Baarle-Nassau

Voormalig station Baarle-Nassau - Dqfn13
Voormalig station Baarle-Nassau
Credit
Wikimedia Commons - Dqfn13
15
15
60

Gemeente Baarle-Nassau
Singel 1
5111 CC Baarle-Nassau

Postadres
Postbus 105
5110 AC Baarle-Nassau

www.baarle-nassau.nl
info@baarle-nassau.nl
14013

Baarle-Nassau is een Nederlandse gemeente in de provincie Noord-Brabant. Baarle-Nassau vormt samen met de Belgische gemeente Baarle-Hertog het Kempense dorp Baarle. Het grondgebied van beide gemeenten loopt met name in de kern van Baarle flink door elkaar. Er zijn 22 exclaves van Baarle-Hertog in Baarle-Nassau en acht exclaves van Baarle-Nassau in Baarle-Hertog.

Monumenten

De gemeente Baarle-Nassau kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een gemeentelijk monument woont? Bekijk dan het overzicht gemeentelijke monumenten. 

Nassau, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende bijstand - Michielverbeek
Nassau, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende bijstand
Wikimedia Commons - Michielverbeek

Overzicht gemeentelijke monumenten

Monumentenzorg Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Baarle-Nassau wil in 2050 van het aardgas af zijn en stimuleert bewoners om te verduurzamen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

 • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

 • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
 • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Subsidie restauratie

De gemeente Baarle-Nassau stelt een subsidie beschikbaar ten behoeve van de restauratie van gemeentelijke monumenten. De subsidie bedraagt maximaal 40% van € 27.300. Voor een beschermd monument dat geen gebouw is geldt dat de subsidie maximaal 40% van € 9.100 bedraagt. De subsidie kan éénmaal per 25 jaar worden aangevraagd. De volgende stukken dienen te worden aangeleverd voor een aanvraag: 

 • een gespecificeerde begroting (bij zelfwerkzaamheid) en/of twee gespecificeerde begrotingen van de kosten (bij niet zelfwerkzaamheid);
 • een werkomschrijving;
 • tekeningen schaal 1:100, die de bestaande en de te maken toestand van het monument aangeven;
 • de naam en het adres van de voor de uitvoering verantwoordelijk persoon/bedrijf.

Aanvragen voor subsidie dienen vóór het einde van een jaar te worden ingediend.

Subsidie Onderhoud

De gemeente Baarle-Nassau stelt een subsidie beschikbaar ten behoeve van het sober en doelmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten. De bijdrage in de subsidiabele onderhoudskosten bedraagt maximaal 25% van € 2.750. Deze subsidie kan één maal per 5 jaar worden aangevraagd.

Tot het plegen van onderhoud kunnen de volgende werkzaamheden worden gerekend:

 • reparaties aan dak, schoorsteen, goten of hemelwaterafvoeren;
 • partieel voegen, pleisteren en vochtbestrijding van muren;
 • beglazing en besponning van vensterwerk;
 • buitenschilderwerk;
 • overige werkzaamheden aan de buitenzijde om de onroerende zaak waterdicht te houden en daarmee samenhangende werkzaamheden.

Aanvragen voor subsidie dienen vóór het einde van een jaar te worden ingediend.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor een groot aantal veranderingen aan een monument bijvoorbeeld verbouw, verbetering en sommige vormen van onderhoud, is een omgevingsvergunning noodzakelijk.  Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Als het om een gemeentelijk monument gaat dienen de volgende gegevens deel uit te maken van de aanvraag voor omgevingsvergunning:

 • situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing
 • tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
 • bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur
 • bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
  • gebrekenplan, bijvoorbeeld rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's
  • restauratieplan, bijvoorbeeld werk- of bestekomschrijving en tekeningen

Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag voor omgevingsvergunning voor het veranderen van een beschermd rijks- of gemeentelijk monument, wordt sowieso geadviseerd om eerst een schetsplan, bedoeld voor vooroverleg, in te dienen.

Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Baarle-Nassau

De naam Baarle wordt voor het eerst vermeld in een akte van 992. In 1198 werd de basis gelegd voor de Baarlese enclaves. De aanleiding is een conflict tussen graaf Dirk VII van Holland en hertog Hendrik I van Brabant over het vrije leen Breda. Beiden doen actief aan gebiedsuitbreiding en maken aanspraak op dat domein. In 1403 trouwt de Duitse graaf Engelbrecht I van Nassau-Siegen met Johanna van Polanen, de dochter van de Heer van Breda Jan III van Polanen. Naar toenmalig recht werd hij Heer van Breda. Met hem komt de naam van Nassau niet alleen terecht in het Nederlands Koningshuis, maar ook wordt de naam gegeven aan de Nederlandse gebieden van Baarle. Al het Baarle grondgebied buiten de Hertogse enclaves behoren sinds die tijd bij Baarle-Nassau. Alleen in Baarle bestaat de enclavesituatie nog steeds, in alle andere vermelde plaatsen is die door annexering opgeheven. Als enige plaats in de wereld is hier de middeleeuwse gebiedsindeling in stand gebleven.

Meer monumenten informatie

 • Gemeentearchief Baarle-Nassau - Regionaal Archief Tilburg
 • Amalia van Solms. Heemkundekring voor Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Castelre, Ulicoten en Zondereigen. 
 • Brabants Heem
 •  
 • De Monumentenwacht Noord-Brabant helpt monumenteneigenaren met het periodieke onderhoud van hun pand. Zij voeren inspecties, geven praktische tips en adviezen en voeren klein (nood)herstel uit.
 • Erfgoed Brabant is het kennis- en expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant ondersteunt en verbindt erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant. En maakt dat verhaal vervolgens ook bekend bij het brede publiek.
 • Brabants Erfgoed
 • Provincie Noord-Brabant
Naar boven