Barneveld

Kootwijkerzand - Gouwenaar
Kootwijkerzand
Credit
Wikimedia Commons - Gouwenaar
48
48

Gemeente Barneveld
Raadhuisplein 2
3771 ER Barneveld

Postadres
Postbus 63
3770 AB Barneveld

www.barneveld.nl
monumenten@barneveld.nl
140342

Barneveld is een gemeente in het midden van Nederland, in de provincie Gelderland, regio Gelderse Vallei. De hoofdplaats is het gelijknamige dorp Barneveld. Verder bestaat de gemeente uit de dorpen Barneveld, Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Garderen, Stroe, Terschuur, Zwartebroek, De Glind, Kootwijk, Achterveld en een aantal buurtschappen.

Monumenten

De gemeente Barneveld kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u meer weten over de Barneveldse monumenten?

Rijksmonument aan de Harremaatweg 44 te Voorthuizen
Rijksmonument aan de Harremaatweg 44 te Voorthuizen naar ontwerp van architect D.A. VAN HAMBURG
Gemeente Barneveld

Gemeentelijke monumenten

Als u meer wilt weten over de benoeming van uw pand tot gemeentelijk monument, dan kunt u de redegevende omschrijving opvragen door een mail te sturen aan monumenten@barneveld.nl.

Gemeentelijk monument aan de Stoutenburgerweg 17 in Terschuur
Gemeentelijk monument aan de Stoutenburgerweg 17 in Terschuur
Gemeente Barneveld

Monumentenzorg Barneveld

De gemeente Barneveld zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

In 2050 wil Barneveld CO2- en energieneutraal zijn. De kan alleen samen met inwoners en ondernemers. Voor deskundig en onafhankelijk advies kunt u contact opnemen met het energieloket van de gemeente Barneveld. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Inwoners van Barneveld kunnen een toekomstbestendig wonen lening aanvragen voor het verduurzamen of levensloopbestendig maken van hun woning. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie? Op energiesubsidiewijzer.nl vindt u de meest actuele informatie over subsidies (en leningen) van het rijk, de provincie en de gemeente Barneveld die op uw situatie van toepassing zijn.

Afbeelding
Toolbox

Restauratiesubsidie

De gemeente Barneveld stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor de restauratie van gemeentelijke monumenten. De subsidie wordt maximaal 1 maal per jaar toegekend. De subsidie in de kosten van de restauratie van cultuurhistorische waarden bedraagt 20% van de subsidiabele instandhoudingskosten tot een maximumsubsidie van € 35.000 per aanvraag. 

Onderhoudssubsidie

De gemeente Barneveld stelt jaarlijks een subsidie beschikbaar voor de restauratie van gemeentelijke monumenten. De subsidie wordt maximaal 1 maal per jaar toegekend. Subsidie in de kosten van onderhoud van cultuurhistorische waarden bedraagt ten hoogste 20% van het totaal van de door het college subsidiabel geachte kosten tot een maximumsubsidie van € 3.000 per object.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Voor het verbouwen van een monument vraagt u een omgevingsvergunning aan. Het soort monument bepaalt welke regels gelden en wie de vergunning geeft. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Check altijd eerst via monumenten@barneveld.nl of u een vergunning nodig heeft. 

Geschiedenis Barneveld

De geschiedenis van de gemeente Barneveld gaat ver terug in de tijd. Barneveld vervult van oudsher een belangrijke regiofunctie in de Gelderse Vallei en op de Veluwe. Al in de 13e eeuw gold Barneveld als een ‘aanzienlijk dorp’ en een voornaam handelscentrum. De naam van Jan van Schaffelaar is onverbrekelijk verbonden met de geschiedenis van Barneveld. Hij ging de geschiedenis in als held, die op 16 juli 1482 van de toren van de Oude Kerk sprong om het leven van zijn kameraden te redden.

Naar boven