien dorpskernen die rijk zijn aan monumenten, zoals hoeven, herenhuizen, kerken, weg- en grafkruizen en waterputten. De oudste dateren uit de Middeleeuwen. Het zuiden van de huidige provincie Limburg was in de 18e eeuw een staatkundig versnipperd gebied. Het behoorde deels tot de Nederlandse republiek en deels tot Oostenrijk.

Meer monumenten informatie

Naar boven